pytania egzamin

 0    36 Datenblatt    martaszkola2023
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Do kiedy należy wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych?
Lernen beginnen
W terminie 7 dni od dnia, w którym wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.
Przedsiębiorca powierzył firmie zewnętrznej obsługę informatyczną i przetwarzanie danych. Skorzystał z:
Lernen beginnen
outsourcingu
Umowa długoterminowej lokaty umożliwiająca korzystanie z odsetek przed ułypwem terminu dotyczy lokaty
Lernen beginnen
rentierskiej
Wskaż metodę badania statystycznego, którego przykładem jest systematyczne notowanie przyjęć i zwolnień
Lernen beginnen
Bieżąca rejestracja statystyczna
Spółki mające osobowość prawną
Lernen beginnen
z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjna
system wynagradzania, pozwalający pracownikom w ramach określonego limitu dokonywać wyboru spośród oferowanego dodatkowego pakietu świadczeń (benefitów) to system:
Lernen beginnen
kafeteryjny
jakim ubezpieczeniom podlega członek rady nadzorczej?
Lernen beginnen
emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu
Na którym druku dokonuje się wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń ZUS po ustaniu stosunku pracy?
Lernen beginnen
zus zwua
Która z form opodatkowania do ustalenia wysokości podatku dochodowego stosuje ewidencje przychodów a nie uwzględnia KUP?
Lernen beginnen
ryczałt
podatki pośrednie
Lernen beginnen
od towarów i usług (vat), akcyzowy, od gier, od sprzedaży detalicznej
W której kolumnie ewidencjonujemy odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym?
Lernen beginnen
8
Wielkość efektów pracy przypadający na jednostkę czasu to wskaźnik
Lernen beginnen
wskaźnik wydajności pracy
Ile powinna wynosić odległość oczu pracownika od monitora?
Lernen beginnen
400:750 mm
spółki kapitałowe
Lernen beginnen
z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
spółki osobowe
Lernen beginnen
jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
Jaki jest głowny cel podniesienia rezerw obowiązkowych przez bank centralny?
Lernen beginnen
ograniczenie podaży pieniądza
Prawo do zasiłku chorobowego
Lernen beginnen
gdy pracownik przez niezdolność do pracy przekroczył określoną pulę dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez okres: 33 dni, 14 dni dla osób, które przekroczyły 50.
Przy którym picie małżeństwo może wspólnie się rozliczać?
Lernen beginnen
pit-37
zua to zgłoszenie do czego?
Lernen beginnen
społeczne i zdrowotne
Przydzielone zadania zgodnie z umiejętnościami w celu realizacji zadania to...
Lernen beginnen
specjalistyczne
Gdzie mozna złozyc wniosek ceidg o dzialalnosc gosp.?
Lernen beginnen
do urzedu gminy
Do kiedy vat7m?
Lernen beginnen
do 25. dnia miesiąca
Jaką umowę zawrze przedsiębiorca z emerytem, który nie ma działalności gospodarczej i będzie zajmował się ochroną mienia firmy?
Lernen beginnen
umowa zlecenie
jaki wskaźnik popytu, gdy cena pom. z 4 zł spadła na 2,8 więc wzrost popytu pomarańczy o 60%
Lernen beginnen
60%/(4-2,8):4-60%/0,30=2
Hurtownia A z siedzibą w Krakowie zakupiła towary na terytorium Unii Europejskiej. Jakiej transakcji handlowej dokonała dana hurtownia?
Lernen beginnen
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Pracodawca rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem. Jaki dokument pracodawca musi wydać pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy
Lernen beginnen
świadectwo pracy
Jaki jest czas zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej?
Lernen beginnen
14 dni
Jaki jest termin zapłaty podatku od nieruchomości?
Lernen beginnen
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku.
W jakim terminie należy zapłacić podatek od spadku?
Lernen beginnen
Podatek należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji, w kasie urzędu skarbowego lub na jego rachunek bankowy.
Jakie kwoty, ujmowane w liście płac, powinny być zaokrąglane do pełnych złotych?
Lernen beginnen
podstawa obliczenia podatku dochodowego i należna zaliczka na podatek dochodowy
Split payment to
Lernen beginnen
mechanizm podzielnej płatności
Potwierdzenie o poprzednim zatrudnieniu pracownika w danym zakładzie pracy stanowi:
Lernen beginnen
świadectwo pracy
9. Bezrobocie związane jest przerwami w zatrudnieniu w celu zmiany miejsca pracy lub wchodzeniem osób młodych na rynek pracy. Jest to bezrobocie...
Lernen beginnen
frykcyjne
Który z nie jest wliczany do kosztów uzyskania przychodu w PKPiR?
Lernen beginnen
odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty podatku od towarów i usług
Które składniki wynagrodzenia i w jakiej łącznej kwocie wchodzą do podstawy do opodatkowania?
Lernen beginnen
dodatki do wynagrodzeń są wliczane do podstawy opodatkowania, czyli: 3500+300+150 = 3950
. Odległość między głową pracownika a monitorem powinna wynosić
Lernen beginnen
75 cm

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.