Rozdział II. 7 Naprawienie szkody

 0    55 Datenblatt    jakubolejnik30
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
przesłanki do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej
Lernen beginnen
1 zdarzenie, z którym sys. prawny łączy czyjś obowiązek naprawy szkody 2 powstanie szkody 3 związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą
zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - definicja
Lernen beginnen
reguły, które decydują komu należy przypisać odpowiedzialność za zdarzenie powodujące szkodę
zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - wymień
Lernen beginnen
1 zasada winy 2 zasada ryzyka 3 zasada słuszności 4 zasada gwarancyjno-repartycyjna
zasada winy - o co chodzi
Lernen beginnen
ten kto swoim zawinionym czynem (zaniechaniem) wyrządził komuś szkodę, powinien ponieść tego konsekwencje i wyrównać poszkodowanemu doznaną przez niego szkodę
zasada ryzyka - o co chodzi
Lernen beginnen
jeśli podmiot ekspoloatuje niebezpieczne dla otoczenia urządzenia, winien ponosić odpowiedzialność za szkody wynikłe dla innych, niezależnie od swojej winy
siła wyższa - koncepcja subiektywna
Lernen beginnen
siła wyższa tozjawiska, którym nie można zapobiec nawet przy nadzwyczajnej staranności
siła wyższa - koncepcja obiektywna
Lernen beginnen
to kwalifikacja samego zdarzenia a nie stopień staranności jest kryterium wyróżniającym siłę wyższą, a nie stopień staranności działającego człowieka
siła wyższa - Sąd Najwyższy
Lernen beginnen
zdarzenie: 1 zewnętrzne 2 niemożliwe do przewidzenia 3 niemożliwe do zapobieżenia
zasada słuszności
Lernen beginnen
polega na przypisaniu odpowiedzialności podmiotowi ze względu na szczególne motywy etyczne, wskazane w zasadach współżycia społecznego
zasada gwarancyjno-repartycyjna
Lernen beginnen
ubezpieczenia - potencjalni sprawcy szkód tworzą ogólny fundusz, z którego wypłaca się odpowiednie odszkodowania
rodzaje odpowiedzialności - prawo rzymskie
Lernen beginnen
1 kontraktowa 2 deliktowa
odpowiedzialność kontraktowa
Lernen beginnen
1 nie jest istotny sposób powstania zobowiązania, którego niewykonanie lub nienależyte wykonania uzasadnia roszcz odszkodowawcze 2 obow. następczy
odpowiedzialność deliktowa
Lernen beginnen
1 obowiązek pierwotny 2 jeśli ktoś wyrządził szkodę innej osobie, od razu powoduje to powstanie stos. zobow. którego treścią jest obow. naprawienia szkody
odpowiedzialność gwarancyjna
Lernen beginnen
powstaje w wyniku zawarcia umowy, która zobowiązuje dłużnika do naprawy szkody wyrządzonej niewystąpieniem stanu rzeczy wskazanego w tej umowie - char. świadczenia pierwotnego
umowa ubezpieczenia - na czym polega?
Lernen beginnen
ubzepiczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w postaci odszkodowania za szkodę powstałą wskutek wypadku przewidzianego w umowie
związek przyczynowy
Lernen beginnen
powinien istnieć między zdarzeniem z którym sprzężona została czyjaś odpowiedzialność, a doznaną przez poszkodowanego szkodą
funkcje związku przyczynowego
Lernen beginnen
1 przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej 2 pośredni wpływ na wysokość odszkodowania
art. 361 par. 1
Lernen beginnen
zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła
teoria adekwatnego związku przyczynowego - co zaleca?
Lernen beginnen
zaleca odwoływanie się do reguł obiektywnie ustalonych, a nie do wiedzy o związkach przyczynowych osoby odpowiedzialnej lub jej personifikowanego modelu
teoria adekwatnego związku przyczynowego - etap I
Lernen beginnen
test warunku konieczności - czy szkoda B pojawiłaby się gdyby nie było faktu A, będącego podstawą czyjejś odpowiedzialności - jeśli B wystąpi tak czy inaczej, brak związku
teoria adekwatnego związku przyczynowego - etap II
Lernen beginnen
badamy czy związek ten odpowiada kryteriom wartościującym wyrażonym w terminie "normalne" - selekcja następstw kauzalnych
wyjątki od art 361 KC i zasady adekwatnego związku przyczynowego
Lernen beginnen
1 odpowiedzialność zobowiązanego obejmuje także skutki przypadku, które by nie nastąpiły, gdyby zobowiązany zachowywał się zgodnie z jego treścią 2 strony mogą umownie określić zakres odpowiedzialności
szkoda - pojęcie ogólne
Lernen beginnen
wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał WBREW SWOJEJ WOLI
krzywda
Lernen beginnen
uszczerbek typu niemajątkowego (KC)
zadośćuczynienie
Lernen beginnen
suma pieniężna przeznaczona na złagodzenie krzywdy (KC)
charakter szkody na osobie
Lernen beginnen
1. obejmuje krzywdę 2. może objąć też krzywdę majątkową (koszty leczenia, utratę zarobku)
charakter szkody na mieniu
Lernen beginnen
wyłącznie majątkowy
rodzaje szkody majątkowej
Lernen beginnen
1 strata 2 utracone korzyści
damnum emergens
Lernen beginnen
strata - zmniejszenie majątku poszkodowanego wskutek zdarzenia, z którym związana jest czyjaś odpowiedzialność
lucrum cessans
Lernen beginnen
