Słówka III

 0    464 Datenblatt    cykatek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przechodzenie
Lernen beginnen
traversing
borykać się, zahaczać, mocno chwycić kogoś coś, mocować się z kimś za bary
Lernen beginnen
grapple
This said, they grappled him with more than hundred hooks.
głęboki
Czytała twoje książki i żywi dla ciebie głęboki podziw.
Lernen beginnen
profound
She has read your books and has a profound admiration for you.
unosząc się, uciążliwy,
Jesteś uciążliwy i przyczajony, pełzający. Niektóre z nich wyraźnie ukazują nieregularny obiekt unoszący się wokół wulkanu.
Lernen beginnen
hovering
You're hovering and lurking and creeping. And some of it clearly shows an anomalous object hovering roughly around the volcano.
złowieszczy
Bardziej złowieszczy jest obsceniczny suplement do czystej militarnej dyscypliny.
Lernen beginnen
ominous
Much more ominous is a kind of obscene - obscene supplement to pure military discipline.
zadatek, poważny
Żeby uczestniczyć należy wpłacić zaliczkę. Jeżeli mówisz poważnie, to jesteś złośliwy.
Lernen beginnen
earnest
In order to participate you need to pay an earnest. Well, if you're being earnest, then that's mean.
wzgląd
Ze względu na niego i dzieci.
Lernen beginnen
sake
For his sake and the children's.
pomniejszy
Mniejszy samiec pokrywa większą od siebie samicę.
Lernen beginnen
lesser
The lesser male often covers the larger female.
oszustwo
Twoje oszustwo jest trucizna, który zabija swoich ludzi.
Lernen beginnen
deception
Your deception is the poison that is killing your people.
samooszukiwanie
Nie powinieneś marnować go na rozgoryczenia i na oszukiwanie samego siebie.
Lernen beginnen
self-deception
You should not waste it on bitterness and self-deception.
małżonka
Twój małżonek siedzi w sąsiednim pokoju na krześle.
Lernen beginnen
spouse
Your spouse is seated next door in a room in a chair.
złagodzone
Kiedy ona zasnęła, napięcie uspokoiło się.
Lernen beginnen
eased
When she went to sleep, tension eased.
kłopotliwy
Zanim się zorientujesz, trochę włosów wyleci, mały hałas staje się kłopotliwy...
Lernen beginnen
bothersome
Before you know it, a little hair falls out, a little noise becomes bothersome...
przyzwyczajony
Nie... jestem po prostu przyzwyczajony do takich rzeczy.
Lernen beginnen
accustomed
No... I'm just accustomed to organizing things.
złudzenie
Yakov powiedział, że niewinność to złudzenie.
Lernen beginnen
delusion
Yakov said that innocence was a delusion.
półprzytomny
Lernen beginnen
semi-haunted
westchnienie
Ukochana musi na wysokiej wieży... siedzieć w oknie i rzewnie wzdychać.
Lernen beginnen
sigh
His beloved has to sit in a high tower... by the window with a languid sigh.
upoważniony, zlecić
Komisja zleciła przeprowadzenie szeregu badań i współpracuje z prezydencją czeską. To były wojska federalne... upełnomocnione przez zdrajcę Huerta.
Lernen beginnen
commissioned
The Commission has commissioned a number of studies and is cooperating with the Czech EU Presidency. They were federal troops... commissioned by the traitor, Huerta.
patroszony
Został wypatroszony i powieszony na słupku od bramki na boisku.
Lernen beginnen
gutted
He was gutted and hung from the goalpost on the football field.
drażnić
Pozdrawiam tajemnicę twojego złośliwego przekomarzania.
Lernen beginnen
banter
I salute the mystery of your teasing banter.
odstający
Wynik odbiegający został wyłączony z obliczeń.
Lernen beginnen
outlier
The outlier has been excluded from the calculation.
trwałość
Lernen beginnen
persistence
archetypy
Lernen beginnen
archetypes
pociągnięty
Delenn twierdzi, że Łowców przyciąga śmierć.
Lernen beginnen
drawn
Delenn says these hunters are drawn to death.
dziedzictwo
Lernen beginnen
inheritance
cenne
Lernen beginnen
treasured
uduchowiony
Lernen beginnen
soulful
cenny
Lernen beginnen
precious
dobrosąsiedzki
Lernen beginnen
neighbourly
z góry ustalony
Twoja sprawa była z góry przesądzona.
