School & work 4

 0    27 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dawać wskazówki
Lernen beginnen
to give directions
wygłosić przemówienie
Lernen beginnen
to give a speech
odpowiedzialny za coś
Jest odpowiedzialna tylko przed dyrektorem zarządzającym. Ostatnie reformy podatkowe sprawiły, że rząd jest bardziej odpowiedzialny za swoje wydatki.
Lernen beginnen
accountable for something
She is accountable only to the managing director. The recent tax reforms have made government more accountable for its spending.
odpowiedzialność
Odpowiedzialność jest obecnie ważna, a menedżerowie nie zawsze są skłonni do przyjmowania ryzykownych strategii.
Lernen beginnen
accountability
Accountability is important these days, and managers aren't always willing to adopt risky strategies.
zaryzykować
Ryzykować pójściem gdzieś lub zrobienie czegoś co może być niebezpieczne lub nieprzyjemne, zaryzykować wypowiedzenie czegoś co może zostać skrytykowane: Ona wstępnie zaryzykowała opinię że projekt będzie zbyt drogi, aby go wykonać ale szef zignorował ją.
Lernen beginnen
to venture
To risk going somewhere or doing something that might be dangerous or unpleasant, risk saying something that might be criticized: She tentatively ventured the opinion that the project would be too expensive to complete, but the boss ignored her.
przedsięwzięcie
Nowa działalność, zazwyczaj w biznesie, która wiąże się z ryzykiem lub niepewnością: Doradziła nam, abyśmy poszukali za granicą bardziej intratnych przedsięwzięć biznesowych.
Lernen beginnen
venture
A new activity, usually in business, that involves risk or uncertainty: She advised us to look abroad for more lucrative business ventures.
wspólny (należący, współdzielony)
Należące do lub współdzielone między dwiema lub więcej osobami: wspólne konto bankowe. Istnieje wiele wspólnych przedsięwzięć amerykańskich i japońskich firm.
Lernen beginnen
joint
Belonging to or shared between two or more people: A joint bank account. There are many joint ventures between American and Japanese companies.
produkować na sprzedaż, wypuszczać
Firma z życzeniami wypuszcza nową linię kart Dnia Matki.
Lernen beginnen
to bring out
The greeting-card company is bringing out a new line of Mother’s Day cards.
zarząd
Grupa osób odpowiedzialnych za kontrolowanie i organizowanie firmy lub organizacji: Każda decyzja musi zostać zatwierdzona przez zarząd. Zaczęła w firmie po studiach, a teraz jest w zarządzie (członkiem zarządu).
Lernen beginnen
board
The group of people who are responsible for controlling and organizing a company or organization: Every decision has to be approved by the board. She started in the firm after college and now she's on the board (a board member).
plan lekcji, rozkład jazdy
Lernen beginnen
timetable
terminarz
Lernen beginnen
schedule
rozwiązać
Jestem pewien, że te problemy można zadowalająco rozwiązać.
Lernen beginnen
to resolve
I'm sure these problems can be satisfactorily resolved.
silna determinacja
Doświadczenie zwiększyło jej determinację do zmiany kariery.
Lernen beginnen
resolve
The experience increased her resolve to change careers.
zrób to jak najlepiej potrafisz
Lernen beginnen
do your best
interesy
Nigdy nie byłem bardzo nastawiony na pieniądze. Wszystkie moje interesy zostawiam mojemu doradcy finansowemu.
Lernen beginnen
business affairs
I've never been very money-minded - I leave all my business affairs to my financial adviser.
praktyczny styl zarządzania
Ktoś, kto ma praktyczny sposób robienia rzeczy, staje się ściśle zaangażowany w zarządzanie i organizowanie spraw oraz w podejmowanie decyzji. Jest bardzo praktycznym menedżerem. Jones opowiada się za dynamicznym, praktycznym stylem zarządzania.
Lernen beginnen
hands-on style of management
Someone with a hands-on way of doing things becomes closely involved in managing and organizing things and in making decisions. She's very much a hands-on manager. Jones favours a dynamic, hands-on style of management.
rozstać się
Miałam tylko siedem lat, gdy moi rodzice się rozstali. Partnerzy rozstali się po piętnastu latach wspólnej pracy.
