Łtp - proces

 0    86 Datenblatt    mayaa
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Powód idzie za pozwanym.
Lernen beginnen
Actor sequitur forum rei.
Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
Lernen beginnen
Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem.
Błąd adwokata niech nie szkodzi stronom.
Lernen beginnen
Advocatorum error litigatoribus non noceat
Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.
Lernen beginnen
Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere.
Dochodzenie sprawy przed sądem ni emoże pogorszyć lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.
Lernen beginnen
Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit.
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie.
Lernen beginnen
Bis de eadem re agere non licet
pod nieobecność pozwanego
Lernen beginnen
absente reo
roszczenie
Lernen beginnen
actio
powód
Lernen beginnen
actor
druga strona/przeciwna strona
Lernen beginnen
altera/contraria pars
pozwany
Lernen beginnen
reus
odłożyć do akt
Lernen beginnen
ad acta deponere
broniący sprawy niesłusznej
Lernen beginnen
advocatus diabolicus
wydaj albo osądź
Lernen beginnen
aut dedere aut iudicare
przypadek
Lernen beginnen
casus
sprawa cywilna
Lernen beginnen
causa civilis
sprawa karna
Lernen beginnen
causa criminalis
prowadzić sprawę
Lernen beginnen
causam agere
przegrać sprawę
Lernen beginnen
causam perdere
z urzędu
Lernen beginnen
ex officio
ze znajomością rzeczy
Lernen beginnen
ex proprio professo
z własnej inicjatywy
Lernen beginnen
ex proprio motu
zarzut
Lernen beginnen
exeptio
zarzut odraczający
Lernen beginnen
exeptio dilatoria
zarzut niweczący żądanie powoda
Lernen beginnen
exeptio peremptoria
zarzut powagi rzeczy osądzonej
Lernen beginnen
exeptio rei iudicatae
fakty mówią same za siebie
Lernen beginnen
facta loquuntur
fałszywe oskarżenie
Lernen beginnen
falsa accusatio
sąd właściwy ze względu na miejsce zaw. umowy
Lernen beginnen
forum contractus
sąd właściwy ze względu na pop. czynu niedozwolonego
Lernen beginnen
forum delicti commissi
sąd właściwy ze względy na miejsce zatrzymania podejrzanego
Lernen beginnen
forum deprehensionis
sąd ze względu na miejsce zamieszkania
Lernen beginnen
forum domicilii
sąd zagraniczny
Lernen beginnen
dorum externum
sąd krajowy
Lernen beginnen
forum internum
sąd ze względu na położenie rzeczy
Lernen beginnen
forum rei sitae
w tym rzecz!
Lernen beginnen
in hanc rem?
na korzyść
Lernen beginnen
in favorem
pozwanie przed sąd
Lernen beginnen
postulare in iudicio
w pełnym składzie
Lernen beginnen
copiis
w obecności
Lernen beginnen
in praesentia
umywać ręce
Lernen beginnen
lavant manus suas
spór zawisł
Lernen beginnen
suspendatur disputatio
oszacowanie wartości przedmiotu sporu
Lernen beginnen
in summa aestimatione dispute
sposób procedowania
Lernen beginnen
modus procedendi,
rzeczowy dowód pop. przestępstwa
Lernen beginnen
materia evidentia pop. przestępstwa
wiarygodny świadek
Lernen beginnen
classicus testis
ze słyszenia
Lernen beginnen
Auditu auris audivi te
z widzenia
Lernen beginnen
visum
powtarzam, co mi powiedziano
Lernen beginnen
relata refero
dzień święty
Lernen beginnen
dies fasti
fakty powszechnie znane
Lernen beginnen
facta notoria
bez zbadania sprawy
Lernen beginnen
indicta causa
sędzia jest mówiącym prawem
Lernen beginnen
Iudex est lex loquens.
sędzia neiodpowiedni
Lernen beginnen
iudex inhabilis
sędzia podejrzany
Lernen beginnen
iudex suspectus
Niech będzie wysłuchana druga strona.
Lernen beginnen
Audiatur et altera pars.
Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.
Lernen beginnen
Inaudita causam quemquem damnari aequitatis ratio non patitur.
Nie wysłuchać oskarżonego/pozwanego to bezprawie a nie sąd.
Lernen beginnen
Rerum non audiri latrocinium est, non iudicium.
Zanim nie wysłuchasz nie sądź.
Lernen beginnen
Prius quam exaudias, ne iudices.
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy.
Lernen beginnen
EI incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.
Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
Lernen beginnen
Reus in exceptionae actor est.
Uważa się, że milczenie jest przyznaniem.
Lernen beginnen
Silentium videtur confessio.
Niech nie wychodzi sędzia poza żądania stron.
Lernen beginnen
Ne eat iudex ultra petita partium
Fakty wymagają dowodu, prawo zna sąd.
Lernen beginnen
Facta probantur, iura novi curia.
W razie atpliwości należy rozstrzygać na korzyść pozwanego.
Lernen beginnen
In dubio pro reo.
Nieobecny niech nie będzie karany.
Lernen beginnen
Ne quis absens puniatur.
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
Lernen beginnen
Nemo est iudex in propria causa.
Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.
Lernen beginnen
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur.
Wyrok tworzy prawo między stronami.
Lernen beginnen
Sententia facit ius inter partes.
Rozstrzygnięcia sądowe uznaje się za prawdziwe.
Lernen beginnen
Res iudicata pro veritate accipitur.
Apelacja znosi wyrok.
Lernen beginnen
Appellatione extinguitur iudicatum.
Dla państwa korzystne jest, aby procesy nie trwały zbyt długo.
Lernen beginnen
Expedit rei publicae, ut finis sit litium.
Sądowi apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść zasądzonego.
Lernen beginnen
Reformatio in peius iudici appellato non licet.
Osądzę waszą sprawiedliwość.
Lernen beginnen
Iustitias vestras iudicabo.
Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi dowodami.
Lernen beginnen
Nostrum est iudicare secundum allegata et probata.
umywać ręce.
Lernen beginnen
lavare manus
spór zawisł
Lernen beginnen
lis pendet
oszacowanie wartości przedmoitu
Lernen beginnen
litis aestimatio
sposób procedowania
Lernen beginnen
modus procedendi
bez głosu sprzeciwu
Lernen beginnen
nemine contradicente
nie jest jasne
Lernen beginnen
non liquet
nic ponad to, o czymś doskonałym
Lernen beginnen
non plus ultra
niewiążąca część wyroku sądowego
Lernen beginnen
obiter dictum
ciężar dowodu
Lernen beginnen
onus probandi
porządek procesu
Lernen beginnen
ordo processus
osoba podejrzana
Lernen beginnen
persona suspecta

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.