Lernen beginnen
preordained
Your case was preordained.
odpowiedniki
Napoje alkoholowe, włącznie z ich bezalkoholowymi i niskoalkoholowymi odpowiednikami.
Lernen beginnen
counterparts
Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts.
zmieniać
Emma, może mogłabym zmienić trochę nasze plany.
Lernen beginnen
alter
Emma, I wonder if we might alter our plans a little.
cechy
Lernen beginnen
qualities
zdenaturowany (take away or alter the natural qualities of)
denatured, of any strength
Alkohol etylowy i inne spirytusy denaturowane, o dowolnym stężeniu
Lernen beginnen
denatured
Ethyl alcohol and other spirits
elementy
Lernen beginnen
elements
czuły
Lernen beginnen
fond
Zaświadczenie, dowód uznania, referencje
Załatwiłem sobie zaświadczenie, że jestem poważnie chory.
Lernen beginnen
Testimonial
It was a doctor, not him. I got a testimonial that I'm seriously ill.
los
Lernen beginnen
fate
wewnętrzny
Lernen beginnen
inner
łagodzenie
Lernen beginnen
alleviating
he couldn't prevent her pain, only alleviate it
przemożnie
Lernen beginnen
overwhelmingly
wykres
Lernen beginnen
chart
trwały
Lernen beginnen
persistent
znaczący
Lernen beginnen
meaningful
wyobrazić
Lernen beginnen
envision
she envisioned the admiring glances of guests seeing her home
cnoty
Lernen beginnen
virtues
błędy
Lernen beginnen
faults
prostować (put (something) right, correct.)
Lernen beginnen
rectify
mistakes made now cannot be rectified later
współpracownik
Lernen beginnen
associate
wilgotny
Lernen beginnen
dank
wypełniony
Lernen beginnen
filled
komunikat
Lernen beginnen
statement
dowód.
Lernen beginnen
evidence.
przeoczony
Lernen beginnen
overlooked
machać
I wszystko to będe znośić i uśmiechać się i machać ogonem.
Lernen beginnen
wag
And I'll suffer it all and smile and wag my tail.
odruchowo, mimowolnie
Dla mnie to przekleństwo, mimowolnie odziedziczone.
Lernen beginnen
involuntarily
For me it's a curse that one involuntarily inherits.
kokarda
Lernen beginnen
bow
rżeć
To rżyj, tak głośno, jak tylko potrafisz.
Lernen beginnen
neigh
I want you to neigh as loud as you can.
pyszałkowaty
Lernen beginnen
prancing
przechylić się do tyłu, oprzeć się, odchylić się
Więc usiądź na pięści i oprzyj się na kciuku.
Lernen beginnen
lean back
Then sit on your fist and lean back on your thumb.
oświetlić, zapalić
Bobby skończył, usiadł w trawie... i zapalił następnego papierosa.
Lernen beginnen
lit
Bobby finished, sat down in the grass... and lit another cigarette.
w odróżnieniu
Pieniądze są ulotne, w przeciwieństwie do błękitnej krwi.
Lernen beginnen
unlike
Money is ephemeral, unlike noble blood.
przewracając się
Lernen beginnen
"tumbling out"
wielebny, obrót
Powiedziałaś Bobby'emu, że wielebny nie pozwoli mu dłużej zostać?
Lernen beginnen
rev
Have you told Bobby why the rev won't let him stay at his house?
próżnować, próżne
To nie pora na próżne rozmowy.
Lernen beginnen
idle
Now is not the hour for idle talk.
maniakalny
Lernen beginnen
manic
wystartować
Nie możemy bez tego wystartować.
Lernen beginnen
lift off
We can't lift off without it.
kora
Lernen beginnen
cortex
nieedytowany
Źle: Pisemne instrukcje (bez schematów i zdjęć) automatycznie przetłumaczone z japońskiego (bez edycji) w systemie skierowanym do sprzedaży na rynku europejskim.
Lernen beginnen
unedited
Bad: Written instructions (without diagrams or photographs) automatically translated from Japanese (unedited) for a system presented for sale on the European market.
w pewien sposób
Może się przydać na różne sposoby.
Lernen beginnen
in sort of way
I mean, a boy can be useful in all sorts of ways.
wiejski
Światowe ubóstwo to w przeważającej mierze problem obszarów wiejskich.
