Kurs 3 - zeszyt additional V

 0    173 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
powstrzymać się od palenia
Lernen beginnen
to stop myself from smoking
skupiś się na jednej strategii
Lernen beginnen
zoom in on one strategy
wszyscy podzielamy to głęboko zakorzenione przekonanie
Lernen beginnen
we all share that deep-rooted belief
jeśli grozisz ludziom, jeśli wzbudzisz strach, zmusisz ich do działania
Lernen beginnen
if you threaten people, if fear is induced you will get them to act
aby przyciągnąć uwagę ludzi
Lernen beginnen
to get people's attention
aby podkreślić postęp
Lernen beginnen
to highlight the progress
wyeliminować, usunąć, wyciąć
Lernen beginnen
eliminate, remove, cut out
krach finansowy
Lernen beginnen
financial collapse / crash
rynek drastycznie spadł
Lernen beginnen
the market went drastically down
gorączkowo, zaciekle
Lernen beginnen
frantically, fiercely
prowadzić do złych wyników, ale nie koniecznie
Lernen beginnen
to lead to bad outcomes, but not nescesserily so
interweniować
Lernen beginnen
inervene
przeciekać do ludzi
Lernen beginnen
leak into people
oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia różnych negatywnych zdarzeń
Lernen beginnen
to estimate the likelihood of different negative events
utrata słuchu
Lernen beginnen
a hearing loss
obiecujący / ponury widok twojej przyszłości
Lernen beginnen
rosier/bleaker view of your future
ludzie zwykle zmieniają swoje przekonania w kierunku bardziej pożądanej opinii
Lernen beginnen
people tend to change their beliefs towards a more desirable opinion
w miarę starzenia się stajemy się mądrzejsi
Lernen beginnen
as we grow older, we grow wiser
starannie, z wysiłkiem utrzymać
Lernen beginnen
effortfully maintain
gorączkowo zniekształcają obraz
Lernen beginnen
frantically distort the image
zgodność z prawem
Lernen beginnen
compliance with the law
zgodność z / przetstrzeganie reguł zasad
Lernen beginnen
compliance with / adherence to / conformity with
kieruj swoim umysłem
Lernen beginnen
drive your mind
zachęty społeczne
Lernen beginnen
social incentives
jak prawdopodobne jest to
Lernen beginnen
how likely we are to
tu i teraz
Lernen beginnen
the here and now
aktywa materialne
Lernen beginnen
tangible assets
namacalny, konkretny
Lernen beginnen
tangible, concrete
jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich
Lernen beginnen
one solution fits all
strach przed utratą wywołuje bezczynność, dreszczyk zysku wywołuje działanie
Lernen beginnen
fear of losing induces inaction, thrill of gain induces action
pozytywne strategie wykorzystania ludzkich tendencji do dążenia do postępu
Lernen beginnen
positive strategies to capitalize human tendencies to seek progress
Nie obchodzi mnie to
Lernen beginnen
i dont give a shit about
gwałtowne pulsowanie jego wnętrzności
Lernen beginnen
violent throbs of his guts
przygnębiony, przygnębiony
Lernen beginnen
despondent, depressed
pośród zgniłej kałuży
Lernen beginnen
amid putrid puddle
niezachwiane zaangażowanie
Lernen beginnen
unwavering commitment
pogodzić się z tym
Lernen beginnen
resign himself to that
odpuścić (leczyć kogoś mniej surowo)
Lernen beginnen
let up on (treat sb less severely)
szczypta
Lernen beginnen
a tad
obijać się
Lernen beginnen
jerk around
gdy tylko kobieta otrzyma małą moc, zamienia cię w kretyna
Lernen beginnen
as soon as woman gets little power, it turns you into moron
szarpany, gwałtowny sposób
Lernen beginnen
herky-jerky way
przechylić
Lernen beginnen
to tip
gest dobrej woli
Lernen beginnen
a gesture of goodwill
gest zdradzający twoją słabość
Lernen beginnen
a gesture betraying your weakness
życie przekształcone w abstrakcyjne liczby
Lernen beginnen
lives transformed into abstract figures
strach przed wykluczeniem się z kręgu przyjaciół
Lernen beginnen
the fear of excluding myself from the circle of friends
skłoniło mnie do podążania dalej, pomimo potrzeby samotności
Lernen beginnen
it prompted me to follow along despite that need for solitude
zaniepokojony tym
Lernen beginnen
troubled by that
nieprzyjemne poczucie obowiązku
Lernen beginnen
disagreeable feeling of obligation
prowadzony przez zbiorowy entuzjazm
Lernen beginnen
carried along by the collective enthusiasm
skończyłem wieczór czyms
Lernen beginnen
i capped off the evening by
powstrzymywać się od
Lernen beginnen
