Słownictwo - różne

 0    28 Datenblatt    dawidwedzicki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Musimy skończyć to spotkanie
Lernen beginnen
We have to close this meeting
Czy mógłbyś skorygowac te dokumenty które Ci przesłałem?
Lernen beginnen
Would you mind correct those documents I've sent you.
Odmówiła podania nam więcej szczegółów
Lernen beginnen
She refused to give us more details.
Nie wypaplam twojego sekretu.
Lernen beginnen
I won't blab your secret.
Ona zawsze gada o swoim psie.
Lernen beginnen
She's always blabbing about her dog.
Nie lubię ludzi którzy paplają
Lernen beginnen
I don't like people who blab
Zawarłem wszystkie punkty w moim krótkim podsumowaniu
Lernen beginnen
I included all of the points in my brief summary.
Kuse ubranie
Lernen beginnen
brief cloth
krótkie podsumowanie
Lernen beginnen
brief summary
zmieniać poprawiać ubranie (w sensie krawieckim)
Lernen beginnen
to alter the cloth
Pragnę rumu z colą
Lernen beginnen
I crave for rum with cola
Nie żebym czuł jakiekolwiek pożądanie do niej
Lernen beginnen
Not that i felt any desire for her
Czy możesz się schylić?
Lernen beginnen
Can you band?
Muszę lecieć
Lernen beginnen
I have to run
Słoik roztrzaskał się na podłodze
Lernen beginnen
The jar shattered on the floor
Dokąd się spieszysz
Lernen beginnen
Where are u dashing to?
Twoja wersja wydarzeń odbiega nieco od prawdy
Lernen beginnen
Your version of the events deviates slightly from the truth
Nie odbiegajmy od za bardzo od oryginalnego pomysłu
Lernen beginnen
Let's not deviate from the original idea.
Muszę skrócić spodnie
Lernen beginnen
I have to shorten pants
Muszę wydłużyć spodnie
Lernen beginnen
I have to lenghten my pants
Musieli rozmontować silnik żeby to naprawić
Lernen beginnen
They had to dismantle the engine to repair it
Musiałem rozebrac komputer żeby go naprawić
Lernen beginnen
I had to dismantle a pc in order to repair it
Czy ty nas podsłuchiwałes?
Lernen beginnen
Were you eavesdropping on us?
Odkryli oszustwo
Lernen beginnen
They exposed the fraud
Doświadczyłem wielu przykrych chwil tam
Lernen beginnen
I experienced many upsetting/sad moments there
Ujawniłem przed nią moje prawdziwe uczucia, ale ona się tylko zaśmiała
Lernen beginnen
I exposed my true feelings for her but she just laughted
Nie rozumiem tego zagadnienia, czy możesz je powtórzyć?
Lernen beginnen
I don't understand this issue, can you go over it?
Rzuciła nam gniewne spojrzenie i wyszła
Lernen beginnen
She gave us a glare and left

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.