Lernen beginnen
rural
Global poverty is predominantly a rural problem.
dotyczyć, troska, zmartwienie
Twoja troska o jej Eminencję jest doceniona i przyjęta do wiadomości. Pańskie pytania dotyczą przede wszystkim komisji o charakterze prawodawczym.
Lernen beginnen
concern
Your concern for Her Eminence is appreciated and acknowledged. Your questions primarily concern genuine legislative committees.
kotlety
To niszczy planety, rąbie je na kawałki.
Lernen beginnen
chops
It destroys planets, chops them into rubble.
wystarczający
Dostrzegamy, że potencjał gospodarczy jako taki nie jest wystarczający.
Lernen beginnen
sufficient
We can see that economic potential in itself is not sufficient.
ekscentryczny
Lernen beginnen
eccentric
przeciąganie
Lernen beginnen
broaching
chłopięcy
Lernen beginnen
boyish
przytępiony
Lernen beginnen
dulled
nudny
Lernen beginnen
dull
pysznić się
Niech Witiusz wdzięczy się niczym kobieta.
Lernen beginnen
preen
Let Vettius preen like a woman.
do tego przyzwyczajeni
Ja już przywykłem do tego miejsca. A ja nie przywykłem do tego stanu.
Lernen beginnen
used to this
I'm used to this place. And I am not used to this state.
pszczelarz
Lernen beginnen
beekeeper
zgromadzenia
Lernen beginnen
gatherings
szkodniki
Lernen beginnen
pests
gadatliwy
Lernen beginnen
loquacious
ułożone
Lernen beginnen
arranged
tandem
Lernen beginnen
tandem
odebrać
Trzeba odebrać Brada od Jeffa po obiedzie. Skarbie, posłuchaj, musiałam wziąć więcej godzin w porze obiadowej.
Lernen beginnen
pick up
I have to pick up Brad at Jeff's after dinner. Sweetie, listen, I had to pick up longer hours at the diner.
Uważaj
Dobra. Ty lepiej stój na czatach.
Lernen beginnen
lookout
You'd better keep a lookout.
przyjemne
Lernen beginnen
pleasant
ujawnienie
Ale to ona musi zainicjować ujawnienie.
Lernen beginnen
disclosure
But she has to initiate disclosure.
wczesne godziny poranne
Nie mogę się doczekać dyskusji przy tym stole aż do białego rana.
Lernen beginnen
wee hours of the morning
I look forward to sitting at this very table tossing ideas around... until what I fear will be the wee hours of the morning.
skrobiowy
Lernen beginnen
starchy
obecny
Lernen beginnen
present
uczestnicy
Lernen beginnen
attendees
pozerstwo
Lernen beginnen
posturing
pozować
Lernen beginnen
posing
przepełniony
Kremowy twarożek z cukrem... nasączony rumem.
Lernen beginnen
suffused
It's cream cheese mixed with sugar... suffused with rum.
ożywiać
Jest oczywiste, że całkowita liberalizacja usług pocztowych jest warunkiem koniecznym dla ożywienia tego sektora i zagwarantowania jego istnienia wraz z nowymi formami konkurencji i usług alternatywnych.
Lernen beginnen
enlivening
It is self-evident that total liberalisation of the postal services is a necessary condition for enlivening this sector and securing its existence alongside new forms of competition and alternative services.
postępowanie, handlować, sprzedawać
Lernen beginnen
dealing
represje
Lernen beginnen
repressing
wyzwalający
W zasadzie, to jakby wyzwolenie.
Lernen beginnen
liberating
Actually, it's kind of liberating.
zamierzony
To jest to, do czego był pierwotnie przeznaczony, Anthony.
Lernen beginnen
intended
That is for what they were originally intended, Anthony.
w kierunku
Obelgi i przemoc wobec oficera policji.
Lernen beginnen
towards
Insults and violence towards a police officer.
ścieżka
Lernen beginnen
path
1. A cheerful or lively manner of speaking, in which the pitch of the voice varies pleasantly. 2. A light, happy tune or song. 3. A light or resilient manner of moving or walking.
Lernen beginnen
lilt
szczerość
Lernen beginnen
frankness
pryzmat
Lernen beginnen
prism
bezwzględny, absolutny
Lernen beginnen
absolute
Both clearance and absolute bioavailability decrease with increasing dose.
zamierzać
Lernen beginnen
intend
rzadki
Wyślij ich do odległych krain by odszukali jakiś rzadki skarb. To jest rzadki rocznik z z ciemnej wioski w Bordeaux.
