Turkish sentences from Tatoeba 4

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tom was horrified.
Lernen beginnen
Tom dehşete düştü.
Tom was impressed.
Lernen beginnen
Tom etkilendi.
Tom was in a coma.
Lernen beginnen
Tom komadaydı.
Tom was abducted.
Lernen beginnen
Tom kaçırıldı.
Tom went downtown.
Lernen beginnen
Tom şehir merkezine gitti.
Tom would say yes.
Lernen beginnen
Tom evet derdi.
Tom wouldn't know.
Lernen beginnen
Tom bilmezdi.
Tom wouldn't mind.
Lernen beginnen
Tom umursamazdı.
Tom's face is red.
Lernen beginnen
Tom'un yüzü kırmızı.
Tony can run fast.
Lernen beginnen
Tony hızlı koşabilir.
Try and calm down.
Lernen beginnen
Dene ve sus.
Try it once again.
Lernen beginnen
Bir kere tekrar dene.
Try on that shirt.
Lernen beginnen
O gömleği deneyin.
Turn on the radio.
Lernen beginnen
Radyoyu aç.
Turn to the right.
Lernen beginnen
Sağa dönün.
Two beers, please.
Lernen beginnen
İki bira lütfen.
Two weeks went by.
Lernen beginnen
İki hafta geçti.
We are not amused.
Lernen beginnen
Biz eğlenmedik.
We believe in God.
Lernen beginnen
Biz Allah'a inanıyoruz.
We go there often.
Lernen beginnen
Biz sık sık oraya gideriz.
We got dead drunk.
Lernen beginnen
Zilzurna sarhoş olduk.
We got into a car.
Lernen beginnen
Arabaya bindik.
We got up at dawn.
Lernen beginnen
Biz şafak vakti kalktık.
We have good news.
Lernen beginnen
İyi haberimiz var.
We hope for peace.
Lernen beginnen
Biz barış için ümit ediyoruz.
We long for peace.
Lernen beginnen
Biz barış için can atıyoruz.
We long for peace.
Lernen beginnen
Barış burnumuzda tütüyor.
We looked for her.
Lernen beginnen
Biz onu aradık.
We must keep calm.
Lernen beginnen
Biz sakin olmalıyız.
We must work hard.
Lernen beginnen
Biz çok çalışmalıyız.
We need fresh air.
Lernen beginnen
Bizim temiz havaya ihtiyacımız var.
We need your help.
Lernen beginnen
Bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız var.
We play on Sunday.
Lernen beginnen
Biz Pazar günü oynarız.
We rented a canoe.
Lernen beginnen
Biz bir kano kiraladık.
We rode on a boat.
Lernen beginnen
Biz bir tekneye bindi.
We speak Japanese.
Lernen beginnen
Biz Japonca konuşuruz.
We were all tired.
Lernen beginnen
Hepimiz yorgunduk.
We're in the well.
Lernen beginnen
Biz iyi konumdayız.
We're old friends.
Lernen beginnen
Biz eski arkadaşız.
Wear warm clothes.
Lernen beginnen
Sıcak giysiler giyin.
What a day!
Lernen beginnen
Ne güzel bir gün!
What a lovely day!
Lernen beginnen
Ne hoş bir gün.
What animal is it?
Lernen beginnen
O, hangi hayvandır?
What are they for?
Lernen beginnen
Onlar ne için?
What did you do?
Lernen beginnen
Ne yaptın?
What does it mean?
Lernen beginnen
Bu ne anlama geliyor?
What does Tony do?
Lernen beginnen
Tony ne iş yapar?
What is happening?
Lernen beginnen
Ne oluyor?
What is the price?
Lernen beginnen
Fiyatı nedir?
What's the story?
Lernen beginnen
Hikaye nedir?
What should I eat?
Lernen beginnen
Ne yemeliyim?
What should I say?
Lernen beginnen
Ne demeliyim?
What should I see?
Lernen beginnen
Ne görmeliyim?
What was he up to?
Lernen beginnen
O ne yapıyordu?
What would happen?
Lernen beginnen
Ne olurdu?
What's eating you?
Lernen beginnen
Seni ne yiyor?
What's in the box?
Lernen beginnen
Kutuda ne var?
What's that sound?
Lernen beginnen
O ses nedir?
What's wrong?
Lernen beginnen
Sorun nedir?
What's the number?
Lernen beginnen
Sayı nedir?
What's your hobby?
Lernen beginnen
Senin hobin nedir?
What's your major?
Lernen beginnen
Esas branşın nedir?
What's your score?
Lernen beginnen
Puanın nedir?
When are you busy?
Lernen beginnen
Ne zaman meşgulsün?
When is the party?
Lernen beginnen
Parti ne zaman?
When was it built?
Lernen beginnen
Ne zaman inşa edildi?
When was she born?
Lernen beginnen
O ne zaman doğdu?
Where do you work?
Lernen beginnen
Nerede çalışıyorsun?
Where's my watch?
Lernen beginnen
Saatim nerede?
Where is Room 105?
Lernen beginnen
Oda 105 nerede?
Where's the bank?
Lernen beginnen
Banka nerede?
Where is the book?
Lernen beginnen
Kitap nerede?
Where is the pain?
Lernen beginnen
Ağrı nerede?
Where is your cap?
Lernen beginnen
Kepin nerede?
Where was he born?
Lernen beginnen
O nerede doğdu?
Where will we eat?
Lernen beginnen
Nereye yemek yiyeceğiz.
Which car is ours?
Lernen beginnen
Hangi araba bizim?
Which is your bag?
Lernen beginnen
Hangisi senin çantan?
Which is your pen?
Lernen beginnen
Hangisi senin kalemin?
Which tooth hurts?
Lernen beginnen
Hangi dişin acıyor?
Which tooth hurts?
Lernen beginnen
Hangi diş acıyor?
Who broke the cup?
Lernen beginnen
Bardağı kim kırdı?
Who likes Sachiko?
Lernen beginnen
Kim Sachiko'yu seviyor?
Who likes Sachiko?
Lernen beginnen
Sachiko'yu kim seviyor?
Who made the doll?
Lernen beginnen
Bebeği kim yaptı?
Who made this box?
Lernen beginnen
Bu kutuyu kim yaptı?
Who made this pie?
Lernen beginnen
Bu turtayı kim yaptı?
Who runs the show?
Lernen beginnen
Gösteriyi kim yönetiyor?
Whose bag is this?
Lernen beginnen
Bu kimin çantası?
Whose car is that?
Lernen beginnen
Bu kimin arabası?
Whose fault is it?
Lernen beginnen
Bu kimin hatası?
Whose idea was it?
Lernen beginnen
O kimin fikriydi?
Why are you alone?
Lernen beginnen
Niçin yalnızsın?
Why were you late?
Lernen beginnen
Neden geç kaldın?
Why are you late?
Lernen beginnen
Niçin geç kaldın?
Will you marry me?
Lernen beginnen
Benimle evlenir misin?
Will you meet her?
Lernen beginnen
Onunla buluşacak mısın?
Yesterday was hot.
Lernen beginnen
Dün sıcaktı.
You are a bad boy.
Lernen beginnen
Sen kötü bir çocuksun.
You are a teacher.
Lernen beginnen
Sen bir öğretmensin.
You're pretty.
Lernen beginnen
Sen güzelsin.
You are in my way.
Lernen beginnen
Sen benim yolumdasın.
You can't miss it.
Lernen beginnen
Mutlaka görürsün.
You look European.
Lernen beginnen
Avrupalı görünüyorsun.
You look Japanese.
Lernen beginnen
Japonyalı görünüyorsun.
You made an error.
Lernen beginnen
Bir hata yaptın.
You make me happy.
Lernen beginnen
Sen beni mutlu ediyorsun.
You may catch him.
Lernen beginnen
Onu yakalayabilirsin.
You may park here.
Lernen beginnen
Burada park edebilirsiniz.
You have to hurry.
Lernen beginnen
Acele etmelisin.
You need to rest.
Lernen beginnen
Dinlenmelisin.
You run very fast.
Lernen beginnen
Çok hızlı koşarsın.
You talk too much.
Lernen beginnen
Çok fazla konuşuyorsun.
You work too hard.
Lernen beginnen
Siz çok çalışıyorsunuz.
You're a bookworm.
Lernen beginnen
Sen bir kitap kurdusun.
A child needs love.
Lernen beginnen
Bir çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır.
A man overtook her.
Lernen beginnen
Bir adam onu ele geçirdi.
Abbott killed Mary.
Lernen beginnen
Abbott Mary'yi öldürdü.
All men want money.
Lernen beginnen
Bütün insanlar para isterler.
All of us like her.
Lernen beginnen
Hepimiz onu severiz.
All of us stood up.
Lernen beginnen
Hepimiz ayağa kalktık.
Another day passed.
Lernen beginnen
Bir gün daha geçti.
Anyone can do that.
Lernen beginnen
Herhangi biri onu yapabilir.
Are meals included?
Lernen beginnen
Yemekler dahil mi?
Are you busy today?
Lernen beginnen
Bugün meşgul müsünüz?
Are you feeling OK?
Lernen beginnen
İyi hissediyor musunuz?
Are you from Kyoto?
Lernen beginnen
Kyoto'lu musunuz?
Are you going, too?
Lernen beginnen
Sen de gidiyor musun?
Are you hungry now?
Lernen beginnen
Şimdi aç mısınız?
