Law & safety 3

 0    18 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
śledzić, rejestrować
Władze mogą teraz śledzić ciebie i gdzie jesteś w każdej minucie dnia, oczywiście jeśli jedziesz.
Lernen beginnen
to keep a track of
The authorities can now keep track of you (follow you) and where you are every minute of the day, that is if you drive, of course.
skradać się
Ktoś skradał się za moim oknem.
Lernen beginnen
to creep - crept - crept
Someone was creeping around outside my window.
policjant kierujący ruchem
Lernen beginnen
traffic control officer
praworządny obywatel
Nie ma wielu dowodów na to, że fotoradary zapobiegają wypadkom, a praworządni obywatele, którzy jeżdżą bezpiecznie, nie mają się czego obawiać.
Lernen beginnen
law-abiding citizen
There's not much evidence that speed cameras prevent accidents and law-abiding citizens who drive safely have nothing to fear.
przekraczyć prędkość
Lernen beginnen
to break the speed limit
podpalać budynek lub coś dużego
Rozbili boczne drzwi, żeby się dostać, a potem podpalili magazyn, kiedy zabrali to, co chcieli.
Lernen beginnen
to torch
They smashed a side door to get in and then torched the warehouse when they had taken what they wanted.
odstraszać
Lernen beginnen
to deter - deterred- deterred
środek odstraszający
Kamery uliczne działają odstraszająco na przestępczość, ponieważ potencjalni przestępcy wiedzą, że ich działania mogą zostać sfilmowane.
Lernen beginnen
deterrent
Street level cameras act as a deterrent to crime because potential criminals know that their actions might be filmed.
odstraszanie, działanie odstraszające
Moralność, odstraszanie i sprawiedliwość są kluczowe w debacie o karze śmierci.
Lernen beginnen
deterrence
Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
oburzyć się czymś
Miejscowi byli oburzeni bombardowaniem.
Lernen beginnen
to outrage at something
Locals were outraged at the bombing.
oburzenie lub szkoująca przemocowa akcja
Wielu polityków i członków społeczeństwa wyraziło oburzenie na werdykt. Bomba, w której zginęło 15 osób, była najgorszą z serii zamachów terrorystycznych.
Lernen beginnen
outrage
Many politicians and members of the public expressed outrage at the verdict. The bomb, which killed 15 people, was the worst of a series of terrorist outrages.
odzyskać
Odzyskiwali wolność po dziesięciu latach niesprawiedliwego uwięzienia.
Lernen beginnen
to regain
They regained their freedom after ten years of unjust imprisonment.
klauzula potrącenia
Mogą zaistnieć sytuacje, w których najemca chciałby wstrzymać czynsz lub wystąpić o potrącenie.
Lernen beginnen
set-off clause
There may be occasions where the tenant would wish to withhold rent or claim a set-off.
korupcja
Przegląd ujawnił powszechną korupcję w policji.
Lernen beginnen
corruption
to make public something bad or dishonest: The review exposed widespread corruption in the police force.
powiesić się
He hanged himself and was found just before midnight and died from his injuries the following day.
Lernen beginnen
to hang oneself
He hanged himself and was found just before midnight and died from his injuries the following day.
oskarżać
Chirurg został oskarżony o zaniedbanie.
Lernen beginnen
to accuse
The surgeon was accused of negligence.
odpalić pocisk
Lernen beginnen
to launch a missile
popełnić przestępstwo
Została zwolniona z więzienia, tylko po to, żeby tygodnie później ponownie popełnić przestępstwo. Oczywiście, jeśli policjant popełnia przestępstwo, jest to dość poważna sprawa.
Lernen beginnen
to offend
She was released from jail, only to offend again three weeks later. Obviously if a police officer offends it's a fairly serious matter

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.