Lesson twenty two

 0    22 Datenblatt    karolkostrzewa99
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Byłeś wczoraj w domu?
Lernen beginnen
Were you at home yesterday?
Czy słyszysz tę muzykę? Czy Kate gra na pianinie?
Lernen beginnen
Can you hear this music? Is Kate playing the piano?
Czy często odwiedza swoich rodziców?
Lernen beginnen
Does she visit her parents often?
W tej chwili nie pracuje.
Lernen beginnen
She is not working at the moment.
Pamiętaj, aby przejrzeć swoją pracę domową, aby sprawdzić błędy przed jej oddaniem.
Lernen beginnen
Remember to go over your homework to check for mistakes before you hand it in.
Czajnik był w sprzedaży za 70% pierwotnej ceny i nigdy nie przepuszczę takiej okazji.
Lernen beginnen
The kettle was on sale for 70% of the original price and I can never pass up an opportunity like that.
popisywać się, przechwalać
Lernen beginnen
to show off
Nie próbowałem go przekonać
Lernen beginnen
I didn’t try to convince him
Komu Jack pomógł przy gotowaniu obiadu?
Lernen beginnen
Who did Jack help with cooking dinner?
Kiedy oni odwiedzili Berlin?
Lernen beginnen
When did they visit Berlin?
Co grałeś ze swoim synem?
Lernen beginnen
What did you play with your son?
Gdzie spotkała swojego chłopaka?
Lernen beginnen
Where did she meet her boyfriend?
sprawca
Lernen beginnen
perpetrator
świadek
Lernen beginnen
a witness
osłabiony
Lernen beginnen
weakened
pustynia
Lernen beginnen
desert
Musisz się odpowiednio ubrać w tej firmie. Mamy dress code.
Lernen beginnen
You need to dress properly in this company. We have a dress code.
Wiele moich dochodów pochodzi z udziałów we włoskiej firmie produkcyjnej.
Lernen beginnen
A lot of my income comes from shares in an Italian manufacturing company.
Zacznijmy!
Lernen beginnen
Let’s get started!
Przepraszam, czy możesz wyjaśnić, co przez to rozumiesz?
Lernen beginnen
I’m sorry, can you please clarify what you mean by that?
Zabieram dokumenty do domu z pracy w mojej teczce.
Lernen beginnen
I take some documents home from work in my briefcase.
Myślę, że nie muszę niczego tłumaczyć. Spójrz na ten wykres. Liczby mówią same za siebie.
Lernen beginnen
I think I don’t have to explain anything. Just look at this chart. The numbers speak for themselves.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.