Lernen beginnen
rare
Send them to distant lands to seek some rare treasure. This is a rare vintage from an obscure village in Bordeaux.
coraz bardziej
Lernen beginnen
increasingly
nie móc się doczekać
Nigdy bardziej nie mogłem się doczekać podróży. Nie mogę się doczekać twojego procesu.
Lernen beginnen
look forward to
I've never looked forward to a journey more. I look forward to your trial.
perswazje, przekonania
Tamtejsze przekonania nie są tu już mile widziane. Senator Davis wykorzystał organ ustawodawczy do perswazji monetarnej.
Lernen beginnen
persuasions
Persuasions received there are not welcome here. Senator Davis has opened our legislative body to monetary persuasions.
nieskrępowany
Lernen beginnen
uninhibited
imprezy
Lernen beginnen
parties
oddany
Zginął ważny człowiek i oddany ojciec.
Lernen beginnen
devoted
An important man and devoted father has just been killed.
Na luzie
Jestem miłym, spokojnym facetem.
Lernen beginnen
easygoing
I'm a nice, easygoing man.
gospodyni
Lernen beginnen
hostess
gospodarz
Lernen beginnen
host
nie wspominając
17.000 ofiar na całym świecie, nie wspominając o liczbie rannych.
Lernen beginnen
not to mention
17,000 casualties worldwide, not to mention countless injuries.
reżim
Lernen beginnen
regime
odpowiedni, mający zastosowanie
Przedwczesne ujawnienie mogłoby zakłócić transakcję, a nawet naruszyć mające zastosowanie przepisy dotyczące papierów wartościowych.
Lernen beginnen
applicable
Premature disclosure could impede the transaction or even violate applicable securities regulation.
ustalenia
Lernen beginnen
arrangements
codzienny
Lernen beginnen
casual
zakazany, niedostępny
Ten dok jest zamknięty dla cywilów.
Lernen beginnen
"off limits"
This dock is off limits to civilians.
w ciągu, w obrębie
Zróżnicowanie temperatury w obrębie pomieszczeń dla tych zwierząt uznaje się za korzystne.
Lernen beginnen
within
A temperature gradient within the enclosure is considered beneficial. Zróżnicowanie temperatury w obrębie pomieszczeń dla tych zwierząt uznaje się za korzystne.
swobodniejszy
Lernen beginnen
freer
pełniejsze
Lernen beginnen
fuller
ułatwiać
Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
Lernen beginnen
facilitate
We have a new External Action Service, which should facilitate this work. Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
ostatecznie
Lernen beginnen
ultimately
opowieść
Lernen beginnen
tale
osadza
Miliony małych bitów danych, które mógłby rozesłać i umieścić na różnych stronach.
Lernen beginnen
embeds
Millions of tiny bits of data That he could scatter and embed in various websites.
schludny
Lernen beginnen
neat
podnieść
Lernen beginnen
raise
spojrzenie
Lernen beginnen
gaze
podwyższać
Lernen beginnen
elevate
horyzont
Lernen beginnen
prospects
hebrajski
Lernen beginnen
Hebrew
wydać, wydobyć, wyzwolić,
Chciał wydobyć twoje talenty, bez wątpienia. Cokolwiek ostrego przyniesiesz, przynieś także łagodne. Nagłe zmiany wyzwalają w niej... kolory.
Lernen beginnen
bring out
He wanted to bring out your gifts, no doubt. But whatever you bring extra hot, bring out mild too. Sudden changes tend to bring out... her color.
pod
Wsadzę ją do tych cholernych sześć stóp poniżej mnie.
Lernen beginnen
beneath
Put her six bloody feet beneath me.
kult, czcić
Może wolałbyś zostać tutaj i czcić własnego Boga. Artyści mają prawdziwy undergroundowy kult naśladowców.
Lernen beginnen
worship
Perhaps you would prefer to stay here and worship your own God. The artist has followers of worship in the under.
niewyrobiony, niewykształcony, niewprawny
Lernen beginnen
untutored
bez nadzoru
Właściwie nigdy tego nie robiłem bez nadzoru.
