L14 & L15 revision

 0    41 Datenblatt    awlaznik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
one million two hundred fifty-six thousand seven hundred twenty-one
Lernen beginnen
jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden
thirty-one million two hundred fifty-six thousand seven hundred twenty-one
Lernen beginnen
trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden
six hundred thirty-one million two hundred fifty-six thousand seven hundred twenty-one
Lernen beginnen
sześćset trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden
one billion four hundred ninety-two million six hundred thirty-eight thousand five hundred twenty-six
Lernen beginnen
jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć
thirtieth
Lernen beginnen
trzydziesty
thirteenth
Lernen beginnen
trzynasty
five hundred fiftieth
Lernen beginnen
pięćset pięćdziesiąty
five hundred thirtieth
Lernen beginnen
pięćset trzydziesty
five hundred fiftieth
Lernen beginnen
pięćset pięćdziesiąty
fiftieth
Lernen beginnen
piędziesiąty
forty-third
Lernen beginnen
czterdziesty trzeci
thirty-third
Lernen beginnen
33-ty
Would you like to apply for our company?
Lernen beginnen
Chcesz aplikować do naszej firmy?
What does your job look like?
Lernen beginnen
Jak wygląda Twoja praca?
What is your job like?
Lernen beginnen
Jaka jest twoja praca?
What does hiring/employment in G1 look like?
Lernen beginnen
Jak wygląda zatrudnienie/zatrudnienie w G1?
What is the weather like?
Lernen beginnen
Jaka jest pogoda?
What are your bosses like?
Lernen beginnen
Jacy są twoi szefowie?
What do you want to look like?
Lernen beginnen
Jak chcesz wyglądać?
What would you like to look like?
Lernen beginnen
Jak chciałbyś wyglądać?
Would you be like superhero?
Lernen beginnen
Czy byłbyś jak superbohater?
Would you like to be a superhero?
Lernen beginnen
Czy chciałbyś być superbohaterem?
Would you like to be like a superhero?
Lernen beginnen
Czy chciałbyś być jak superbohater?
Like everybody here, I don`t look like a bodybuilder.
Lernen beginnen
Jak wszyscy tutaj, nie wyglądam na kulturystę.
When someone calls me at night, I panic.
Lernen beginnen
Kiedy ktoś dzwoni do mnie w nocy, panikuję.
If something goes wrong, I feel stressed.
Lernen beginnen
Jeśli coś pójdzie nie tak, czuję stres.
When somebody bothers me after work, I feel upset.
Lernen beginnen
Kiedy ktoś przeszkadza mi po pracy, jestem zdenerwowany.
when we want to talk about
Lernen beginnen
kiedy chcemy porozmawiać
Our company is hiring new people this year.
Lernen beginnen
Nasza firma zatrudnia w tym roku nowe osoby.
We are working extra hard this year.
Lernen beginnen
W tym roku pracujemy wyjątkowo ciężko.
I am living with my mum now because my flat has burnt.
Lernen beginnen
Mieszkam teraz z mamą, ponieważ spaliło mi się mieszkanie.
What are you doing on Friday?
Lernen beginnen
Co robisz w piątek?
I am having a party on Friday
Lernen beginnen
W piątek robię imprezę
I can't talk to the boss now, bcs he is calling the customer.
Lernen beginnen
Nie mogę teraz rozmawiać z szefem, bo dzwoni do klienta.
The water boils at 100 degrees.
Lernen beginnen
Woda wrze w 100 stopniach.
The water is boiling, so turn it off now.
Lernen beginnen
Woda się gotuje, więc wyłącz ją teraz.
The room measures 27 metres square.
Lernen beginnen
Pokój ma 27 metrów kwadratowych.
What do you do? I am an architect.
Lernen beginnen
Co robisz? Jestem architektem.
What are you doing? I am working on my presentation now.
Lernen beginnen
Co ty robisz? Pracuję teraz nad swoją prezentacją.
He thinks this is a good idea.
Lernen beginnen
Uważa, że to dobry pomysł.
He is thinking about changing his job.
Lernen beginnen
Myśli o zmianie pracy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.