Prepositions (3)

 0    55 Datenblatt    michalklimek4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umarł z powodu ran
Lernen beginnen
he died from his wounds
cierpieć na żylaki
Lernen beginnen
to suffer from varicose vein
eksperymentować na / ze zwierzętami
Lernen beginnen
to experiment on / with animals
stracić na kartach
Lernen beginnen
to lose at cards
złożyć komuś skargę o czymś
Lernen beginnen
to complain to somebody about something
zgadzać się z kimś
Lernen beginnen
to corresponds to somebody
do kogo ta książka należy
Lernen beginnen
who this book belongs to
Czy możesz wymyślić słowo, które rymuje się z odrętwiałym
Lernen beginnen
can you think of a word that rhymes with numb
przepraszać kogoś za coś
Lernen beginnen
to apologize to somebody for something
w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy do Paryża
Lernen beginnen
we leave for Paris next week
spojrzeć na coś
Lernen beginnen
to glance at something
pokrywać się z czymś w czasie
Lernen beginnen
to coincide with
zaprenumerować coś; zgadzać się, popierać coś
Lernen beginnen
to subscribe to sth
ulec czemuś, oddać się czemuś
Lernen beginnen
to indulge in sth
skoncentrować się na
Lernen beginnen
to concentate on
powstrzymać się od czegoś
Lernen beginnen
abstain from sth
uciekać przed prześladowaniami
Lernen beginnen
to flee from persecution
podziwiać coś
Lernen beginnen
to marvel at sth
wskazać coś
Lernen beginnen
to point at something
skorzystać z czegoś/ wykorzystać coś
Lernen beginnen
to take advantage of something
sympatyzować z
Lernen beginnen
to sympathize with
kłócić się, sprzeczać z
Lernen beginnen
to quarrel with (to argue with)
sprzeciwić się czegoś
Lernen beginnen
to object to something
jej strój przemawia do mnie / podoba mi się
Lernen beginnen
her outfit appeals to me
pozbyć się czegoś / kogoś
Lernen beginnen
to dispose of something / somebody
zainwestować w coś
Lernen beginnen
to invest in something
mrugać na kogoś
Lernen beginnen
to wink at somebody
poświęciła swoje życie nauczaniu
Lernen beginnen
she dedicated her life to teaching
robić aluzje do czegoś
Lernen beginnen
to hint at something
czerpać przyjemność z czegoś
Lernen beginnen
delight in something (get pleasure from something)
odpowiadać na coś, reagować na coś
Lernen beginnen
to respond to something, to react to something
współpracować z
Lernen beginnen
to collaborate with
pochwalać, akceptować, podpierać coś
Lernen beginnen
approve of something
nadepnąć na coś
Lernen beginnen
to tread on something
Marzę o posiadaniu samochodu
Lernen beginnen
I dream of owning a car
spadek bezrobocia
Lernen beginnen
decrease in unemployment
wydalić z czegoś
Lernen beginnen
to expel from something
wskazać na coś
Lernen beginnen
to point at something
odchodzimy od starych zasad
Lernen beginnen
we depart from old-fashioned rules
znajomość dwóch języków
Lernen beginnen
knowledge of two languages
mieć trudności z poznawaniem ludzi
Lernen beginnen
to have difficulty in getting to know people
przewaga nad innymi w zespole
Lernen beginnen
advantage over others in the team
walka z zagrożeniem zanieczyszczeniem to wyścig z czasem
Lernen beginnen
fighting the threat of pollution is a race against time
czy mogę mieć przepis na twoje ciasto?
Lernen beginnen
can I have the recipe for your cake?
słynny cytat z Hamleta
Lernen beginnen
a famous quotation from Hamlet
Zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt
Lernen beginnen
Prevention of Cruelty to animals
stosunek do cudzoziemców
Lernen beginnen
attitude towards foreigners
dostał czek na 1000 dolarów
Lernen beginnen
he was given a check for $1,000
Brazylia jest bogata w zasoby naturalne
Lernen beginnen
Brazil is rich in natural resources
rozwiązanie problemu
Lernen beginnen
solution to the problem
śmierć z przyczyn naturalnych
Lernen beginnen
death from natural causes
Tom jest zaręczony z Angelą
Lernen beginnen
Tom is engaged to Angela
Poprosiłem o radę na temat zakupu używanego samochodu
Lernen beginnen
I asked for his advice on buying a second-hand car
Czy twoja żona nadal leczy astmę?
Lernen beginnen
Is your wife still having treatment for asthma?
jest spadkobierczynią rodzinnej fortuny
Lernen beginnen
she is heir to the family fortune

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.