Lernen beginnen
unsupervised
Never actually done one of these unsupervised before.
zakaz
Lernen beginnen
prohibition
założenie
Założeniem tego małżeństwa było stworzenie rodziny.
Lernen beginnen
presupposition
A presupposition of the marriage is that they would raise a family.
przesądny
Lernen beginnen
superstitious
uwolnienie
Więc o to im chodziło, uwolnienie zwierząt.
Lernen beginnen
freeing
That's what they were up to, freeing animals.
niewolnicy
Lernen beginnen
slaves
agent
Lernen beginnen
agent
duma
Lernen beginnen
pride
poczucie woli
Myślę, że to bardzo ważne, żeby Dawid poczucie dowodzenia.
Lernen beginnen
sense of agency
I think it's really important that David have a sense of agency
afront
Lernen beginnen
affront
sprzeczny
Lernen beginnen
contradictory
ambiwalentny
zawierający elementy przeciwstawne
Lernen beginnen
ambivalent
Cudzołóstwo
Lernen beginnen
Adultery
niesforny
Lernen beginnen
unruly
krzyczy
Lernen beginnen
yells
wszelki sposób
Lernen beginnen
all manner
cielesny
Lernen beginnen
corporeal
cielę
Lernen beginnen
calf
nieokiełznany
Lernen beginnen
unbridled
podlega
Lernen beginnen
subject to
niewolnictwo
Lernen beginnen
slavishness
oczyścić
Lernen beginnen
purify
pustynia
Lernen beginnen
wilderness
szorstki
Lernen beginnen
harsh
poddali je
Lernen beginnen
subjected them
ucztowanie
Lernen beginnen
revelry
wpisany
Lernen beginnen
inscribed
tabletki
Lernen beginnen
tablets
łożysko
Lernen beginnen
bearing
brak
Lernen beginnen
absence
krzyk
Lernen beginnen
clamour
jeśli się uwzględni
Lernen beginnen
given that
Przedmowa
Lernen beginnen
foreword
wyrównane
Lernen beginnen
aligned
zmieniając
Lernen beginnen
altering
taśma
Lernen beginnen
tape
trądzik
Lernen beginnen
acne
skurcz
Lernen beginnen
cramp
bełkot
Lernen beginnen
mumble
zaparcie
Biegunkę i zaparcie 3- 4. stopnia zgłaszano u mniej niż 1% pacjentów.
Lernen beginnen
constipation
Cholestagel can induce or worsen present constipation.
biegunka
Lernen beginnen
diarrhea
przepakowany
Lernen beginnen
over packaged
mim
Lernen beginnen
mime
montaż
Lernen beginnen
assembly
wieczny
Lernen beginnen
eternal
wzmacniać
Lernen beginnen
amplify
wgląd
Lernen beginnen
spostrzeżenie, wnikliwość, przenikliwość(umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji)
nietrwałe
Lernen beginnen
perishables
pusty
Lernen beginnen
vacant
mieszkaniec
Lernen beginnen
occupient
dzwon
Lernen beginnen
bell
przewracać
Lernen beginnen
knock over
zapukał
Lernen beginnen
knocked
wdzięczność
Lernen beginnen
gratitude
kustosz
Lernen beginnen
custodian
stawka
Lernen beginnen
stake
uczęszczać
Lernen beginnen
attend
uczestniczyć
Lernen beginnen
attending
żebrak
Lernen beginnen
beggar
ogromny
Lernen beginnen
tremendous
tkliwość
Lernen beginnen
affection
schron
Lernen beginnen
shelter
potrzebujący
Lernen beginnen
needy
strumień
Lernen beginnen
stream
łosoś
Lernen beginnen
salmon
warstwa
Lernen beginnen
layer
ani Ty
Lernen beginnen
neither do you
wyginąć
Lernen beginnen
extinct
tulić
Lernen beginnen
nestle
ból
Lernen beginnen
sore
narzucony
Lernen beginnen
imposed
sfałszowane
Lernen beginnen
rigged
szczególny
Lernen beginnen
peculiar
charytatywny
Lernen beginnen
charitable
psychometria
Lernen beginnen
psychometry
cechy
Lernen beginnen
traits
wchodzę w to
Lernen beginnen
I'm up to
znacznie
Lernen beginnen
significantly
beznadziejnie
Lernen beginnen
hopelessly
leczenie
Lernen beginnen
treatment
mechanization
Lernen beginnen
mechanizacja
istnieć
Lernen beginnen
exist
rycerskość
Lernen beginnen
chivalry
znaczący
Lernen beginnen
significant
koralik
Lernen beginnen
bead
porzucić
Lernen beginnen
abandon
niespójny
Lernen beginnen
incoherent
przyczynianie się
Lernen beginnen
contributing
kompulsywnie
Lernen beginnen
compulsively
niezbędny
Lernen beginnen
necessary
osada
Lernen beginnen
settlement
chwalił się
Opisywał króla i ministrów, chwalił się, że ambasador brytyjski w Berlinie jest jego wujem, a nawet zaproponował kapitanowi list polecający.