utracone korzyści - majątek poszkodowanego nie wzrósł tak, jakby to się stało, gdyby nie zdarzenie, z którym jest złączona czyjaś odpowiedzialność
metoda różnicowa lub dyferencyjna
Lernen beginnen
metoda uwzględnienia obu rodzajów szkód zawsze, gdy pojawi się odpowiedzialność odszkodowawcza, zakłada uwzględnienie efektów zdarzenia sprawczego w CAŁYM MAJĄTKU poszkodowanego
stan rzeczywisty jest taki sam lub wyższy od hipotetycznego
Lernen beginnen
działanie sprawcze NIE WYWOŁAŁO SZKODY
stan rzeczywisty niższy od stanu hipotetycznego i od stanu sprzed zdarzenia sprawczego
Lernen beginnen
poszkodowany poniósł szkodę w postaci straty
stan rzeczywisty niższy od hipotetycznego, ale równy stanowi sprzed zdarzenia sprawczego
Lernen beginnen
poszkodowany ponosi szkodę WYŁĄCZNIE w postaci UTRACONYCH KORZYŚCI
stan rzeczywisty niższy od stanu hipotetycznego - różnica ta jest większa niż przy porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem sprzed zdarzenia sprawczego
Lernen beginnen
poszkodowany poniósł szkodę - STRATA + UTRACONE KORZYŚCI
obiektywna metoda ustalania szkody
Lernen beginnen
obliczana według rynkowej wartości rzeczy lub usług BEZ UWZGLĘDNIENIA UTRACONYCH KORZYŚCI
zaliczenie uzyskanych korzyści - łacina
Lernen beginnen
compensatio lucri cum damno
zaliczenie uzyskanych korzyści - o co chodzi?
Lernen beginnen
zaliczamy je na poczet szkody - przy ocenie szkody bierzemy pod uwagę także korzystne następstwa, jakie wywołało zdarzenie powodujące szkodę
szkoda w granicach ujemnego interesu umownego
Lernen beginnen
przypadki powstania szkody w związku z niedojściem zamierzonej umowy do skutku
szkoda w granicach pozytywnego interesu umownego
Lernen beginnen
obejmuje szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej już umowy
ciężar dowodu przy naprawie szkody
Lernen beginnen
spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne - czyli na poszkodowanym
funkcje odszkodowania - wymień
Lernen beginnen
1 kompensacyjna 2 represyjna 3 wychowawcza i prewencyjna
funkcja kompensacyjna odszkodowania
Lernen beginnen
polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do sytuacji jakby zdarzenia szkodzącego nigdy nie było
funkcja represyjna odszkodowania
Lernen beginnen
zadanie osobie odpowiedzialnej za szkodę dolegliwości związanej z ciążącym na niej obowiązkiem świadczenia odszkodowawczego
funkcja prewencyjna i wychowawcza odszkodowania
Lernen beginnen
polega na oddziaływaniu norm prawnych wyznaczających odpowiedzialność odszkodowawczą w kierunku umacniania postaw ludzi sprzyjających zapobieganiu wyrządzaniu szkód
art. 361 par. 2 KC
Lernen beginnen
w powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje STRATY które poszkodowany poniósł oraz KORZYŚCI, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono
przyczynienie się poszkodowanego - koncepcja SN
Lernen beginnen
zachowanie poszkodowanego stanowiące odrębny i samodzielny względem przyczyny głównej czyn kauzalny, a nue wynik przyczyny głównej - zawsze musi być dotknięte nieprawidłowością czy niezgodnością z powszechnie przyjętymi sposobami postępowania
przyczynienie się poszkodowanego - który art. i skutki
Lernen beginnen
art. 362, możliwość obniżenia odszkodowania
co bierze się pod uwagę przy obniżaniu odszkodowania przy przyczynieniu się poszkodowanego?
Lernen beginnen
1 stopień winy obu stron 2 inne okoliczności - stopień przyczynienia się, naruszenia reguł postępowania, pobudki jakimi kierował się poszkodowany
inne ograniczenia obowiązku naprawienia szkody
Lernen beginnen
1 art 440 - miarkowanie odszkodowania między osobami fizycznymi gdy ze względu na majątek którejś ze stron wymagają tego zasady współżycia społecznego 2 ograniczenie odszkodowań do określonej sumy pieniężnej
sposoby naprawienia szkody + kto dokonuje wyboru
Lernen beginnen
wyboru dokonuje poszkodowany, te sposoby to 1 restytucja naturalne (przywrócenie stanu poprzedniego) 2 zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
ograniczenie prawa wyboru sposobu naprawienia szkody do odszkodowania pieniężnego
Lernen beginnen
1 gdy przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy jest niemożliwe 2 gdy przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy oznacza nadmierne trudności lub koszty dla zobowiązanego
według jakich mierników określamy wysokość odszkodowania?
Lernen beginnen
ustawa nie rozstrzyga tego bezpośrednio - odwołujemy się do cen istniejących - kryterium obiektywne nie subiektywne
jaka chwila jest miarodajna dla ustalenia wysokości odszkodowania?
Lernen beginnen
data ustalenia odszkodowania - data wydania orzeczenia przez właściwy organ państwowy
odstępstwa od zasady ustalania wartości z daty ustalenia odszkodowania
Lernen beginnen
możliwe jeśli szczególne okoliczności wymagają przyjęcia cen istniejących w innej chwili

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.