Are you in hurry?
Lernen beginnen
Aceleniz var mı?
Aren't you thirsty?
Lernen beginnen
Susamadın mı?
Art is my lifework.
Lernen beginnen
Sanat benim mesleğimdir.
Bob was very happy.
Lernen beginnen
Bob çok mutlu idi.
Bob was very happy.
Lernen beginnen
Bob çok mutluydu.
Breakfast is ready.
Lernen beginnen
Kahvaltı hazır.
Call off your dogs.
Lernen beginnen
Köpeklerini durdur.
Can he do this job?
Lernen beginnen
O bu işi yapabilir mi?
Can I call you Bob?
Lernen beginnen
Ben size Bob diyebilir miyim?
Can I get a pillow?
Lernen beginnen
Bir yastık alabilir miyim?
Can I see that one?
Lernen beginnen
Ben onu görebilir miyim?
Can I see this one?
Lernen beginnen
Ben bunu görebilir miyim?
Can I use your pen?
Lernen beginnen
Ben senin kalemini kullanabilir miyim?
Can you go with us?
Lernen beginnen
Bizimle birlikte gidebilir misin?
Can you pick it up?
Lernen beginnen
Onu alabilir misin?
Come along with us.
Lernen beginnen
Bizimle birlikte gel.
Come into the room.
Lernen beginnen
Odaya gel.
Come on, try again.
Lernen beginnen
Hadi, tekrar deneyin.
Did they live here?
Lernen beginnen
Onlar burada yaşadılar mı?
Did Tom seem upset?
Lernen beginnen
Tom üzgün görünüyor muydu?
Did you invite him?
Lernen beginnen
Onu davet ettin mi?
Didn't he go there?
Lernen beginnen
Oraya gitmedin mi?
Do as he tells you.
Lernen beginnen
Onun söylediğini yap.
Do as you're told.
Lernen beginnen
Sana söylenildiği gibi yap.
Do I have to study?
Lernen beginnen
Çalışmak zorunda mıyım?
Do it by all means.
Lernen beginnen
Her ne şekilde olursa olsun onu yap.
Do you have a plan?
Lernen beginnen
Bir planın var mı?
Do you know kabuki?
Lernen beginnen
Kabukiyi biliyor musunuz?
Do you like apples?
Lernen beginnen
Elma sever misiniz?
Do you like movies?
Lernen beginnen
Filmleri sever misiniz?
Do you like sports?
Lernen beginnen
Spor sever misiniz?
Do you like summer?
Lernen beginnen
Yazı sever misin?
Do you need a lift?
Lernen beginnen
Bir asansöre ihtiyacın var mı?
Do you need a ride?
Lernen beginnen
Arabayla gezmeye ihtiyacınız var mı?
Do you play soccer?
Lernen beginnen
Futbol oynar mısın?
Do you play tennis?
Lernen beginnen
Tenis oynar mısın?
Do you remember me?
Lernen beginnen
Beni hatırlıyor musun?
Do you remember me?
Lernen beginnen
Beni hatırladın mı?
Do you want a ride?
Lernen beginnen
Bir gezinti ister misin?
Does he have a dog?
Lernen beginnen
Onun bir köpeği var mı?
Does it hurt a lot?
Lernen beginnen
Bu çok can acıtır mı?
Does it taste okay?
Lernen beginnen
Tadı nasıl?
Does Tom like Mary?
Lernen beginnen
Tom Mary'den hoşlanıyor mu?
Don't be so greedy.
Lernen beginnen
O kadar açgözlü olmayın.
Don't eat too much.
Lernen beginnen
Çok fazla yemek yemeyin.
Don't feed the dog.
Lernen beginnen
Köpek beslemeyin.
Don't get me wrong.
Lernen beginnen
Beni yanlış anlamayın.
Don't give me that.
Lernen beginnen
Bana onu vermeyin.
Don't kid yourself.
Lernen beginnen
Kendinizi kandırmayın.
Don't kid yourself.
Lernen beginnen
Kendinizi aptal yerine koymayın.
Don't laugh at him.
Lernen beginnen
Ona gülme.
Don't laugh at him.
Lernen beginnen
Onunla alay etme.
Don't make noise.
Lernen beginnen
Gürültü yapmayın.
Don't miss the bus.
Lernen beginnen
Otobüsü kaçırma.
Don't move, please.
Lernen beginnen
Hareket etmeyin, lütfen.
Don't quit English.
Lernen beginnen
İngilizceden vazgeçmeyin.
Don't take chances.
Lernen beginnen
Şansa bırakmayın.
Don't talk so loud.
Lernen beginnen
Yüksek sesle konuşma.
Don't tantalize me.
Lernen beginnen
Bana boşuna ümit verme.
Don't throw stones.
Lernen beginnen
Taşları atmayın.
Don't walk so fast.
Lernen beginnen
Çok hızlı yürüme.
Don't write in ink.
Lernen beginnen
Mürekkeple yazmayın.
Don't you think so?
Lernen beginnen
Öyle düşünmüyor musun?
Drink up your milk.
Lernen beginnen
Sütünün hepsini bitir.
Easy come, easy go.
Lernen beginnen
Haydan gelen huya gider.
Emi is a good girl.
Lernen beginnen
Emi iyi bir kız.
Endorse this check.
Lernen beginnen
Bu çekin arkasını yaz.
Everyone loves Mac.
Lernen beginnen
Herkes Mac sever.
Everyone thinks so.
Lernen beginnen
Herkes öyle düşünüyor.
Everyone was happy.
Lernen beginnen
Herkes mutluydu.
Everything is fine.
Lernen beginnen
Her şey güzel.
Everything's done.
Lernen beginnen
Her şey bitti.
Father is away now.
Lernen beginnen
Baban şimdi uzakta.
Fill in the blanks.
Lernen beginnen
Boşlukları doldurun.
Fill it up, please.
Lernen beginnen
Doldurun, lütfen.
Follow his example.
Lernen beginnen
Onun örneğini izleyin.
For here, or to go?
Lernen beginnen
Burası için mi, yoksa götürmek için mi?
Fred kicked a ball.
Lernen beginnen
Fred bir topa tekme attı.
Get me out of here.
Lernen beginnen
Beni buradan çıkarın.
Get me up at eight.
Lernen beginnen
Beni sekizde uyandırın.
Give me half of it.
Lernen beginnen
Bana onun yarısını verin.
Give me your money.
Lernen beginnen
Bana paranı ver.
Go and wake her up.
Lernen beginnen
Git ve onu uyandır.
Go play in traffic.
Lernen beginnen
Git trafikte oyna.
Good morning, Mike.
Lernen beginnen
Günaydın, Mike.
Grace looked angry.
Lernen beginnen
Grace kızgın görünüyordu.
Hand me the wrench.
Lernen beginnen
Bana anahtarı uzat.
Has he arrived yet?
Lernen beginnen
O, henüz geldimi?
Enjoy your flight.
Lernen beginnen
İyi uçuşlar.
Have we met before?
Lernen beginnen
Daha önce tanıştık mı?
He acted foolishly.
Lernen beginnen
O aptalca davrandı.
He appeared hungry.
Lernen beginnen
O aç görünüyordu.
He arrived in time.
Lernen beginnen
O zamanında geldi.
He asked after you.
Lernen beginnen
O senin halini hatırını sordu.
He asked for money.
Lernen beginnen
O para istedi.
He became a sailor.
Lernen beginnen
O bir denizci oldu.
He breathed deeply.
Lernen beginnen
Derin derin soludu.
He asked for help.
Lernen beginnen
O yardım istedi.
He called me a cab.
Lernen beginnen
O, bana bir taksi çağırdı.
He came downstairs.
Lernen beginnen
O aşağıya geldi.
He came here again.
Lernen beginnen
O tekrar buraya geldi.
He can drive a car.
Lernen beginnen
O, araba sürebilir.
He can swim a mile.
Lernen beginnen
O bir mil yüzebilir.
He can't buy a car.
Lernen beginnen
O bir araba satın alamaz.
He can't stay long.
Lernen beginnen
O uzun süre kalamaz.
He changed his job.
Lernen beginnen
O işini değiştirdi.
He closed his eyes.
Lernen beginnen
Gözlerini kapadı.
He crushed the box.
Lernen beginnen
O kutuyu ezdi.
He decided on that.
Lernen beginnen
O onunla ilgili karar verdi.
He did a cartwheel.
Lernen beginnen
O bir at arabası tekerleği yaptı.
He didn't go there.
Lernen beginnen
Oraya gitmedi.
He doesn't know me.
Lernen beginnen
O beni bilmiyor.
He doesn't like us.
Lernen beginnen
O bizi sevmez.
He drinks too much.
Lernen beginnen
O çok içer.
He drove to school.
Lernen beginnen
O, okula sürdü.
He enjoyed cycling.
Lernen beginnen
O, bisiklete binmenin keyfini çıkardı.
He entered my room.
Lernen beginnen
O benim odama girdi.
He failed the exam.
Lernen beginnen
O, sınavda başarısız oldu.
He forced me to go.
Lernen beginnen
Ben gitmek zorundaydım.
He found me a taxi.
Lernen beginnen
O bana bir taksi buldu.
He gave me a watch.
Lernen beginnen
Bana bir saat verdi.
He got home at six.
Lernen beginnen
Altı eve vardı.
He got off the bus.
Lernen beginnen
O, otobüsten indi.