Lernen beginnen
boasted
He described the King and Ministers... boasted that the British Ambassador in Berlin was his uncle... and even offered Potzdorf a letter of introduction.
zawołał
Lernen beginnen
exclaimed
niedoszacowanie
Lernen beginnen
underestimation
przedłużony
Lernen beginnen
prolonged
Przedmiot
Lernen beginnen
subject
faza
Lernen beginnen
phase
talerz
Lernen beginnen
plate
korekta
Lernen beginnen
proofreading
pilne
Lernen beginnen
urgent
różnica
Lernen beginnen
distinction
zaostrza
Lernen beginnen
exacerbates
prawowity
Lernen beginnen
legitimate
Przeziębienia
Lernen beginnen
Colds
dogonić
Lernen beginnen
catch up
wosk
Lernen beginnen
wax
łączny
Lernen beginnen
combined
niepokonany
Lernen beginnen
insuperable
terminal
Lernen beginnen
terminal
ostateczny
Lernen beginnen
ultimate
Brzdąc
Lernen beginnen
toddler
intensywny
Lernen beginnen
intensive
wystraszony
Lernen beginnen
spooked
widok
Lernen beginnen
sight
przewidywane
Lernen beginnen
predicated
upalny
Lernen beginnen
sweltering
polegać
Lernen beginnen
rely
jęcząc
Lernen beginnen
whining
pochodzenie
Lernen beginnen
ancestry
szczerze
Lernen beginnen
frankly
poddany
Lernen beginnen
serf
przybytek
Lernen beginnen
tabernacle
przekleństwo
Lernen beginnen
cuss
obowiązek
Lernen beginnen
obligation
nalegać na
Lernen beginnen
insist upon
zażądał
Lernen beginnen
demanded
przybrać
Lernen beginnen
take on
przyczynowy
Lernen beginnen
causal
Odwrotnie
Lernen beginnen
Conversely
warsztat tkacki
Lernen beginnen
loom
zgon
Lernen beginnen
demise
banał, frazes, komunał, powszechny, pospolity
Ta fraza brzmi jak banał, ale może być przydatna w naszej sytuacji. Na ile powszechne jest tu oszukiwanie?
Lernen beginnen
commonplace zdanie lub powiedzenie pozbawione istotnej treści, ogólnie znane»
This phrase sounds like a commonplace, but it may be helpful in our situation. How commonplace would you say cheating is here?
komunał
Lernen beginnen
commonplace
Środek
Lernen beginnen
midst
wyłaniający się
Lernen beginnen
emerging
zdradzony
Lernen beginnen
betrayed
zebranie
Lernen beginnen
gathering
wyłania się
Lernen beginnen
emerges
łączy się
Lernen beginnen
merges
równocześnie
Lernen beginnen
simultaneously
powiązane razem,
Lernen beginnen
bound together,
rodzaj męski
Lernen beginnen
masculine
znajomość
Lernen beginnen
familiarity
możliwy do przewidzenia
Lernen beginnen
predictable
według
Lernen beginnen
according to
składnik
Lernen beginnen
constituent
malowany
Lernen beginnen
portrayed
przodkowie
Lernen beginnen
ancestors
pochodny, otrzymywany
jest otrzymywany wyłącznie z odmian winorośli dopuszczonych w państwie trzecim pochodzenia, oraz. 2. Dane pomiarowe, obliczeniowe i pochodne zachowuje się w całym okresie użytkowania każdego elementu danych.
Lernen beginnen
derived
is derived exclusively from wine grape varieties permitted in the third country of origin, and 2. Surveyed, calculated and derived data shall be maintained throughout the lifetime of each data item.
opisowy
Lernen beginnen
descriptive
nadmierny
Lernen beginnen
inordinate
zagmatwany
Lernen beginnen
embroiled
wyraźnie, znacznie
Taka sytuacja znacznie zmniejsza konkurencyjność oraz zyski naszych rolników.