to hold back from
wypowiedziane bez głosu
Lernen beginnen
uttered without voice
nie zastanawiając się ani słowa
Lernen beginnen
without thinking a sigle word of it
grymas, skurcz
Lernen beginnen
contortions
tolerowany przez brak czegoś lepszego
Lernen beginnen
tolerated by lack of anything better
ani lepiej, ani gorzej
Lernen beginnen
neither better nor less well
nieubłaganie
Lernen beginnen
implacably
jego głowa była pochylona na bok
Lernen beginnen
his head angled to the side
wirujące chmury
Lernen beginnen
swirling clouds
zez, krzyżówka
Lernen beginnen
squint, cross-eye
zestawianie ze sobą gównianych drobnych prac
Lernen beginnen
stringing together shitty little jobs
rozbić się w miejscu (przespać się)
Lernen beginnen
crash at a place
ukradkiem, podstępnie
Lernen beginnen
furtively, on the sly
złożyć propozycję lub sugestię dotyczącą czegoś
Lernen beginnen
to make a proposal or suggestion about sth
usunął wszystkie moje skrupuły
Lernen beginnen
he removed all my scruples
wzajemna przyjaźń
Lernen beginnen
reciprocal friendship
za brak możliwości bycia sobą podczas przebywania z nimi
Lernen beginnen
for lack of being able to be myself while with them
wzajemne niezrozumienie
Lernen beginnen
mutual incomprehension
nie byłem w stanie tego zrobić, nie mogłem zrobić czegoś
Lernen beginnen
i was incapable of it, unable to do sth
chcę pozostać w spokoju, nie mogąc nikomu nic więcej udowodnić
Lernen beginnen
i want to be left in peace, with nothing else to prove to anybody
trochę swędzący
Lernen beginnen
a little itchy
wzruszyć ramionami, dać komuś zimne ramię, zlekceważyć
Lernen beginnen
shrug off, give sb cold shoulder
wzruszam ramionami, nie mrugając powiekami
Lernen beginnen
shrug off without batting an eyelid
szarmancko
Lernen beginnen
gallantly
bolesna męka dla kogoś
Lernen beginnen
a painful ordeal for sb
koparko-ładowarka
Lernen beginnen
a backhoe (loader)
niezbędna potrzeba schronienia
Lernen beginnen
vital need to find shelter
wyparł pomysł
Lernen beginnen
supplanted the idea
maleńka, malutka
Lernen beginnen
miniscule, tiny
na krótką chwilę
Lernen beginnen
for a short instatant
jego odrętwienie
Lernen beginnen
his torpor
każde nowe spotkanie jest niespodzianką
Lernen beginnen
each new encounter is a surprise
w lusterku wstecznym
Lernen beginnen
in a rearview mirror
dysonans między
Lernen beginnen
a dissonance between
rozłącz się z pomysłem
Lernen beginnen
hang up on the idea
nie ma żadnych rozwiązań, są tylko wybory
Lernen beginnen
there arent any solutions, there are only choices
w zamian nie proszę o nic
Lernen beginnen
i'm asking for nothing in exchange
złośnica, jędza
Lernen beginnen
shrew
natknąłem się na nią, ukrywając kogoś w stodole
Lernen beginnen
i came upon her hiding some fellow in the barn
pęka na szwach
Lernen beginnen
bursting at he seams
podwójne dno
Lernen beginnen
false bottom
pozostać wiernymi przekonaniom
Lernen beginnen
remain true to convictions
nie oczekuję z tego żadnego zysku
Lernen beginnen
i dont expect any profit out of it
mieć miejsce w schronisku dla bezdomnych
Lernen beginnen
have a spot in a homeless shelter
spowalniają starzenie się mózgu
Lernen beginnen
slow down the aging of the brain
spowolnić tempo wzrostu
Lernen beginnen
slow down the pace of growth
zmusić ich, by zrobili podobnie
Lernen beginnen
to force them to do likewise
wybaczone za błędy
Lernen beginnen
forgiven for mistakes
jakiekolwiek pytania i co
Lernen beginnen
any whys and whats
wolałbym być niewidoczny
Lernen beginnen
i'd rather be invisible
w złym humorze,
Lernen beginnen
grumpy, bad-tempered
strach przed przeżywaniem ich na próżno
Lernen beginnen
the fear of having lived them in vain
natknąłem się, wpadłem na
Lernen beginnen
i chanced upon, bump into
znikną stopniowo
Lernen beginnen
fade little by little
osunięcie się ziemi wydobyło głęboką dziurę
Lernen beginnen
a landslide unearthed a deep hole
do tej pory z epoki neolitu
Lernen beginnen
to date from the neolithic era
skala odkrycia
Lernen beginnen
the scale of the discovery
wrzód na tyłku, utrapienie
Lernen beginnen
pain in the ass/ pain in the neck
trącać, przepychać sie
Lernen beginnen
jostle
słyszalne, całkowicie odsłonięte
Lernen beginnen
audible, fully exposed
bronię swojego zdania
Lernen beginnen
i hold my own
cuchniesz tanim winem
Lernen beginnen
you reek off cheap wine