He got out his pen.
Lernen beginnen
O, kalemini çıkardı.
He has a bad heart.
Lernen beginnen
Onun kötü bir kalbi var.
He has a big mouth.
Lernen beginnen
Onun büyük bir ağzı var.
He has a long nose.
Lernen beginnen
Onun uzun bir burnu vardır.
He has another son.
Lernen beginnen
Onun başka bir erkek çocuğu var.
He has few friends.
Lernen beginnen
Onun birkaç arkadaş var.
He has his own car.
Lernen beginnen
Onun kendi arabası var.
He has no children.
Lernen beginnen
Onun çocuğu yok.
He hasn't come yet.
Lernen beginnen
O henüz gelmedi.
He heard the noise.
Lernen beginnen
O gürültüyü duydu.
He held his breath.
Lernen beginnen
O, nefesini tuttu.
He is a bad driver.
Lernen beginnen
O kötü bir sürücü.
He is a bank clerk.
Lernen beginnen
O bir banka memurudur.
He is a bus driver.
Lernen beginnen
O bir otobüs şoförü.
He's a smart boy.
Lernen beginnen
O zeki bir çocuk.
He is about my age.
Lernen beginnen
O yaklaşık benim yaşımda.
He is about thirty.
Lernen beginnen
O yaklaşık otuzdur.
He is already here.
Lernen beginnen
O burada zaten.
He is always happy.
Lernen beginnen
O her zaman mutludur.
He is good at golf.
Lernen beginnen
O golfte iyidir.
He is having lunch.
Lernen beginnen
O öğle yemeği yiyor.
He is my classmate.
Lernen beginnen
O benim sınıf arkadaşım.
He is not a doctor.
Lernen beginnen
O bir doktor değil.
He is not Japanese.
Lernen beginnen
O, Japon değildir.
He is on the radio.
Lernen beginnen
O radyoda.
He is playing golf.
Lernen beginnen
Golf oynuyor.
He is playing here.
Lernen beginnen
O burada oynuyor.
He is sure to come.
Lernen beginnen
Onun geleceği kesindir.
He is thick-headed.
Lernen beginnen
O kalın kafalı.
He is very careful.
Lernen beginnen
O çok dikkatli.
He isn't my cousin.
Lernen beginnen
O, benim kuzenim değil.
He kept his hat on.
Lernen beginnen
O şapkasını takmayı sürdürdü.
He kept me waiting.
Lernen beginnen
O beni bekletti.
He kept quite calm.
Lernen beginnen
O çok sakin kaldı.
He kicked the ball.
Lernen beginnen
O, topa tekme attı.
He killed that man.
Lernen beginnen
O, o adamı öldürdü.
He lacks judgement.
Lernen beginnen
O sağduyudan yoksundur.
He learned to swim.
Lernen beginnen
O yüzmeyi öğrendi.
He lied to my face.
Lernen beginnen
O benim yüzüme yalan söyledi.
He likes adventure.
Lernen beginnen
O macera sever.
He lives near here.
Lernen beginnen
Buraya yakın yaşıyor.
He lost his memory.
Lernen beginnen
O hafızasını kaybetti.
He loves traveling.
Lernen beginnen
O seyahati sever.
He loves traveling.
Lernen beginnen
O, seyahat yapmayı sever.
He made an apology.
Lernen beginnen
O bir özür diledi.
He may be a genius.
Lernen beginnen
O bir dahi olabilir.
He opened the door.
Lernen beginnen
O, kapıyı açtı.
He plays very well.
Lernen beginnen
O çok iyi oynuyor.
He pulled the rope.
Lernen beginnen
O ipi çekti.
He remained dumb.
Lernen beginnen
O sessiz kaldı.
He sat next to her.
Lernen beginnen
O, onun yanına oturdu.
He skipped a grade.
Lernen beginnen
O bir sınıf atladı.
He stole her watch.
Lernen beginnen
O onun saatini çaldı
He stood behind me.
Lernen beginnen
O benim arkamda durdu.
He stood up slowly.
Lernen beginnen
Yavaşça ayağa kalktı.
He stopped smoking.
Lernen beginnen
Sigarayı bıraktı.
He stopped talking.
Lernen beginnen
O konuşmayı kesti.
He stopped the car.
Lernen beginnen
O arabayı durdurdu.
He studies Chinese.
Lernen beginnen
O Çince eğitimi görüyor.
He teaches English.
Lernen beginnen
O, İngilizce öğretir.
He took a week off.
Lernen beginnen
O bir hafta izin aldı.
He waited his turn.
Lernen beginnen
O sırasını bekledi.
He walks to school.
Lernen beginnen
O okula yürür.
He wants the money.
Lernen beginnen
O para istiyor.
He was embarrassed.
Lernen beginnen
O utandı.
He was fast asleep.
Lernen beginnen
O derin uykuda.
He was heartbroken.
Lernen beginnen
Onun kalbi kırıktı.
He went by bicycle.
Lernen beginnen
O, bisikletle gitti.
He works at a bank.
Lernen beginnen
O bir bankada çalışıyor.
He works in a bank.
Lernen beginnen
O bir bankada çalışır.
He'll be here soon.
Lernen beginnen
O yakında burada olacak.
He's a fast walker.
Lernen beginnen
O hızlı bir yürüyücüdür.
He's a good person.
Lernen beginnen
O iyi bir kişidir.
He's a good person.
Lernen beginnen
O iyi bir insan.
He's a kind person.
Lernen beginnen
O nazik bir insandır.
He's already a man.
Lernen beginnen
Zaten bir adam.
He's good at cards.
Lernen beginnen
O kartlarda iyidir.
He's not all there.
Lernen beginnen
O akıllı değil.
He's not one of us.
Lernen beginnen
O bizden biri değil.
Hello, how are you?
Lernen beginnen
Merhaba, nasılsın?
Her dress was torn.
Lernen beginnen
Elbisesinin yırtıktı.
Her grammar is bad.
Lernen beginnen
Onun dilbilgisi kötü.
Her hair grew back.
Lernen beginnen
Saçı geri büyüdü.
Her skin is smooth.
Lernen beginnen
Onun teni pürüzsüz
Here are your keys.
Lernen beginnen
İşte anahtarların.
Here comes the bus.
Lernen beginnen
İşte otobüs geliyor!
Here is my bicycle.
Lernen beginnen
İşte benim bisikletim.
Here's the address.
Lernen beginnen
İşte adres.
His joke was great.
Lernen beginnen
Onun fıkrası muhteşemdi.
His knees gave way.
Lernen beginnen
Dizleri dayanamadı.
His name eludes me.
Lernen beginnen
Ben onun adını hatırlayamıyorum.
His wife is French.
Lernen beginnen
Onun karısı Fransızdır.
Horses are animals.
Lernen beginnen
Atlar hayvandır.
How about tomorrow?
Lernen beginnen
Yarına sana uyar mı?
How is the weather?
Lernen beginnen
Hava nasıl?
How was your night?
Lernen beginnen
Gecen nasıl geçti?
I admit my mistake.
Lernen beginnen
Ben, benim hatamı kabul ediyorum.
I agree completely.
Lernen beginnen
Ben tamamen katılıyorum.
I almost forgot it.
Lernen beginnen
Ben neredeyse unutuyordum.
I'm a new student.
Lernen beginnen
Ben yeni bir öğrenciyim.
I am an only child.
Lernen beginnen
Ben bir tek çocuğum.
I am from Shizuoka.
Lernen beginnen
Ben Shizuoka'lıyım.
I am just a nobody.
Lernen beginnen
Ben bir hiçim.
I am six feet tall.
Lernen beginnen
Ben altı fit boyundayım.
I answered for him.
Lernen beginnen
Ona kefil oldum.
I asked who he was.
Lernen beginnen
Ben onun kim olduğunu sordum.
I beat him at golf.
Lernen beginnen
Ben onu golfte yendim.
I bought a new bag.
Lernen beginnen
Ben yeni bir çanta satın aldım.
I bought a new car.
Lernen beginnen
Ben yeni bir araba aldım.
I bought a Picasso.
Lernen beginnen
Ben bir Picasso satın aldım.
I bought a red tie.
Lernen beginnen
Ben kırmızı bir kravat aldım.
I bought him a tie.
Lernen beginnen
Ona bir kravat aldım.
I burned my finger.
Lernen beginnen
Ben parmağımı yaktım.
I can hear nothing.
Lernen beginnen
Bir şey duyamıyorum.
I can ride a horse.
Lernen beginnen
Ben bir ata binebilirim.
I can speak French.
Lernen beginnen
Fransızca konuşabilirim.
I can wait for you.
Lernen beginnen
Seni bekleyebilirim.
I can't follow you.
Lernen beginnen
Seni izleyemiyorum.
I can't forget her.
Lernen beginnen
Onu unutamam.
I can't lie to you.
Lernen beginnen
Sana yalan söyleyemem.
I can't sleep well.
Lernen beginnen
İyi uyuyamıyorum.
I clapped my hands.
Lernen beginnen
Ben alkışladım.
I come from Brazil.
Lernen beginnen
Ben Brezilya'lıyım.
I confessed my sin.
Lernen beginnen
Ben günahımı itiraf ettim.
I coughed up blood.
Lernen beginnen
Ben kan öksürdüm.
I could have cried.
Lernen beginnen
Ağlayabilirdim.
I didn't know that.
Lernen beginnen
Onu bilmiyordum.