Lernen beginnen
markedly
This type of situation markedly reduces our farmers' competitiveness and profits.
błąka się
Lernen beginnen
strays
kpina
Lernen beginnen
mockery
pociąga za sobą
Lernen beginnen
entails
nieunikniony
Lernen beginnen
inevitable
pałka
Lernen beginnen
cudgel
sugerować
Lernen beginnen
imply
powalony
Lernen beginnen
struck
otaczający
Lernen beginnen
surrounding
targi
Lernen beginnen
fair
Niemniej jednak
Lernen beginnen
Nonetheless
roszczenie
Lernen beginnen
claim
trafić w czuły punkt
Mówiąc jak jeden nie-człowiek do drugiego, przepraszam, jeśli trafiłem w czuły punkt.
Lernen beginnen
hit a nerve
Speaking as one non-human to another, I'm sorry if I hit a nerve.,
zadumy
Lernen beginnen
musings
w przybliżeniu
Lernen beginnen
roughly
łobuzy
Lernen beginnen
bullies
zawracać głowę
Lernen beginnen
bother
spotkanie
Lernen beginnen
encounter
abdykował
Lernen beginnen
abdicated
czai się
Lernen beginnen
lurks
pokojówka
Lernen beginnen
maid
przerażający
Lernen beginnen
frightening
nieistotny.
Lernen beginnen
insignificant.
oczerniać
Lernen beginnen
denigrate
urażony
Lernen beginnen
resentful
jednoznacznie
Lernen beginnen
single-mindedly
niezłomny
Lernen beginnen
steadfast
nadrzędny
Lernen beginnen
overriding
utrzymać
Lernen beginnen
maintain
pilnie
Lernen beginnen
diligently
korzystny.
Lernen beginnen
expedient.
Kontynuować
Lernen beginnen
Pursue
pomimo
Lernen beginnen
in spite of
ironiczny, zabawowy
Te tytuły mogą wydawać się żartobliwe, ale tak naprawdę są niebezpieczne.
Lernen beginnen
tongue-in-cheek
They're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.
ustalać
Lernen beginnen
determine
A zatem,
Lernen beginnen
Thus,
oznaczać
Lernen beginnen
mean
zadowolony
Lernen beginnen
content
zniewalający
Lernen beginnen
compelling
skandaliczny
Lernen beginnen
outrageous
wzrost
Lernen beginnen
heightens
cecha
Lernen beginnen
trait
zmienność
Lernen beginnen
variance
przeszkadza mi to
Lernen beginnen
bother me
Homar
Lernen beginnen
lobster
objawienie
Lernen beginnen
revelation
pojawić się
Lernen beginnen
emerge
oszałamiający
Lernen beginnen
stunning
uległy
Lernen beginnen
submissive
utworzyć instancję
Lernen beginnen
instantiate
sojuszników, sojusznik
Lernen beginnen
allies, ally
odżywianie
Lernen beginnen
nutrition
zaniedbanie
Lernen beginnen
neglect
frazes
Lernen beginnen
cliche
złożony
Lernen beginnen
complex
scholarship
Lernen beginnen
stypendium
ocena
Lernen beginnen
rating
wędzony
Lernen beginnen
smoked
pogodzić się
Miejmy nadzieję, że zechcą się pogodzić.
Lernen beginnen
reconcile
Let's hope they agree to reconcile.
