spoleczenstwo 11

 0    35 Datenblatt    Mounde
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
socjalizacja
Lernen beginnen
proces rozwoju jednostki, przystosowania do życia społecznego
eurosieroctwo
Lernen beginnen
osierocenie dzieci z powodu wyjazdu przynajmniej jednego z rodziców za granicę w celach zarobkowych
socjalizacja dewiacyjna (kontrsocjalizazja)
Lernen beginnen
proces socjalizacji przebiegający przeciwnie do wzorców promowanych przez społeczeństwo
resocjalizacja
Lernen beginnen
polega na wpajaniu obowiązujących w danej zbiorowości norm i zasad jednostkom, które z różnych względów ich nie przestrzegają
socjalizacja antycypująca (wyprzedzająca)
Lernen beginnen
aspirowanie do pewnej grupyspołecznej, kiedy jednostka nie jest jeszcze jej członkiem, występuje tu maksymalne upodobanie sie do niej w nadziei na łatwiejszy dostęp i akceptacje
socjalizacja wtórna
Lernen beginnen
polega na wdrażaniu starszego pokolenia przez młodsze w nowe warunki kulturowe (obsługa telefonu)
konformizm
Lernen beginnen
bezkrytyczne akceptowanie obowiązujących norm
nonkomformizm
Lernen beginnen
sprzeciw wobez obowiązujących norm i poglądów, niezależność jednostki od próby narzucenia systemu wartości jeśli jest niezgodny z jej sposobem myślenia
antykomformizm
Lernen beginnen
skrajna postawa nonkomformistyczna, polegająca na odrzucwniu norm i wartosci uznawanyxh przez grupe bez względu na to czy są one zgodne czy nie z systemem jednostki
dewiacja
Lernen beginnen
działanie naruszające obowiązujące normy ktore wywołują reakcje społeczne
stygmatyzacja
Lernen beginnen
społecznw naznaczanie grupy oraz pojedynczych osób czesto towarzyszy temu potępienie i odrzucenie, wykluczenie
zwyczaj
Lernen beginnen
jego nieprzestrzeganje nie przynosi negatywnych skutków
obyczaj
Lernen beginnen
przynosi negatywne skutki
normy społeczne
Lernen beginnen
akceptowane reguły postępowania jednostki w społeczeństwie, których nieprzestrzeganid moze spowodowac sankcje spoleczne
anomia społeczna
Lernen beginnen
zjawisko przejawiające się brakiem norm i wartości bądź ich załamaniem, polegającym na dezorganizacji działań jednostek, poczucie niepewności i bezcelowości w społeczeństwie w wyniku naglych zmian społecznych
koncyliacja
Lernen beginnen
działania bezstronnej komisji międzynarodowej bez udziału stron, proponującej rozwiązanie któremu strony nie muszą sie podporządkowac
stratyfikacja
Lernen beginnen
oznaczenie hierarchicznego układu, ktory jest efektem róznic w społeczeństwie
ruchliwość społeczna
Lernen beginnen
przemieszczanie jednostki lub grup społecznych w strukturze społecznej
emigracja
Lernen beginnen
wyjazd ze swojego kraju do innego
imigracja
Lernen beginnen
pezyjazd do obcego kraju w celu osiedlenia
reemigracja
Lernen beginnen
powrót do swojego kraju
repatriacja
Lernen beginnen
powrót do swojego kraju opuszczonego pod przymusem
impatriacja
Lernen beginnen
powrót do kraju urodzonych poza jego granicami potomków obywateli danego kraju
dwportacja
Lernen beginnen
przymusowe opuszczenie kraju, przesiedlenie
asymilacja
Lernen beginnen
wchłanianie narodu przez inny
natywizacja
Lernen beginnen
proces powrotu do własnej tożsamości narodowej
patriotyzm
Lernen beginnen
postawa miłości do własnego narodu przy jednoczesnym szacunku dla innych narodów
nacjonalizm
Lernen beginnen
postawa stawiająca interesy własnego narodu ponad inne wartości oraz postulująca podporządkowanie innych narodów interesom własnego narodu, głosząca niechęć i nietolerancje
marginalizacja
Lernen beginnen
wykluczenie z życia społecznego
szowinizm
Lernen beginnen
postawa skrajnego nacjonalizmu, charakteryzująca sie bezkrytycznym stosunkiem do własnego narodu i pogardą dla innych narodów
kosmopolityzm
Lernen beginnen
postawa wynikająca z zanikania więzi narodowych, igorująca tradycje narodową na rzecz integracji ponadpaństwowej
ksenofobia
Lernen beginnen
strach przed przedstawicielami innych narodów
ksenofilia
Lernen beginnen
życzliwość wobec przedstawicieli innych narodów
kaszubi
Lernen beginnen
społeczność posługująca się językiem regionalnym
system boloński
Lernen beginnen
system szkolnictwa wyższego w Europie, w tym w Polsce

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.