I didn't mean that.
Lernen beginnen
Öyle demek istemedim.
I didn't notice it.
Lernen beginnen
Ben bunu fark etmedim.
I don't have a box.
Lernen beginnen
Benim bir kutum yok.
I don't have a car.
Lernen beginnen
Bir arabam yoktur.
I don't have a cat.
Lernen beginnen
Benim bir kedim yok.
I don't like Alice.
Lernen beginnen
Alice'i sevmiyorum.
I don't like sushi.
Lernen beginnen
Ben suşi sevmiyorum.
I don't quite know.
Lernen beginnen
Ben tamamen bilmiyorum.
I don't want lunch.
Lernen beginnen
Ben öğle yemeği istemiyorum.
I enjoyed swimming.
Lernen beginnen
Ben yüzmenin tadını çıkardım.
I expect your help.
Lernen beginnen
Ben senin yardımını bekliyorum.
I failed the tests.
Lernen beginnen
Ben testlerde başarısız oldum.
I feel like a rest.
Lernen beginnen
Canım dinlenmek istiyor.
I feel like crying.
Lernen beginnen
Canım ağlamak istiyor.
I feel very chilly.
Lernen beginnen
Ben çok serin hissediyorum.
I felt ill at ease.
Lernen beginnen
Ben huzursuz oldum.
I felt like crying.
Lernen beginnen
Canım ağlamak istedi.
I felt like crying.
Lernen beginnen
İçimden ağlamak geldi.
I felt like crying.
Lernen beginnen
Ağlıyacak gibi hissettim.
I found a nice cup.
Lernen beginnen
Ben güzel bir fincan buldum.
I gave Mary a book.
Lernen beginnen
Mary'ye bir kitap verdim.
I got a new camera.
Lernen beginnen
Benim yeni bir fotoğraf makinem var.
I got my shoes wet.
Lernen beginnen
Benim ayakkabılarımı ıslattım.
I got on the train.
Lernen beginnen
Ben trene bindim.
I got up about six.
Lernen beginnen
Ben yaklaşık altıda kalktım.
I had a good sleep.
Lernen beginnen
Ben iyi bir uyku uyudum.
I had a great time.
Lernen beginnen
Çok eğlendim.
I had to walk home.
Lernen beginnen
Eve yürümek zorunda kaldım.
I have a dry cough.
Lernen beginnen
Benim kuru bir öksürüğüm var.
I have a few books.
Lernen beginnen
Benim birkaç kitabım var.
I have a pain here.
Lernen beginnen
Benim burada bir ağrım var.
I have few friends.
Lernen beginnen
Az sayıda arkadaşım var.
I have few friends.
Lernen beginnen
Birkaç arkadaşım var.
I have lost my cap.
Lernen beginnen
Benim kepimi kaybettim.
I have lost my key.
Lernen beginnen
Benim anahtarımı kaybettim.
I have my passport.
Lernen beginnen
Benim pasaportum var.
I have no appetite.
Lernen beginnen
Hiç iştahım yok.
I have no patience.
Lernen beginnen
Benim sabrım yok.
I have a brother.
Lernen beginnen
Bir erkek kardeşim var.
I have to dress up.
Lernen beginnen
Giyinmek zorundayım.
I have to eat, too.
Lernen beginnen
Ben de yemek zorundayım.
I have to paint it.
Lernen beginnen
Onu boyamak zorundayım.
I have two cameras.
Lernen beginnen
İki kameram var.
I heard him go out.
Lernen beginnen
Onun dışarı çıktığını duydum.
I jog twice a week.
Lernen beginnen
Ben haftada iki kez koşarım.
I just arrived now.
Lernen beginnen
Ben sadece şimdi geldim.
I know all of them.
Lernen beginnen
Onların hepsini tanıyorum.
I know her address.
Lernen beginnen
Onu adresini biliyorum.
I know her by name.
Lernen beginnen
Ben ona adıyla biliyorum.
I know him by name.
Lernen beginnen
Ben onu ismen tanıyorum.
I know his address.
Lernen beginnen
Onun adresini biliyorum.
I know how to swim.
Lernen beginnen
Ben yüzmeyi biliyorum.
I know it by heart.
Lernen beginnen
Çok iyi biliyorum.
I know those girls.
Lernen beginnen
Şu kızları tanıyorum.
I know those women.
Lernen beginnen
Ben bu kadınları tanıyorum.
I know your father.
Lernen beginnen
Ben senin babanı biliyorum.
I know your father.
Lernen beginnen
Senin babanı biliyorum.
I lay awake in bed.
Lernen beginnen
Ben yatakta uyanık yatıyorum.
I left it unlocked.
Lernen beginnen
Ben onu kilitlemeden bıraktım.
I like all of them.
Lernen beginnen
Ben onların hepsini seviyorum.
I like apples best.
Lernen beginnen
Ben ençok elmaları severim.
I like autumn best.
Lernen beginnen
Ben en çok sonbaharı severim.
I like being alone.
Lernen beginnen
Tek başıma olmayı seviyorum.
I like disco music.
Lernen beginnen
Ben disko müziği severim.
I like L.A. better.
Lernen beginnen
Ben L.A.'yı daha çok seviyorum.
I like short poems.
Lernen beginnen
Kısa şiirleri severim.
I like soccer best.
Lernen beginnen
En çok futbolu severim.
I like to watch TV.
Lernen beginnen
Televizyon izlemeyi severim.
I live in Kakogawa.
Lernen beginnen
Kakogawa'da yaşıyorum.
I looked around me.
Lernen beginnen
Etrafıma bakındım.
I lost my umbrella.
Lernen beginnen
Benim şemsiyemi kaybettim.
I love comic books.
Lernen beginnen
Çizgi romanları seviyorum.
I love video games.
Lernen beginnen
Ben video oyunlarını seviyorum.
I made her a dress.
Lernen beginnen
Ona bir elbise yaptım.
I made up with her.
Lernen beginnen
Onunla barıştım.
I may die tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın ölebilirim.
I mean you no harm.
Lernen beginnen
Sana zarar vermek niyetinde değilim.
I met an old woman.
Lernen beginnen
Yaşlı bir kadınla tanıştım.
I miss her so much.
Lernen beginnen
Onu çok özlüyorum.
I miss you badly.
Lernen beginnen
Seni çok özlüyorum.
I moved last month.
Lernen beginnen
Ben geçen ay taşındım.
I need an envelope.
Lernen beginnen
Bir zarfa ihtiyacım var.
I need your advice.
Lernen beginnen
Tavsiyene ihtiyacım var.
I never touch beer.
Lernen beginnen
Bira asla biraya dokunmam.
I oiled my bicycle.
Lernen beginnen
Ben bisikletimi yağladım.
I pawned my camera.
Lernen beginnen
Kameramı rehin bıraktım.
I plan to go there.
Lernen beginnen
Ben oraya gitmeyi planlıyorum.
I play video games.
Lernen beginnen
Ben video oyunları oynarım.
I pocketed my keys.
Lernen beginnen
Ben anahtarlarımı cebime attım.
I ran to my mother.
Lernen beginnen
Ben annemin yanına koştum.
I read comic books.
Lernen beginnen
Ben çizgi romanlar okurum.
I sat next to John.
Lernen beginnen
John'un yanına oturdum.
I saw him just now.
Lernen beginnen
Ben şimdi onu gördüm.
I saw him recently.
Lernen beginnen
Son zamanlarda onu gördüm.
I saw him run away.
Lernen beginnen
Onu kaçtığını gördüm.
I saw the man jump.
Lernen beginnen
Adamın atladığını gördüm.
I saw Tom hit Mary.
Lernen beginnen
Tom'un Mary'ye vurduğunu gördüm.
I sleep in my room.
Lernen beginnen
Odamda uyurum.
I slept nine hours.
Lernen beginnen
Ben dokuz saat uyudum.
I sort of like him.
Lernen beginnen
Bir bakıma onu seviyorum.
I stopped to smoke.
Lernen beginnen
Sigara içmek için durdum.
I swim once a week.
Lernen beginnen
Ben haftada bir kez yüzerim.
I think he's happy.
Lernen beginnen
Sanırım o mutlu.
I use it every day.
Lernen beginnen
Ben onu her gün kullanırım.
I walked to school.
Lernen beginnen
Ben okula yürüdüm.
I want to have fun.
Lernen beginnen
Eğlenmek istiyorum.
I wanted red shoes.
Lernen beginnen
Ben kırmızı ayakkabıları istedim.
I was at home then.
Lernen beginnen
O zaman evdeydim.
I was at the party.
Lernen beginnen
Ben partideydim.
I was born in 1979.
Lernen beginnen
1979'da doğdum.
I was busy all day.
Lernen beginnen
Ben bütün gün meşguldüm.
I was forced to go.
Lernen beginnen
Ben gitmek zorunda kaldım.
I watch television.
Lernen beginnen
Televizyon izliyorum.
I will go on ahead.
Lernen beginnen
Ben önden gideceğim.
I will lose weight.
Lernen beginnen
Ben zayıflayacağım.
I will make him go.
Lernen beginnen
Onu göndereceğim.
I will visit Kyoto.
Lernen beginnen
Ben Kyoto'yu ziyaret edeceğim.
I wish I had a car.
Lernen beginnen
Keşke bir arabam olsa.
I wish I were rich.
Lernen beginnen
Keşke zengin olsaydım.
I wish I'd met her.
