nauka i technika

 0    68 Datenblatt    pawkozinilowca
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stosować technologię
Lernen beginnen
apply/employ technology
dojść do wniosku
Lernen beginnen
reach a conclusion
sklonować komórkę
Lernen beginnen
clone a cell
wymyślić rozwiązanie
Lernen beginnen
come up with a solution
sporządzać statystyki
Lernen beginnen
compile statistics
prowadzić badania naukowe
Lernen beginnen
conduct scientific research
opracować lek na coś
Lernen beginnen
develop a cure for sth
badać, badanie, rozpoznanie, eksploracja
Lernen beginnen
explore/exploration
edycja genów
Lernen beginnen
gene editing
badać, dociekać/badanie
Lernen beginnen
investigate/investigation
mobilny system operacyjny
Lernen beginnen
mobile operating system
obserwować/obserwacja
Lernen beginnen
observe/observation
uzyskać dowody
Lernen beginnen
obtain evidence
przedstawić/odrzucić/przyjmować hipotezę
Lernen beginnen
put forward/reject/accept a hypothesis
złożyć sprawozdanie z wyników
Lernen beginnen
report your findings
sprawdzić teorię
Lernen beginnen
test a theory
opracowywać rozwiązanie
Lernen beginnen
work out a solution
dostosować, regulować
Lernen beginnen
adjust
wyrzucać stare baterie
Lernen beginnen
dispose of old batteries
elektrośmierci
Lernen beginnen
e-waste
przedłużacz
Lernen beginnen
extension lead
wkład z tuszem do drukarki
Lernen beginnen
ink cartridge
wsunąć kartę
Lernen beginnen
insert your card
sprawdzić w instrukcji obsługi
Lernen beginnen
refer to the manual
gniazdko elektryczne
Lernen beginnen
socket
dodać do ulubionych
Lernen beginnen
bookmark
odbić (wiadomości mail)
Lernen beginnen
bounce back
szerokopasmowe połączenie z Internetem
Lernen beginnen
broadband
wbudowane
Lernen beginnen
built-in
prowadzić wideokonferencje
Lernen beginnen
do video conferencing
wstawić tabelę
Lernen beginnen
insert a table
komunikacja natychmiastowa
Lernen beginnen
instant messaging
pisanie SMS-ów przy użyciu metody słownikowej
Lernen beginnen
predictive texting
prowadzić zajęcia przez Internet
Lernen beginnen
run webinars
jednocześnie
Lernen beginnen
simultaneously
oglądać wydarzenia na żywo w Internecie
Lernen beginnen
stream live events
port USB
Lernen beginnen
USB port
katastrofalne skutki
Lernen beginnen
catastrophic/disastrous results
strona pozwalająca gromadzić fundusze na cel
Lernen beginnen
crowdfunding website
nadmierne użycie czegoś
Lernen beginnen
excessive use of sth
doświadczać czegoś w prawdziwym życiu
Lernen beginnen
experience things hands-on
znaczący przełom
Lernen beginnen
major breakthrough
chroń się przed kradzieżą tożsamości
Lernen beginnen
protect oneself against identity fraud
urządzenie namierzające, śledzące
Lernen beginnen
tracking device
być postawionym przed czymś
Lernen beginnen
be faced with sth
wykrywać oznaki nadchodzących chorób
Lernen beginnen
detect signs of oncoming diseases
powstrzymać rozwój czegoś
Lernen beginnen
deter sth from developing
polepszać geny
Lernen beginnen
enhance genes
wyeliminować, zwalczać
Lernen beginnen
eradicate
futurystyczne trendy
Lernen beginnen
futuristic trends
przeprowadzić przełomowa operację chirurgiczną
Lernen beginnen
perform cutting-edge surgery
wydłużać życie ludzkie
Lernen beginnen
prolong human life
wyrazić zaniepokojenie
Lernen beginnen
raise concerns
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
strive to do sth
nieunikniony, nieuchronny
Lernen beginnen
unavoidable
z zadowoleniem przyjmować osiągnięcie
Lernen beginnen
welcome a development
trybik w maszynie
Lernen beginnen
a cog in the machine
być w swoim żywiole
Lernen beginnen
be in one's element
być dostosowanym do kogoś/czegoś
Lernen beginnen
be in tune with sb/sth
wyprzedzać kogoś o całą epokę
Lernen beginnen
be light years ahead of sb/sth
namieszać komuś w głowie uczonymi słowami
Lernen beginnen
blind sb with science
przełomowa teoria
Lernen beginnen
groundbreaking theory
pionier
Lernen beginnen
trailblazer
być autorem
Lernen beginnen
author
zmienić oblicze czegoś
Lernen beginnen
change the face of sth
przypisywać komuś coś
Lernen beginnen
credit sb with sth
zgłębiać wnikliwe idee
Lernen beginnen
explore profound ideas
zdobyć najwyższe uznanie
Lernen beginnen
win accolades

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.