Lesson 30.09.19

 0    25 Datenblatt    annbato
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
W czym mogę pomóc?
Lernen beginnen
How can I help you?
Którym językiem jest pani zainteresowana?
Lernen beginnen
Which language are you interested in?
Co jeszcze chciałaby pani wiedzieć?
Lernen beginnen
What else would you like to know?
Czy woli pani stare mieszkanie czy nowe?
Lernen beginnen
Do you prefer an old flat or a new one?
Czy woli pani mieszkanie w centrum miasta czy na przedmieściach?
Lernen beginnen
Do you prefer a flat in the city center or in the suburbs?
Czy chciałaby pani mieć ogród?
Lernen beginnen
Would you like to have a garden?
Czy zachowała pani paragon?
Lernen beginnen
Did you keep the receipt?
Chciałabym kupić karnet na siłownię.
Lernen beginnen
I would like to buy a gym ticket.
Chciałabym wymienić telefon.
Lernen beginnen
I would like to change the phone.
Jaki rodzaj dostarczenia chce pani?
Lernen beginnen
What kind of delivery do you want?
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much is it?
dostarczenie przez listonosza czy dostarczenie przez kuriera
Lernen beginnen
delivery by postman or delivery by courier
Czy woli pani coś drogiego czy coś taniego?
Lernen beginnen
Do you prefer something expensive or cheap?
Czy płaci pani kartą czy gotówką?
Lernen beginnen
Do you pay by card or in cash?
Jaki rodzaj pizzy chciałaby pani?
Lernen beginnen
What kind of pizza would you like?
Do czego zamierza pani używać tego telefonu?
Lernen beginnen
What are you going to use this mobile phone for?
Jakim rodzajem smartfonu jest pani zainteresowana?
Lernen beginnen
What type of smartphone are you interested in?
Mieszkam w centrum miasta na ul Kościuszki
Lernen beginnen
I live in the city center on Kościuszki Street.
Chciałabym mieszkanie na pierwszym piętrze.
Lernen beginnen
I would like a flat on the first floor.
przeglądarka internetowa
Lernen beginnen
Web browser
karta pamięci
Lernen beginnen
memory card
głośniki komputerowe
Lernen beginnen
Computer Speakers
prędkość komputera
Lernen beginnen
computer speed
wsparcie
Lernen beginnen
support
Gdzie chciałaby pani jeździć swoim rowerem?
Lernen beginnen
Where would you like to ride your bike?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.