Lernen beginnen
Keşke onunla karşılaşsam.
I worked all night.
Lernen beginnen
Ben bütün gece çalıştım.
I worked on a farm.
Lernen beginnen
Ben bir çiftlikte çalıştım.
I'd like meat loaf.
Lernen beginnen
Ben etli somun istiyorum.
I'll be along soon.
Lernen beginnen
Yakında birlikte olacağız.
I'll be right back.
Lernen beginnen
Hemen döneceğim.
I'll be seeing you.
Lernen beginnen
Seni görüyor olacağım.
I'll buy a new one.
Lernen beginnen
Ben yeni bir tane alacağım.
I'll cover for you.
Lernen beginnen
Ben seni koruyacağım.
I'll handle this.
Lernen beginnen
Ben bunu halledeceğim.
I'll give it a try.
Lernen beginnen
Onu deneyeceğim.
I'll remember that.
Lernen beginnen
Onu hatırlayacağım.
I'll see him again.
Lernen beginnen
Onu tekrar göreceğim.
Catch you later.
Lernen beginnen
Daha sonra görüşürüz.
I'll take a shower.
Lernen beginnen
Ben bir duş alacağım.
I'll tell him that.
Lernen beginnen
Onu ona anlatacağım.
I'll think it over.
Lernen beginnen
Ben onu düşüneceğim.
I'm a little tired.
Lernen beginnen
Biraz yorgunum.
I'm about to leave.
Lernen beginnen
Ben ayrılmak üzereyim.
I'm afraid I can't.
Lernen beginnen
Maalesef yapamam.
I'm afraid of dogs.
Lernen beginnen
Ben köpeklerden korkarım.
I'm always thirsty.
Lernen beginnen
Ben her zaman susarım.
I'm angry with her.
Lernen beginnen
Ben ona kızgınım.
I'm as tall as Tom.
Lernen beginnen
Ben Tom kadar uzunum.
I'm as tall as you.
Lernen beginnen
Ben sizin kadar uzun boyluyum.
I'm bleeding badly.
Lernen beginnen
Benim kötü bir kanamam var.
I'm coming at once.
Lernen beginnen
Derhal geliyorum.
I'm free on Sunday.
Lernen beginnen
Benim Pazar günü işim yok.
I'm from Australia.
Lernen beginnen
Ben Avustralya'lıyım.
I'm from Singapore.
Lernen beginnen
Ben Singapur'luyum.
I'm getting hungry.
Lernen beginnen
Ben acıkıyorum.
I'm going downtown.
Lernen beginnen
Şehir merkezine gidiyorum.
I'm going home now.
Lernen beginnen
Şimdi eve gidiyorum.
I'm going to start.
Lernen beginnen
Ben başlayacağım.
I'm good at skiing.
Lernen beginnen
Ben kayakta iyiyim.
I'm good at soccer.
Lernen beginnen
Ben futbolda iyiyim.
I'm good at tennis.
Lernen beginnen
Ben tenisinde iyiyim.
I'm just beginning.
Lernen beginnen
Ben sadece başlıyorum.
I'm late, aren't I?
Lernen beginnen
Ben geç kaldım, değil mi?
I'm learning music.
Lernen beginnen
Ben müzik öğreniyorum.
I'm not busy today.
Lernen beginnen
Ben bugün meşgul değilim.
I'm not free today.
Lernen beginnen
Bugün boş değilim.
I'm not going back.
Lernen beginnen
Ben geri gidiyorum.
I'm not in a hurry.
Lernen beginnen
Acelem yok.
I'm not quite sure.
Lernen beginnen
Pek emin değilim.
I'm not quite well.
Lernen beginnen
Ben oldukça iyi değilim.
I'm on the balcony.
Lernen beginnen
Ben balkondayım.
I'm ready to leave.
Lernen beginnen
Ben gitmeye hazırım.
I'm ready to start.
Lernen beginnen
Ben başlamak için hazırım.
I'm short of money.
Lernen beginnen
Param az kaldı.
I am so sorry.
Lernen beginnen
Çok üzgünüm.
I'm twice your age.
Lernen beginnen
Ben senin yaşının iki katı yaşa sahibim.
I'm very happy now.
Lernen beginnen
Ben şimdi çok mutluyum.
I've been laid off.
Lernen beginnen
İşten uzaklaştırıldım.
I've caught a cold.
Lernen beginnen
Beni soğuk algınlığı yakaladı.
I've got to see it.
Lernen beginnen
Ben onu görmek zorundayım.
I've gotten better.
Lernen beginnen
Ben iyileştim.
I've heard nothing.
Lernen beginnen
Ben bir şey duymadım.
I've never met her.
Lernen beginnen
Onunla hiç karşılaşmadım.
Is breakfast ready?
Lernen beginnen
Kahvaltı hazır mı?
Is everything okay?
Lernen beginnen
Her şey yolunda mı?
Is he back already?
Lernen beginnen
O zaten geri döndü mü?
Is he studying now?
Lernen beginnen
O şimdi çalışıyor mu?
Is he studying now?
Lernen beginnen
O şimdi okuyor mu?
Is he your teacher?
Lernen beginnen
O senin öğretmenin mi?
Is it large enough?
Lernen beginnen
Yeterince büyük mü?
Is she coming, too?
Lernen beginnen
O da geliyor mu?
Is she your mother?
Lernen beginnen
O senin annen mi?
Is she your sister?
Lernen beginnen
O senin kız kardeşin mi?
Is something wrong?
Lernen beginnen
Yanlış bir şey mi var?
Is the dog chained?
Lernen beginnen
Köpek zincirli mi?
Is there a problem?
Lernen beginnen
Bir sorun var mı?
Is there any sugar?
Lernen beginnen
Hiç şeker var mı?
Is this an express?
Lernen beginnen
Bu bir özel ulak mıdır?
Is this book yours?
Lernen beginnen
Bu kitap senin mi?
Is this seat open?
Lernen beginnen
Bu koltuk boş mu?
Is this seat taken?
Lernen beginnen
Bu koltuk alınır mı?
Is this steak done?
Lernen beginnen
Bu biftek pişmiş mi?
Is your gun loaded?
Lernen beginnen
Silahın yüklü mü?
Isn't she a doctor?
Lernen beginnen
O bir doktor değil mi?
It can't be helped.
Lernen beginnen
Yapılacak birşey yok.
It falls on Sunday.
Lernen beginnen
Pazar günü yağar.
It is a long story.
Lernen beginnen
Bu uzun bir hikaye.
It is almost three.
Lernen beginnen
Neredeyse üç.
It is already dark.
Lernen beginnen
Hava zaten karanlık.
It is bad to steal.
Lernen beginnen
Çalmak kötüdür.
It is cloudy today.
Lernen beginnen
Bugün bulutlu.
It is dark outside.
Lernen beginnen
Dışarda hava karanlık.
It is in a kitchen.
Lernen beginnen
O, bir mutfakta.
It is Pochi's food.
Lernen beginnen
O Pochi'nin yiyeceğidir...
It isn't expensive.
Lernen beginnen
O pahalı değildir.
It looks like snow.
Lernen beginnen
Kar gibi görünüyor.
It snowed in Osaka.
Lernen beginnen
Osaka'da kar yağdı.
It was a nightmare.
Lernen beginnen
O bir kabustu.
It was nearly noon.
Lernen beginnen
Neredeyse öğle idi.
It was pitch-black.
Lernen beginnen
Zifiri karanlıktı.
It was really good.
Lernen beginnen
O gerçekten iyiydi.
It'll be a big day.
Lernen beginnen
Büyük bir gün olacak.
It's a distraction.
Lernen beginnen
O bir oyalama.
It's a small world.
Lernen beginnen
Bu küçük bir dünya.
It's all up to you.
Lernen beginnen
Tamamen size kalmış.
It's at the corner.
Lernen beginnen
O köşededir.
It's crowded today.
Lernen beginnen
Bugün kalabalık.
It's for my family.
Lernen beginnen
O benim ailem için.
It's going to rain.
Lernen beginnen
Yağmur yağacak.
It's gotten better.
Lernen beginnen
Daha iyi oldu.
It's nice and cool.
Lernen beginnen
Bu güzel ve şirin.
It's nice and warm.
Lernen beginnen
Bu güzel ve sıcak.
It's now your turn.
Lernen beginnen
Şimdi sıra sizde.
It's really stinky.
Lernen beginnen
O gerçekten kokmuş.
It's snowing today.
Lernen beginnen
Bugün kar yağıyor.
It's still raining.
Lernen beginnen
Hala yağmur yağıyor.
It's time to leave.
Lernen beginnen
Gitme zamanı.
It's too difficult.
Lernen beginnen
Bu çok zor.
It's too expensive.
Lernen beginnen
O çok pahalı.
It's very cold now.
Lernen beginnen
Şimdi çok soğuk.
It's very hot here.
Lernen beginnen
Hava burada çok sıcak.
Jane married young.
Lernen beginnen
Jane erken evlendi.
Judy laughed at me.
Lernen beginnen
Judy bana güldü.
Just say yes or no.
Lernen beginnen
Sadece evet ya da hayır de.
Just water, please.
Lernen beginnen
Sadece su, lütfen.
Keep off the grass.
Lernen beginnen
Çimlere basmayın.
Keep the door open.
Lernen beginnen
Kapıyı açık tutun.
Ken cried for help.
Lernen beginnen
Ken yardım için bağırdı.
