Stress and memory

 0    14 Datenblatt    mpszuk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
hand out
The teacher handed out the tests.
Lernen beginnen
rozdać
Nauczyciel rozdał testy.
to affect
How does stress affect you?
Lernen beginnen
wpływać
Jak stres wpływa na ciebie?
degree
There are many degrees of stress.
Lernen beginnen
poziom
Jest wiele poziomów stresu.
encounter
We encountered many signs of stress.
Lernen beginnen
napotykać
Napotkaliśmy wiele oznak stresu.
sensory experience
It was a very unusual sensory experience.
Lernen beginnen
doświadczenie zmysłowe
To było niezwykłe doświadczenie zmysłowe.
consolidate
All memories have to be consolidated.
Lernen beginnen
utrwalać
Wszystkie wspomnienia muszą być utrwalone.
associated
Dreams are associated with strong emotions.
Lernen beginnen
związane
Sny są związane z silnymi emocjami.
retrive
We can easily retrieve memories from our minds.
Lernen beginnen
odzyskać/odnaleźć
Możemy łatwo odnaleźć wspomnienia w naszych umysłach.
stage
It's the last stage of research.
Lernen beginnen
etap
To ostatni etap badań.
prompt
What prompted you to say that?
Lernen beginnen
skłonić/doprowadzać do
Co skłoniło cię do powiedzenia tego?
related to sth
The two problems are related.
Lernen beginnen
powiązany z czymś
Te dwa problemy są ze sobą powiązane.
reasoning
If we used the same reasoning to other areas, Europe would be ruined.
Lernen beginnen
rozumowanie, wyciąganie wniosków
Gdybyśmy użyli tego samego toku rozumowania w innych sferach, Europa była zrujnowana.
vicious cycle
So, get out of the vicious cycle.
Lernen beginnen
błędne koło
Zatem, wydostań się z tego błędnego koła.
induce
Stress can induce gaps in memory.
Lernen beginnen
wywoływać/skłaniać
Stres może wywołać dziury w pamięci.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.