intymny
Lernen beginnen
intimate
przysługa
Lernen beginnen
favor
przed siebie
Lernen beginnen
ahead
Rama
Lernen beginnen
Frame
obciążenie
Lernen beginnen
burden
Niedźwiedź
Lernen beginnen
bear
margines
Lernen beginnen
margin
przywiązany
Lernen beginnen
attached
wzniesiony
Lernen beginnen
lifted
błogość
Lernen beginnen
bliss
zwlekają
Lernen beginnen
procrastinating
bat
Lernen beginnen
whip
sługa
Lernen beginnen
servant
rozważać
Lernen beginnen
consider
kobiety
Lernen beginnen
women
od razu
Lernen beginnen
immediately
kosz
Lernen beginnen
bin
przyzwoity
Lernen beginnen
decent
rumak
Lernen beginnen
steed
szlachetny
Lernen beginnen
noble
pracowity
Lernen beginnen
industrious
kolendra
Lernen beginnen
cilantro
stanowisko płacowe
Lernen beginnen
salary position
zastosować
Lernen beginnen
apply
tymczasowe
Lernen beginnen
temporary
wypełnić
Lernen beginnen
fill in
uprawomocnienie
Lernen beginnen
validation
gonić
Lernen beginnen
chasing
easiest
Lernen beginnen
najprostszy
vocabulary
Lernen beginnen
słownictwo
obfity
Lernen beginnen
abundant
wonderful
Lernen beginnen
cudowny
retreat
Lernen beginnen
rekolekcje
linijka
Lernen beginnen
ruler
Aurora borealis
Lernen beginnen
zorza polarna
porwać
Lernen beginnen
carry away
co więcej
Lernen beginnen
Moreover
imiesłowy
Lernen beginnen
participles
cure
Lernen beginnen
leczyć
poprawka
Lernen beginnen
correction
advanced
Lernen beginnen
zaawansowany
poszerzać
Lernen beginnen
extend
nawyk
Lernen beginnen
habit
stopniowo
Lernen beginnen
gradually
nakłaniać
Lernen beginnen
induce
wzbudzać
Lernen beginnen
arouse
niegrzeczny
Lernen beginnen
rude
właściwy
Lernen beginnen
proper
przyznanie
Lernen beginnen
granting
wykorzystać
Lernen beginnen
exploit
prawidłowo
Lernen beginnen
properly
stan
Lernen beginnen
state
ukończyć
Lernen beginnen
accomplish
siła woli
Lernen beginnen
willpower
poza
Lernen beginnen
beyond
rewers
Lernen beginnen
reverse
zdrowaśka
Lernen beginnen
ave
mglisty
Lernen beginnen
foggy
znakomity
Lernen beginnen
remarkable
cisza
Lernen beginnen
silence
wzajemny
Lernen beginnen
mutual
ciasto
Lernen beginnen
Dough
pijany
Lernen beginnen
screwed
przytłaczający
Lernen beginnen
overwhelming
ludzkość
Lernen beginnen
mankind
opuszek palca
Lernen beginnen
fingertip
oszałamiający
Lernen beginnen
staggering
szambo
Lernen beginnen
cesspool
samopodtrzymujące się
Lernen beginnen
self sustaining
iskra
Lernen beginnen
spark
uprzejmy
Lernen beginnen
kind
zawieszać
Lernen beginnen
suspend
program
Lernen beginnen
agenda
problemy
Lernen beginnen
issues
zadowolony
Lernen beginnen
glad
myślący
Lernen beginnen
minded
zgodność
Lernen beginnen
accordance
Załącznik
Lernen beginnen
attachment
rozróżniać
Lernen beginnen
distinguish
Zamierzasz
Czyli prezydent Taylor nie ma zamiaru go przekazać.
Lernen beginnen
intend to
So President Taylor doesn't intend to give him up.
pomijać
Lernen beginnen
omit
złożony
Lernen beginnen
compound
Łoś
Lernen beginnen
moose
zatłoczony
Lernen beginnen
crowded
nietaktowny
Lernen beginnen
tactless
serwetka
Lernen beginnen
napkin
ledwo
Lernen beginnen
barely
trwały
Lernen beginnen
sustained
zrezygnują
Lernen beginnen
forego
warunki
Lernen beginnen
terms
dopracowane
Lernen beginnen
fine-tuned
skłonny
Lernen beginnen
willing
odwaga
Lernen beginnen
courage
ogłosić
Lernen beginnen
announce
wdzięk
Lernen beginnen
grace
odszkodowanie
Lernen beginnen
amends
wnikliwy
Lernen beginnen
discerning
analizować wnikliwie
Lernen beginnen
dissect
wychować
Lernen beginnen
bring up
narazić
Lernen beginnen
jeopardize
uprawnienia
Lernen beginnen
entitlement
włączać
Lernen beginnen
incorporate
lace
Lernen beginnen
sznurowadło
unikać
Lernen beginnen
shun
błazen
Lernen beginnen
mutt
umowa
Lernen beginnen
agreement
w innym
Lernen beginnen
in a differ
niezdolny
Lernen beginnen
unfit
spory
Lernen beginnen
sizeable
lekki
Lernen beginnen
light

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.