Ken sat next to me.
Lernen beginnen
Ken yanıma oturdu.
Ken wasn't running.
Lernen beginnen
Ken çalışmıyordu.
Ken's dog is white.
Lernen beginnen
Ken'in köpeği beyazdır.
Kim smiled sweetly.
Lernen beginnen
Kim tatlı tatlı gülümsedi.
Leave here at once.
Lernen beginnen
Derhal burayı terket.
Leave my car alone.
Lernen beginnen
Arabamı yalnız bırakın.
Let her replace it.
Lernen beginnen
O, onu değiştirsin.
Let him pay for it.
Lernen beginnen
Onun için ödesin.
Let me go with you.
Lernen beginnen
Seninle gitmeme izin ver.
Let me go with you.
Lernen beginnen
Seninle gideyim.
Let me handle this.
Lernen beginnen
Bırak bunu ben halledeyim.
Let me pay tonight.
Lernen beginnen
Bu gece ben ödeyeyim.
Let's have a look.
Lernen beginnen
Bir göz atalım.
Let's face reality.
Lernen beginnen
Gerçekle yüzleşelim.
Let's get divorced.
Lernen beginnen
Boşanalım.
Let's get off here.
Lernen beginnen
Burada inelim.
Let's not watch TV.
Lernen beginnen
TV izlemeyelim.
Let's take a break.
Lernen beginnen
Bir mola alalım.
Let's take a train.
Lernen beginnen
Bir trene binelim.
Let's take it easy.
Lernen beginnen
Sakin olalım.
Life is very short.
Lernen beginnen
Hayat çok kısa.
Lilies smell sweet.
Lernen beginnen
Zambaklar mis gibi kokar.
Look at my new car.
Lernen beginnen
Benim yeni arabama bakın.
Look at that house.
Lernen beginnen
Şu eve bakın.
Look at that smoke.
Lernen beginnen
Şu dumana bakın.
Make love, not war.
Lernen beginnen
Savaşma seviş.
Mary is Tom's aunt.
Lernen beginnen
Mary Tom'un teyzesi.
Mary is Tom's wife.
Lernen beginnen
Mary Tom'un karısıdır.
May I have the key?
Lernen beginnen
Anahtarı alabilir miyim?
May I open the box?
Lernen beginnen
Kutuyu açabilir miyim?
May I pay by check?
Lernen beginnen
Çek ile ödeme yapabilir miyim?
May I run with you?
Lernen beginnen
Ben sizinle birlikte çalışabilirmiyim?
May I speak to you?
Lernen beginnen
Ben sizinle konuşabilir miyim?
May I use this bat?
Lernen beginnen
Bu beyzbol sopasını kullanabilir miyim?
May I use this pen?
Lernen beginnen
Bu kalem kullanabilir miyim?
May I watch TV now?
Lernen beginnen
Şimdi TV izleyebilir miyim?
Maybe you're right.
Lernen beginnen
Belki de haklısınız.
Meg talks too much.
Lernen beginnen
Meg çok fazla konuşur.
Mike calls him Ned.
Lernen beginnen
Mike onu Ned diye çağırır.
Mike calls him Ned.
Lernen beginnen
Mike ona Ned der.
Move along, please.
Lernen beginnen
İlerleyin, lütfen.
Move along, please.
Lernen beginnen
Devam edin, lütfen.
Music is universal.
Lernen beginnen
Müzik evrenseldir.
My apples are gone.
Lernen beginnen
Benim elmalar kayıp.
My arm still hurts.
Lernen beginnen
Kolum hala acıyor.
My car is a Toyota.
Lernen beginnen
Arabam bir Toyota.
My car won't start.
Lernen beginnen
Arabam çalışmaz.
My dog eats grapes.
Lernen beginnen
Köpeğim üzüm yiyor.
My eyes feel itchy.
Lernen beginnen
Gözlerim kaşıntılı hissediyor.
My family is small.
Lernen beginnen
Ailem küçük.
My father grew old.
Lernen beginnen
Babam yaşlandı.
My father is young.
Lernen beginnen
Babam gençtir.
My father was busy.
Lernen beginnen
Babam meşguldü.
My hobby is skiing.
Lernen beginnen
Hobim kayak yapmaktır.
My legs still hurt.
Lernen beginnen
Bacaklarım hala ağrıyor.
My name is Hisashi.
Lernen beginnen
Benim adım Hisashi.
My name is Hopkins.
Lernen beginnen
Benim adım Hopkins.
My name is Yatarou.
Lernen beginnen
Benim adım Yatarou.
My nose is running.
Lernen beginnen
Burnum akıyor.
My parents are old.
Lernen beginnen
Annem ve babam yaşlı.
My stomach is full.
Lernen beginnen
Tokum.
My turn comes next.
Lernen beginnen
Daha sonra benim sıram gelir.
My watch is broken.
Lernen beginnen
Saatim bozuldu.
My wife hates cats.
Lernen beginnen
Eşim kedilerden nefret eder.
My wife is Chinese.
Lernen beginnen
Karım Çinlidir.
Nancy studied hard.
Lernen beginnen
Nancy çok çalıştı.
Naoko can run fast.
Lernen beginnen
Naoko hızlı çalışabilir.
Naoko is a swimmer.
Lernen beginnen
Naoko bir yüzücü.
Nature is changing.
Lernen beginnen
Doğa değişiyor.
No one can help me.
Lernen beginnen
Kimse bana yardımcı olamaz.
Nobody can stop me!
Lernen beginnen
Hiç kimse beni durduramaz!
Nobody was injured.
Lernen beginnen
Kimse yaralanmadı.
Now I'm wide awake.
Lernen beginnen
Şimdi tamamen uyanığım
Paper burns easily.
Lernen beginnen
Kağıt kolayca yakar.
Pay your fare here.
Lernen beginnen
Ücretinizi burada ödeyin.
Please call me Joe.
Lernen beginnen
Lütfen bana Joe deyin.
Please get dressed.
Lernen beginnen
Lütfen giyin.
Please be seated.
Lernen beginnen
Lütfen oturun.
Please let me know.
Lernen beginnen
Lütfen bana bildirin.
Please let us know.
Lernen beginnen
Lütfen bize bildirin.
Please repair this.
Lernen beginnen
Lütfen bunu onarın.
Please shake hands.
Lernen beginnen
Lütfen tokalaşın.
Please sing a song.
Lernen beginnen
Lütfen bir şarkı söyle.
Prices have jumped.
Lernen beginnen
Fiyatlar fırladı.
Push the door open.
Lernen beginnen
Kapıyı iterek açın.
Put away your toys.
Lernen beginnen
Oyuncaklarını bir kenara koy.
Quiet down, please.
Lernen beginnen
Susun lütfen.
Sales are down now.
Lernen beginnen
Satışlar şimdi düşük.
Save your strength.
Lernen beginnen
Gücünü topla.
School begins at 9.
Lernen beginnen
Okul 9 'da başlar.
School is over now.
Lernen beginnen
Okul şimdi bitti.
Send it by airmail.
Lernen beginnen
Havayoluyla gönder.
Send me a postcard.
Lernen beginnen
Bana bir kartpostal gönder.
She almost drowned.
Lernen beginnen
Neredeyse boğuluyordu.
She ate her dinner.
Lernen beginnen
O, akşam yemeğini yedi.
She bought chicken.
Lernen beginnen
O tavuk aldı.
She calls me Kenji.
Lernen beginnen
Beni Kenji diye çağırır.
She came to my aid.
Lernen beginnen
Benim yardımıma geldi.
She cried bitterly.
Lernen beginnen
O acı acı ağladı
She didn't show up.
Lernen beginnen
O ortaya çıkmadı.
She died of cancer.
Lernen beginnen
O, kanserden öldü.
She gave it to him.
Lernen beginnen
O onu ona verdi.
She goes to school.
Lernen beginnen
O okula gider.
She got off easily.
Lernen beginnen
O kolayca indi.
She has no manners.
Lernen beginnen
Onun kaba bir davranışı var.
She has short hair.
Lernen beginnen
Onun kısa saçı vardır.
She has small feet.
Lernen beginnen
Küçük ayakları var.
She heard him sing.
Lernen beginnen
Onun şarkı söylemesini duydu.
She invited him in.
Lernen beginnen
Onu içeri davet etti
She is a kind girl.
Lernen beginnen
O nazikr bir kız.
She is a poor cook.
Lernen beginnen
O kötü bir aşçıdır.
She is always busy.
Lernen beginnen
O hep meşgul.
She is going on 35.
Lernen beginnen
O, 35'e giriyor.
She is helping him.
Lernen beginnen
Ona yardımcı oluyor.
She is kind to him.
Lernen beginnen
O ona karşı naziktir.
She is kissing him.
Lernen beginnen
O onu öpüyor.
She is over twenty.
Lernen beginnen
O yirminin üzerinde.
She is pigeon-toed.
Lernen beginnen
O, güvercin parmaklı.
She is quite angry.
Lernen beginnen
O, oldukça aç.
She is really cute.
Lernen beginnen
O gerçekten sevimli.
She is very bright.
Lernen beginnen
O çok parlak
She's very wise.
Lernen beginnen
O çok akıllı.
He's adorable.
Lernen beginnen
O çok güzel.
She kept on crying.
Lernen beginnen
Ağlamaya devam etti.
She left for Paris.
Lernen beginnen
Paris'e gitti.
She left me a note.
