the receptionist

 0    35 Datenblatt    kzaucha456
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kosmetyczny
Lernen beginnen
cosmetic
klient
Lernen beginnen
client
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
Lernen beginnen
desk
His desk is always full of documents.
dobrze zorganizowany
Lernen beginnen
well-organised
przykuwający uwagę
Twój strój bardzo przyciąga uwagę.
Lernen beginnen
eye-catching
Your outfit is very eye-catching.
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
powołać
Lernen beginnen
appoint
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
Lernen beginnen
income
Our expenses exceed income.
będzie
Lernen beginnen
going
recepcjonista/recepcjonistka
Lernen beginnen
receptionist
telefon
Ten telefon nie działa.
Lernen beginnen
telephone
This telephone is not working.
domofon
Lernen beginnen
intercom
terapeuta
Lernen beginnen
therapist
pamiętnik
Lernen beginnen
diary
gabinet
Lernen beginnen
cabinet
atrakcyjny
Lernen beginnen
attractive
kuszący
Lernen beginnen
tempting
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
Lernen beginnen
essential
I would like to bring up a few essential points.
recepcja
Recepcja znajduje się na parterze.
Lernen beginnen
reception
The reception is on the ground floor.
wystawa sklepowa
Lernen beginnen
display
polegać
Lernen beginnen
rely
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
Lernen beginnen
colour
What colour is his car?
okazja
Będziemy mieć okazję do wspólnego działania.
Lernen beginnen
occasion
We'll have the occasion for joint action.
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
Lernen beginnen
entrance
Wait for me at the school entrance.
firma
Małe firmy stawiają czoła konkurencji ze strony dużych firm.
Lernen beginnen
firm
Small firms face competition from large companies.
funkcja
Funkcja na którą aplikowałeś wymaga dużej elastyczności.
Lernen beginnen
function
The function you applied for, requires a lot of flexibility.
długopis
Lernen beginnen
pen
potencjał
Lernen beginnen
potential
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
Lernen beginnen
connection
I have a fast Internet connection.
regularny
Lernen beginnen
regular
szukać
Lernen beginnen
seek
przykład
Lernen beginnen
example
anulować
Odwołaj rezerwację.
Lernen beginnen
cancel
Cancel the reservation.
międzynarodowy
Wprowadzenie nowego produktu na rynek było wielkim międzynarodowym sukcesem.
Lernen beginnen
international
The launch of the new brand was enormous international success.
szczególny
Lernen beginnen
particular

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.