strony 1-4

 0    54 Datenblatt    lacinaskrypt
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
FAS
Lernen beginnen
prawo najwcześniejsze – VI-V w. p.n.e.
IUS
Lernen beginnen
to pojęcie funkcjonuje od V w. p.n.e. –
LEX
Lernen beginnen
najwęższe znaczenie, początkowo wiązano je z ustawami jedynie.
contra ius fasque
Lernen beginnen
przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
fas est
Lernen beginnen
jest rzeczą godziwą
per fas et nefas
Lernen beginnen
wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
ius est ar bonit et aequi
Lernen beginnen
prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe
ius recipsit aequitatem
Lernen beginnen
prawo ma na względzie sprawiedliwość,
iustitia
Lernen beginnen
sprawiedliwość
istutia/ius
Lernen beginnen
prawo powinno być pochodną sprawiedliwości
ius et fraus nonquam cohabitant
Lernen beginnen
prawo i działanie podstępnie, nigdy nie współistnieją
summum ius summa iniura
Lernen beginnen
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
dura lex sed lex
Lernen beginnen
twarde prawo ale prawo
lex iubeat non disputet
Lernen beginnen
prawo nakazuje a nie dyskutuje
iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Lernen beginnen
sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą (dążeniem) oddania każdemu należnego mu prawa (oddania mu tego co mu się należy)
iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Lernen beginnen
nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu to co do niego należy.
non omne, quod licet, honestum est
Lernen beginnen
nie wszystko co jest dozwolone jest godziwe (uczciwe)
male iure nostro uti non debemus
Lernen beginnen
nie powinniśmy źle używać naszego prawa
Ius civile
Lernen beginnen
Prawo Porządek prawny
Ius disponendi
Lernen beginnen
uprawnienie
In ius vocatio
Lernen beginnen
Sąd
Ius superius
Lernen beginnen
Orzeczenie
Ius
Lernen beginnen
sąd
In ius vocatio
Lernen beginnen
wezwanie przed sąd
Ius superius
Lernen beginnen
orzeczenie sądu wyższej instancji,
Ius disponendi
Lernen beginnen
uprawnienie do rozporządzania czymś / dysponowania
ius naturale
Lernen beginnen
prawo naturalne
ius civile
Lernen beginnen
1. prawo obywatelskie (cives – obywatel) 2. od czasów nowożytnych - pojęcie prawa cywilnego 3. prawo porównawcze
ius gentium
Lernen beginnen
prawo narodów
ius sangiunis
Lernen beginnen
prawo krwi
ius soli
Lernen beginnen
prawo ziemi
ius commune
Lernen beginnen
prawo wspólne / powszechne
iuris civilis iustinanei.
Lernen beginnen
zbiór tekstów prawnych właściwych dla danego porządku prawnego
ignorantia iuris nocet
Lernen beginnen
nieznajomość prawa szkodzi
corpus iuris civilis
Lernen beginnen
rdzeń prawa cywilnego
IUS PUBLICUM
Lernen beginnen
prawo publiczne
IUS PRIVATUM
Lernen beginnen
prawo prywatne
publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quo ad singulorum utilitatem
Lernen beginnen
prawem publicznym jest to, które odnosi się do ustroju rzeczypospolitej, prawem prywatnym jest to, które odnosi się do indywidualnych interesów,
ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Lernen beginnen
prawo publiczne nie może być zmienione poprzez umowy osób prywatnych,
privatorum conventio iuri publico non derogat
Lernen beginnen
prywatna umowa nie uchyla prawa publicznego
ius in personam
Lernen beginnen
uprawnienie względem osoby, może przysługiwać względem jednej określonej osoby!
ius in rem
Lernen beginnen
uprawnienie względem rzeczy, uprawnienie wobec każdej osoby, która narusza, władztwo nad jakimś obiektem majątkowym.
erga omnes
Lernen beginnen
względem wszystkich.
ius cogens
Lernen beginnen
uprawnienie bezwzględnie skuteczne określone uprawnienie nie może być przez strony zmienione / uchylone
ius dispositivum
Lernen beginnen
uprawnienie względnie skuteczne. uprawnienie Które strony Moga zmienić
ius generale
Lernen beginnen
typ uprawnienia które jest powszechne, przysługuje wszystkim
ius speciale
Lernen beginnen
typ uprawnienia które nie jest powszechne. przysługuje wybranym, określonym, wyróżnionym podmiotom
ius disponendi
Lernen beginnen
uprawnienie do rozporządzania przedmiotem
ius possidendi
Lernen beginnen
uprawnienie do posiadania przedmiotu, właściwego władania obiektem,
ius fruendi
Lernen beginnen
uprawnienie do pobierania korzyści z obiektu do którego mamy uprawnienia
ius acquisitum
Lernen beginnen
uprawnienie do nabycia przedmiotu,
ius quaesitum
Lernen beginnen
uprawnienie do nabycia przedmiotu
ius apellationis
Lernen beginnen
uprawnienie do odwołania się, uprawnienie do wniesienie środka zaskarżenia od wyroku cywilnego.
ius avocandi = ius provocationis
Lernen beginnen
uprawnienie do odwołania się. provocationis – w procesie karnym, apellationis – w procesie cywilnym.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.