Lernen beginnen
Bana bir not bıraktı.
She listens to him.
Lernen beginnen
O onu dinler.
She lives with him.
Lernen beginnen
Onunla birlikte yaşar.
She looked excited.
Lernen beginnen
Heyecanlı görünüyordu.
She looks lonesome.
Lernen beginnen
O yalnız görünüyor.
She loves children.
Lernen beginnen
O, çocukları sever.
She made him do it.
Lernen beginnen
O ona onu yaptırdı.
She made him happy.
Lernen beginnen
O onu mutlu etti.
She made me a cake.
Lernen beginnen
Bana bir pasta yaptı.
She made me a star.
Lernen beginnen
O, beni bir yıldız yaptı.
She makes me happy.
Lernen beginnen
O beni mutlu ediyor.
She needs our help.
Lernen beginnen
Onun yardımımıza ihtiyacı var.
She picked flowers.
Lernen beginnen
O, çiçekleri topladı.
She pointed at him.
Lernen beginnen
Ona işaret etti.
She sat next to me.
Lernen beginnen
O, yanıma oturdu.
She shouted to him.
Lernen beginnen
O ona bağırdı.
She threatened him.
Lernen beginnen
Onu tehdit etti.
She uses her looks.
Lernen beginnen
O, bakışlarını kullanır.
She was in a hurry.
Lernen beginnen
Onun acelesi vardı.
She was kind to me.
Lernen beginnen
Bana karşı nazikti.
She was making tea.
Lernen beginnen
O çay yapıyordu.
She's at a meeting.
Lernen beginnen
O, bir toplantıda.
She's Tom's sister.
Lernen beginnen
O, Tom'un kız kardeşidir.
Show me an example.
Lernen beginnen
Bana bir örnek göster.
Slip on your shoes.
Lernen beginnen
Ayakkabılarını giy.
Some juice, please.
Lernen beginnen
Biraz meyve suyu, lütfen.
Some water, please.
Lernen beginnen
Biraz su, lütfen.
Someone was coming!
Lernen beginnen
Biri geliyordu!
Stand back, please.
Lernen beginnen
Geride durun lütfen.
Stay where you are.
Lernen beginnen
Olduğun yerde kal.
Stop joking around.
Lernen beginnen
Dalga geçmeyin.
Stop making a fuss.
Lernen beginnen
Yaygara yapmayı bırak.
Take a deep breath.
Lernen beginnen
Derin bir nefes al.
Take away this box.
Lernen beginnen
Bu kutuyu götür.
Take off your coat.
Lernen beginnen
Ceketini çıkart.
Tell me what to do.
Lernen beginnen
Bana ne yapacağımı söyle.
That book is small.
Lernen beginnen
O kitap küçüktür.
It can not be true.
Lernen beginnen
O doğru olamaz.
That guy annoys me.
Lernen beginnen
O adam benim canımı sıkıyor.
That house is mine.
Lernen beginnen
O ev benim.
That is intriguing.
Lernen beginnen
O ilgi çekici.
That is not my pen.
Lernen beginnen
O benim kalemim değildir.
That is our school.
Lernen beginnen
Şu, bizim okulumuz.
That is surprising.
Lernen beginnen
Bu şaşırtıcı.
That man ate bread.
Lernen beginnen
Şu adam ekmek yedi.
That was years ago.
Lernen beginnen
O yıllar önceydi.
That would be fine.
Lernen beginnen
Bu iyi olurdu.
That's a good idea.
Lernen beginnen
Bu iyi bir fikir.
That's a good plan.
Lernen beginnen
Bu iyi bir plan.
That's a nice coat.
Lernen beginnen
O güzel bir ceket.
The alarm sounded.
Lernen beginnen
Alarm çaldı.
The area was quiet.
Lernen beginnen
Bölge sessizdi.
The baby is asleep.
Lernen beginnen
Bebek uykuda.
The baby is crying.
Lernen beginnen
Bebek ağlıyor.
The baby was naked.
Lernen beginnen
Bebek çıplaktı.
The boy is thirsty.
Lernen beginnen
Çocuk susamış.
The boy is thirsty.
Lernen beginnen
Çocuk susamıştır.
The boy kept quiet.
Lernen beginnen
Çocuk sessiz kaldı.
The bus left early.
Lernen beginnen
Otobüs erken ayrıldı.
The bell rang.
Lernen beginnen
Zil çaldı.
The car broke down.
Lernen beginnen
Araba bozuldu.
The child is dirty.
Lernen beginnen
Çocuk kirli.
The clock is wrong.
Lernen beginnen
Saat yanlış.
The clock says two.
Lernen beginnen
Saat iki diyor.
The crow flew away.
Lernen beginnen
Karga uçup gitti.
The damage is done.
Lernen beginnen
Zarar verildi.
The dog seems sick.
Lernen beginnen
Köpek hasta görünüyor.
The earth is round.
Lernen beginnen
Dünya yuvarlak.
The flame went out.
Lernen beginnen
Alev söndü.
The fog has lifted.
Lernen beginnen
Sis kalktı.
The fruit went bad.
Lernen beginnen
Meyve çürümüş.
The girl is lonely.
Lernen beginnen
Kız yalnız.
The ice melted.
Lernen beginnen
Buz eridi.
The ice is melting.
Lernen beginnen
Buz eriyor.
The lights are out.
Lernen beginnen
Işıklar söndü.
The lock is broken.
Lernen beginnen
Kilit kırık.
The market rallied.
Lernen beginnen
Piyasa yükseldi.
The meat is frozen.
Lernen beginnen
Et dondurulmuş.
The movie was good.
Lernen beginnen
Film iyiydi.
The rocket went up.
Lernen beginnen
Roket yükseldi.
The secret got out.
Lernen beginnen
İşin sırrı çıktı.
The ship is at sea.
Lernen beginnen
Gemi denizde.
The signal was red.
Lernen beginnen
Sinyal kırmızıydı.
The sky brightened.
Lernen beginnen
Gökyüzü aydınlandı.
The snow is melted.
Lernen beginnen
Kar eridi.
The stars came out.
Lernen beginnen
Yıldızlar çıktı.
The story was true.
Lernen beginnen
Hikaye gerçekti.
Summer is over.
Lernen beginnen
Yaz bitti.
The thief ran fast.
Lernen beginnen
Hırsız hızlı koştu.
The tire leaks air.
Lernen beginnen
Lastik hava sızdırıyor.
The tree fell down.
Lernen beginnen
Ağaç düştü.
The waves are high.
Lernen beginnen
Dalgalar yüksek.
There goes our bus.
Lernen beginnen
Bizim otobüs gidiyor.
There is no choice.
Lernen beginnen
Hiçbir seçenek yoktur.
There's no mistake.
Lernen beginnen
Hata yok.
These are my books.
Lernen beginnen
Bunlar benim kitaplarım.
These cars are big.
Lernen beginnen
Bu arabalar büyük.
These dogs are big.
Lernen beginnen
Bu köpekler büyük.
These pens are his.
Lernen beginnen
Bu kalemler onun.
They all have come.
Lernen beginnen
Onların hepsi geldi.
They are all alike.
Lernen beginnen
Bunların hepsi birbirine benziyor.
They are both good.
Lernen beginnen
Onların her ikisi iyidir.
They are too close.
Lernen beginnen
Onlar çok yakın.
They are very kind.
Lernen beginnen
Onlar çok nazik.
They are wrestlers.
Lernen beginnen
Onlar güreşçiler.
They don't like me.
Lernen beginnen
Onlar beni sevmezler.
They gave it to me.
Lernen beginnen
Onlar onu bana verdi.
They like to dance.
Lernen beginnen
Onlar dans etmeyi seviyorlar.
They made him work.
Lernen beginnen
Onlar onu çalıştırdılar.
They made the goal.
Lernen beginnen
Onlar amacını gerçekleştirdi.
They must be happy.
Lernen beginnen
Onlar mutlu olmalılar.
They walked around.
Lernen beginnen
Onlar etrafta yürüdüler.
They were swimming.
Lernen beginnen
Onlar yüzüyorlardı.
This book is heavy.
Lernen beginnen
Bu kitap ağır.
This book is small.
Lernen beginnen
Bu kitap küçük.
This book is yours.
Lernen beginnen
Bu kitaplar senin.
This book is yours.
Lernen beginnen
Bu kitap sizinki.
This book was easy.
Lernen beginnen
Bu kitap kolaydı.
This chair is ugly.
Lernen beginnen
Bu sandalye tehlikeli.
This coat fits you.
Lernen beginnen
Bu ceket sana uyar.
This house is mine.
Lernen beginnen
Bu ev benimdir.
This is a road map.
Lernen beginnen
Bu bir yol haritası.
This is all I know.
Lernen beginnen
Bütün bildiğim budur.
This is Jane's bag.
Lernen beginnen
Bu, Jane'in çantası.
This is Jane's bag.
Lernen beginnen
Bu Jane'in çantası.
This is Mary's dog.
Lernen beginnen
Bu Mary'nin köpeği.
This is my bike.
Lernen beginnen
Bu benim bisikletim.
This is too bright.
Lernen beginnen
Bu çok parlak.
This is your fault.
Lernen beginnen
Bu senin hatan.
This story is true.
Lernen beginnen
Bu hikaye gerçek.
Those are my books.
Lernen beginnen
Onlar benim kitaplarım.
Those are my pants.
