Słownictwo i wyrażenia (egzamin 2017)

 0    53 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy możesz mi podać trochę chleba?
Lernen beginnen
Can you pass me some bread, please?
proszę (przy podawaniu czegoś)
Lernen beginnen
Here you are.
nieważne, mniejsza z tym
Lernen beginnen
invalid, never mind
Ty jesteś bardzo miły.
Lernen beginnen
You are very kind.
Którą drogę ja powinienem wybrać?
Lernen beginnen
Which road should I take now?
Skręć w lewo, wtedy idź prosto
Lernen beginnen
Turn left, then go straight on.
Weź tylko, co jest konieczne.
Lernen beginnen
take only what is necessary.
Kto jeszcze ich lubi?
Lernen beginnen
Who else likes them?
Piotr lubi.
Lernen beginnen
Peter does.
Kogo oni lubią?
Lernen beginnen
Who do they like?
Kogo Ty najlepiej lubisz?
Lernen beginnen
Who do you like the best?
Jaka szkoda!
Lernen beginnen
What a shame / what a pity!
nie ma sprawy
Lernen beginnen
It does not matter
nawzajem
Lernen beginnen
Same to you.
Czy ty lubisz swoje nowe okulary przeciwsłoneczne?
Lernen beginnen
Do you like your new sunglasses?
Jak Ci się podobają moje nowe okulary?
Lernen beginnen
How do you like my new glasses?
Jak wyglądają jej okulary przeciwsłoneczne?
Lernen beginnen
What are her sunglasses like?
Ja przepraszam za zadzwonienie tak późno.
Lernen beginnen
I'm sorry for calling so late.
Ja miałem kilka rozmów do wykonania.
Lernen beginnen
I had a few calls to make.
Ja oddzwonię do Ciebie.
Lernen beginnen
I will call you back.
Wymień opinie o swoich ulubionych książkach.
Lernen beginnen
Exchange opinions about your favorite books.
Ten tekst jest o konkursie.
Lernen beginnen
This text is about the competition.
To zaprasza Ciebie na spotkanie, które ma miejsce raz w tygodniu.
Lernen beginnen
It invites you to a meeting that takes place once a week.
To informuje Ciebie, gdzie ty możesz wygrać książkę.
Lernen beginnen
It informs you where you can win a book.
To sugeruje, co zrobić z książkami, których ty nie używasz już.
Lernen beginnen
This suggests what to do with books you do not use anymore.
To prezentuje opinię o pisarzu.
Lernen beginnen
This presents the opinion about a writer.
Oni piszą o wyjściu z kimś.
Lernen beginnen
They are writing about going with someone.
o zrobieniu pomyłki.
Lernen beginnen
about making a mistake.
pozostawieniu czegoś w niewłaściwym miejscu.
Lernen beginnen
leaving something in the wrong place.
Ja wsiadłem w niewłaściwy autobus.
Lernen beginnen
I took the wrong bus.
Pozostaw mój bilet w kasie biletowej.
Lernen beginnen
Leave my ticket at the ticket office.
Lisa zgubiła swój telefon.
Lernen beginnen
Lisa lost her phone.
Lisa kupiła nowy telefon.
Lernen beginnen
Lisa has bought a new phone.
Lisa pożyczyła Adamowi swój telefon.
Lernen beginnen
Lisa lent her phone to Adam.
Ona nie jest szczęśliwa, ponieważ...
Lernen beginnen
She is not happy because...
Ona nie może mieć plakatów w swoim pokoju.
Lernen beginnen
She can't have posters in her room.
Ona musi dzielić pokój ze swoją siostrą.
Lernen beginnen
She has to share a room with her sister.
Ona ma mniejszy pokój niż przedtem.
Lernen beginnen
She has a smaller room than before.
Zgadnij, co się stało?
Lernen beginnen
Guess what happened?
Fiona pisze...
Lernen beginnen
Fiona is writing...
aby poprosić Adama o radę.
Lernen beginnen
to ask Adam for advice.
aby zaoferować Samowi swoją pomoc.
Lernen beginnen
to offer Sam her help.
aby zaprosić Sama gdzieś.
Lernen beginnen
to invite Sam somewhere.
Ten pies nie chce pozostać na zewnątrz w nie dobrą pogodę.
Lernen beginnen
This dog does not want to stay outside in bad weather.
To jest tylko zwierzę domowe.
Lernen beginnen
This is only a pet.
To należało do innego członka rodziny wcześniej.
Lernen beginnen
It belonged to another family member earlier.
To śpi na swojego gospodarza meblu.
Lernen beginnen
It sleeps on a piece of her owner's furniture.
On podróżował różnymi sposobami.
Lernen beginnen
He travelled in different ways.
On miał wiele przygód.
Lernen beginnen
He had many adventures.
mówić innym językiem obcym.
Lernen beginnen
speak another foreign language.
przez godziny
Lernen beginnen
for hours
Zaproszono mnie, abym grał w zespole.
Lernen beginnen
I was invited to play in a team.
Ty musisz mnie zobaczyć na scenie.
Lernen beginnen
You must see me on stage.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.