jej mózg stopił się, komórka po komórce
Lernen beginnen
her brain melted, cell by cell
uspokajające, odpowiednie wyjaśnienie tego
Lernen beginnen
reassuring, adequate explanation for that
wylej mój ból, mój gniew lub trzymaj go blisko
Lernen beginnen
pour out my pain, my anger or keep it close
muszę zaangażować się znacznie bardziej
Lernen beginnen
i need to engage a lot more
być w takim samym niebezpieczeństwie, jak oni
Lernen beginnen
be in as much danger as they are
przywiązany do mojej wygody, mierny
Lernen beginnen
attached to my comfort, mediocre
uważam to za absurdalne
Lernen beginnen
i find it absurd
nadeszło na mnie
Lernen beginnen
it came over me
nieskończenie długa
Lernen beginnen
infinitely long
bez pojęcia, bez wiedzy
Lernen beginnen
clueless, without knowledge
stłumić potrzebę
Lernen beginnen
supress the need
irytujące (irytujące, denerwujące)
Lernen beginnen
exasperating (irritating, upsetting)
zachowaj spokój, niespokojny, wiercenie
Lernen beginnen
keep still, restless, fidgeting
nie być dłużej atakowanym przez to, czym nie jestem
Lernen beginnen
to no longer be invaded by what i'm not
nieznośna ściana moich granic
Lernen beginnen
intolerable wall of my limits
leszcz
Lernen beginnen
bream
pożerać
Lernen beginnen
gobble, woffle
życie podsumowane w kilku słowach
Lernen beginnen
life summed up in a few words
kłopoty, głębokie radości, pragnienia i żal
Lernen beginnen
troubles, profound joys, urges and regrets
całkowicie poza zasięgiem
Lernen beginnen
entirely out of reach
Podniebienie / podniebienie
Lernen beginnen
palate/roof of the mouth
stragany dostawców
Lernen beginnen
vendors stalls
reanimuj umierającego żołnierza
Lernen beginnen
resuscitate a dying soldier
powstrzymajcie swoją głupotę
Lernen beginnen
stop your foolishness
temperatury zapłonu
Lernen beginnen
kindling temperature
podpałka
Lernen beginnen
kindling
platan (liściasty)
Lernen beginnen
plane tree (deciduous)
grzęznąć sth
Lernen beginnen
trudge through sth
sam
Lernen beginnen
all alone
przypuszczenie
Lernen beginnen
a bit of a guess
w opactwie
Lernen beginnen
at the abbey
stworzyć nierównowagę - która zmusza cię do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
create imbalance- that moves you to do sth
kilka pewności
Lernen beginnen
a few certitudes
odwrócić bieg rzeki
Lernen beginnen
divert the caurse of a river
bardzo chciałbym móc zamknąć się w tej chwili
Lernen beginnen
i'd love to be able to lock away this instant
głupek, drań
Lernen beginnen
dumbass, bastard
cholera do diabła
Lernen beginnen
damn it to hell
aby rozluźnić kostkę za pomocą szyny
Lernen beginnen
to ease my ankle with a splint
nieutulony płacz
Lernen beginnen
inconsolable cry
ślepy i głuchy na piękno
Lernen beginnen
blind and deaf to beauty
aby zaprosić was, abyście nie powtarzali moich błędów
Lernen beginnen
to invite you not to repeat my mistakes
kompletnie się oszalałem
Lernen beginnen
i totally geeked out
skończyć, pogasić, wysuszyć, spłynąć, zabraknąć
Lernen beginnen
run out, peter out, dry up, run down, run short
Diabeł tkwi w szczegółach
Lernen beginnen
the devil is in the details
mądre spojrzenie, precyzyjna pomoc, wymagające ponownego przeczytania, niezawodne wsparcie
Lernen beginnen
wise gaze, precise help, demanding re-reads, unfailing support
niepowiązani ludzie ze wszystkich środowisk społecznych szukający równowagi
Lernen beginnen
unrelated people of all social backgrounds seeking equilibrium
samotności, nadzieje, lęki, pragnienia, żale, radości,
Lernen beginnen
solitudes, hopes, fears, desires, regrets, joys,
ślepy na przemoc
Lernen beginnen
blind to the violence
więzi z gangiem
Lernen beginnen
unrevealed mob ties
wyłudzać pieniądze
Lernen beginnen
extort money
nie przeszkadzaj mi
Lernen beginnen
dont stay in my way
dotrzeć do widowni
Lernen beginnen
reach an hold the audience
zdruzgotany = wyczerpany
Lernen beginnen
shattered = exhausted
upiorny duch
Lernen beginnen
ghoulish ghost
wydawało się, że nie denerwuje go to nadmiernie
Lernen beginnen
it didnt seem to upset him unduly
ożywiony, rozweselony przez
Lernen beginnen
exhilarated by
wyrugować, wypierać
Lernen beginnen
oust, deny
zaufanie zostało żle ulokowane
Lernen beginnen
trust was misplaced
polityczna łapówka
Lernen beginnen
political payoff

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.