Lernen beginnen
Bunlar benim pantolonlarım.
Today is March 5th.
Lernen beginnen
Bugün 5 Mart.
Tom almost drowned.
Lernen beginnen
Tom neredeyse boğuluyordu.
Tom almost fainted.
Lernen beginnen
Tom neredeyse bayılacaktı.
Tom became nervous.
Lernen beginnen
Tom sinirli oldu.
Tom became popular.
Lernen beginnen
Tom popüler oldu.
Tom bowed politely.
Lernen beginnen
Tom başıyla kibarca selamladı.
Tom burned himself.
Lernen beginnen
Tom kendini yaktı.
Tom can be trusted.
Lernen beginnen
Tom'a güvenilebilir.
Tom contacted Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile temasa geçti.
Tom cooks with gas.
Lernen beginnen
Tom gaz ile pişirir.
Tom counts on Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye güveniyor.
Tom did a good job.
Lernen beginnen
Tom iyi bir iş yaptı.
Tom did it for fun.
Lernen beginnen
Tom eğlenmek için bunu yaptı.
Tom did it himself.
Lernen beginnen
Tom onu kendisi yaptı.
Tom didn't give up.
Lernen beginnen
Tom vazgeçmedi.
Tom didn't mean it.
Lernen beginnen
Tom onu demek istemedi.
Tom died in combat.
Lernen beginnen
Tom kavgada öldü.
Tom died of cancer.
Lernen beginnen
Tom kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Tom died yesterday.
Lernen beginnen
Tom dün öldü.
Tom does good work.
Lernen beginnen
Tom iyi iş yapar.
Tom drank too much.
Lernen beginnen
Tom çok içti.
Tom drinks too much.
Lernen beginnen
Tom çok fazla içer.
Tom drives me nuts.
Lernen beginnen
Tom beni deli eder.
Tom eats out a lot.
Lernen beginnen
Tom dışarda çok yer.
Tom felt all alone.
Lernen beginnen
Tom yapayalnız hissetti.
Tom glared at Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye baktı.
Tom got Mary drunk.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi sarhoş etti.
Tom got on the bus.
Lernen beginnen
Tom otobüse bindi.
Tom got out of bed.
Lernen beginnen
Tom yataktan çıktı.
Tom got ripped off.
Lernen beginnen
Tom kazıklandı.
Tom got very drunk.
Lernen beginnen
Tom çok sarhoş oldu.
Tom has a backache.
Lernen beginnen
Tom'un sırt ağrısı var.
Tom has a bad cold.
Lernen beginnen
Tom'un kötü bir soğuk algınlığı var.
Tom has a hangover.
Lernen beginnen
Tom'un içki mahmurluğu var.
Tom has a headache.
Lernen beginnen
Tom'un başı ağrıyor.
Tom has an earache.
Lernen beginnen
Tom'un kulağı ağrıyor.
Tom has bad breath.
Lernen beginnen
Tom'un kötü nefesi var.
Tom has brown hair.
Lernen beginnen
Tom'un kahverengi saçı var.
Tom has gone crazy.
Lernen beginnen
Tom çıldırdı.
Tom has no manners.
Lernen beginnen
Tom'un hiç görgüsü yok.
Tom has no regrets.
Lernen beginnen
Tom herhangi bir pişmanlığı yok.
Tom has short hair.
Lernen beginnen
Tom'un kısa saçı var.
Tom has three cars.
Lernen beginnen
Tom'un üç arabası var.
Tom has three cats.
Lernen beginnen
Tom'un üç kedisi var.
Tom has three dogs.
Lernen beginnen
Tom'un üç köpeği var.
Tom has three sons.
Lernen beginnen
Tom'un üç oğlu var.
Tom hasn't changed.
Lernen beginnen
Tom değişmedi.
Tom is a big eater.
Lernen beginnen
Tom büyük bir yiyici.
Tom is a brave man.
Lernen beginnen
Tom cesur bir adam.
Tom is a Christian.
Lernen beginnen
Tom bir Hıristiyan.
Tom is a detective.
Lernen beginnen
Tom bir dedektif.
Tom is a good cook.
Lernen beginnen
Tom, iyi bir aşçıdır.
Tom is a hypocrite.
Lernen beginnen
Tom bir iki yüzlüdür.
Tom is a scientist.
Lernen beginnen
Tom bir bilim adamıdır.
Tom is always busy.
Lernen beginnen
Tom her zaman meşgul.
Tom is at his desk.
Lernen beginnen
Tom masasında.
Tom is from Boston.
Lernen beginnen
Tom Boston'ludur.
Tom is Mary's boss.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin patronu.
Tom is on duty now.
Lernen beginnen
Tom şu anda görevde.
Tom is out of work.
Lernen beginnen
Tom işsiz.
Tom is past thirty.
Lernen beginnen
Tom otuzunu geçmiş.
Tom is rarely late.
Lernen beginnen
Tom nadiren geç kalır.
Tom is sick in bed.
Lernen beginnen
Tom yatakta hasta.
Tom is such a slob.
Lernen beginnen
Tom böyle bir serseri.
Tom is very stingy.
Lernen beginnen
Tom çok cimri.
Tom isn't here now.
Lernen beginnen
Tom şimdi burada değil.
Tom isn't here yet.
Lernen beginnen
Tom henüz burada değil.
Tom just ate lunch.
Lernen beginnen
Tom az önce öğle yemeği yedi.
Tom just got fired.
Lernen beginnen
Ton az önce kovuldu.
Tom likes lacrosse.
Lernen beginnen
Tom lekrosu seviyor.
Tom likes swimming.
Lernen beginnen
Tom yüzmeyi sever.
Tom lived to be 97.
Lernen beginnen
Tom 97 yaşına kadar yaşadı.
Tom lost his voice.
Lernen beginnen
Tom sesini kaybetti.
Tom made a mistake.
Lernen beginnen
Tom bir hata yaptı.
Tom must be hungry.
Lernen beginnen
Tom aç olmalı.
Tom needs our help.
Lernen beginnen
Tom'un bizim yardımımıza ihtiyacı var.
Tom needs to relax.
Lernen beginnen
Tom'un dinlenmesi gerekir.
Tom ran out of gas.
Lernen beginnen
Tom'un benzini bitti.
Tom relied on Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye güvendi.
Tom ripped you off.
Lernen beginnen
Tom seni kazıkladı.
Tom runs very fast.
Lernen beginnen
Tom çok hızlı koşar.
Tom saw Mary again.
Lernen beginnen
Tom tekrar Mary'yi gördü.
Tom saw Mary on TV.
Lernen beginnen
Tom televizyonda Mary'yi gördü.
Tom saw Mary today.
Lernen beginnen
Bugün Tom Mary'yi gördü.
Tom sent Mary home.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi eve gönderdi.
Tom smiled at Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye gülümsedi.
Tom stayed up late.
Lernen beginnen
Tom geç saatlere kadar kaldı.
Tom sure talks big.
Lernen beginnen
Tom şüphesiz büyük konuşur.
Tom terrified Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi çok korkuttu.
Tom took a day off.
Lernen beginnen
Tom bir gün izinli.
Tom took Mary home.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi eve götürdü.
Tom wanted revenge.
Lernen beginnen
Tom intikam istiyordu.
Tom wants this one.
Lernen beginnen
Tom bunu istiyor.
Tom wants to dance.
Lernen beginnen
Tom dans etmek istiyor.
Tom was also there.
Lernen beginnen
Tom da oradaydı.
Tom was astonished.
Lernen beginnen
Tom şaşırmıştı.
Tom was devastated.
Lernen beginnen
Tom perişan oldu.
Tom was frightened.
Lernen beginnen
Tom korkmuştu.
Tom was humiliated.
Lernen beginnen
Tom aşağılanmıştı.
Tom was in a fight.
Lernen beginnen
Tom bir mücadele içindeydi.
Tom was in a hurry.
Lernen beginnen
Tom'un acelesi vardı.
Tom was not famous.
Lernen beginnen
Tom ünlü değildi.
Tom was really mad.
Lernen beginnen
Tom gerçekten deliydi.
Tom was really sad.
Lernen beginnen
Tom gerçekten üzgündü.
Tom was speechless.
Lernen beginnen
Tom suskundu.
Tom was very lucky.
Lernen beginnen
Tom çok şanslıydı.
Tom went to Boston.
Lernen beginnen
Tom Boston'a gitti.
Tom winked at Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye göz kırptı.
Tom won a free car.
Lernen beginnen
Tom ücretsiz bir araba kazandı.
Tom won't bite you.
Lernen beginnen
Tom sizi ısırmayacaktır.
Tom won't go alone.
Lernen beginnen
Tom tek başına gitmeyecek.
Tom's hat blew off.
Lernen beginnen
Tom'un şapkası uçtu.
Tony lives in Kobe.
Lernen beginnen
Tony Kobe'de yaşıyor.
Try on another one.
Lernen beginnen
Başka bir tane deneyin.
Turn off the alarm.
Lernen beginnen
Alarmı kapat.
Turn off the light.
Lernen beginnen
Işığı kapat.
Turn off the light.
Lernen beginnen
Işığı kapatın.
Turn off the radio.
Lernen beginnen
Radyoyu kapat.
Turn the volume up.
Lernen beginnen
Sesi açın.
Wait just a moment.
Lernen beginnen
Sadece biraz bekleyin.
Was the movie good?
Lernen beginnen
Film iyi miydi?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.