Lernen beginnen
to split up
To end a relationship. I was only seven when my parents split up. The partners split after working together for fifteen years.
podzielić, rodzielić
Uważa się, że jego praca zostanie teraz podzielona między ubezpieczenia ogólne i ubezpieczenia na życie. Równo (równomiernie) dzieli swój czas między pracę a dom. Korporacja została podzielona na trzy osobne spółki. Podzielimy zyski na trzy sposoby.
Lernen beginnen
to split - split - split
It is thought that his job will now be split between general insurance and life insurance. She splits her time equally (evenly) between work and home. The corporation was split up into three separate companies. We will split the profits three ways.
dzielić się (gdy strony nie zgadzają się)
Sytuacja w której grupa ludzi jest podzielona na mniejsze gr bo nie zgadzają się z czymś. Opinie były podzielone między pracowników Akcjonariusze podzielili się 55-45 w głosowaniu nad powołaniem nowego CEO. Partia rządząca została podzielona w tej kwestii
Lernen beginnen
to split
A situation in which a group of people is divided into smaller groups because they disagree about sth. Opinions were split between workers. Shareholders split 55-45 in the vote to install the new CEO. The ruling party was split on the issue.
podział, rozłam
Kwestia podatkowa spowodowała podział w (w ramach) rządzie. Podział głosów w głosowaniu był 75/25. Rozmowy pokojowe są zagrożone rozłamem wśród przywódców rebeliantów. Rozszerza się podział na starszych menedżerów i resztę siły roboczej.
Lernen beginnen
a split
The tax issue has caused a split in (within) the government. There was a 75/25 split in the voting. Peace talks are threatened by a split among rebel leaders. There is a widening split between senior managers and the rest of the workforce.
wydzielić, odłączyć część firmy, która staje się niezależna organizacją
Jeśli część organizacji oddzieli się lub zostanie wydzielona z większej organizacji, staje się ona niezależną organizacją. Przedsiębiorstwo Szanghaj odłączyło się od przedsięwzięcia z Johnson. Dział elektroniki został podzielony na wolnostojącą firmę.
Lernen beginnen
to split off into, to split from
If a part of an organization splits or is split from the larger organization, it becomes its own independent organization. The Shanghai enterprise split from a joint venture with Johnson. The electronics division was split off into a freestanding company.
podzielić się na 2 połowy (np. nie zgadzające się)
Dyrekcja związków zawodowych podzieliła się po połowie nad tym co robić (podzielona na dwie grupy o równych rozmiarach, które nie zgadzają się ze sobą). Rodzina jest podzielona po połowie w tej kwestii. Podzielmy koszty dokładnie po połowie,
Lernen beginnen
to split down the middle on
The union executive has split down the middle on what to do next (divided into two equal-sized groups who disagree with each other). The family is split down the middle on this issue. Let's split the cost right down the middle.
postawić na coś (zaryzykować pieniądze)
(US) Zaryzykować dużo pieniędzy na coś, co może się wydarzyć w przyszłości. Mam nadzieję, że przyciągniemy wielu klientów, ponieważ postawiliśmy na to miejsce.
Lernen beginnen
to bet the farm/ranch
(US) To risk a lot of money on something that may happen in the future. I hope we attract lots of customers because we've bet the ranch on this place.
Próbował zaimponować mi swoją rozległą wiedzą o ekonomii.
Lernen beginnen
He tried to impress me with his extensive knowledge of economics.
Obawiam się, że nowy produkt nie robi wrażenia
Lernen beginnen
I am afraid that the new product fails to impress.
Próbował zaimponować swoim nauczycielom, używając wielkich słów w swoich esejach.
Lernen beginnen
He tried to impress his teachers by using big words in his essays.
Ważne jest, aby zaimponować swoim przełożonym, jeśli chcesz zostać awansowwany.
Lernen beginnen
It is important to impress your superiors (seniors) if you want to be promoted.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.