Una giornata in famiglia

 0    76 Datenblatt    Roxy44
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mówić o swoim stanie cywilnym
Lernen beginnen
parlare del proprio stato civile
mówić o swojej rodzinie
Lernen beginnen
parlare della propria famiglia
zapytać i powiedzieć do kogo coś należy
Lernen beginnen
chiedere e dire a chi appartiene qualcosa
mówić o nawykach
Lernen beginnen
parlare di abitudini
Jestem singlem i nadal mieszkam z rodzicami.
Lernen beginnen
lo sono single e abito ancora con i miei genitori.
Jestem wdową, mieszkam sama.
Lernen beginnen
Sono vedova, vivo da sola.
Mój mąż zmarł dwa lata temu.
Lernen beginnen
Mio marito è morto due anni ta.
Jestem w separacji i mieszkam z Margheritą, moją córką.
Lernen beginnen
lo sono separata e vivo con Margherita, mia figlia.
Jesteśmy małżeństwem od 10 lat. To jest Lisa, nasza córka.
Lernen beginnen
Noi siamo sposati da l0 anni. Questa è Lisa, nostra figlia.
Mieszkamy razem od 15 lat. Nie mamy dzieci.
Lernen beginnen
Conviviamo da 15 anni. Non abbiamo figli.
Włoska rodzina: które zdjęcia przedstawiają Cię najbardziej?
Lernen beginnen
La famiglia italiana: quali foto la rappresentano di più?
A może wyobrażacie sobie ją inaczej?
Lernen beginnen
Oppure la immaginate in modo diverso?
Dla mnie zdjęcie z parą i dziewczynką przedstawia typową włoską rodzinę.
Lernen beginnen
Per me, la foto con la coppia e la bambina rappresenta una tipica famiglia italiana.
Moim zdaniem zamiast tego...
Lernen beginnen
Secondo me, invece...
nazwa pokrewieństwa
Lernen beginnen
nome di parentela
Stopień/stosunek pokrewieństwa z dzieckiem lub dziećmi...
Lernen beginnen
Rapporto di parentela con il/i figlio/i
Chcę byś zrezygnował ze swoich praw rodzicielskich.
Lernen beginnen
Voglio che rinunci ai tuoi diritti di parentela.
Które zdjęcie sprawia, że myślicie najwięcej o Włoszech?
Lernen beginnen
Quale foto vi fa pensare di più all’Italia?
Jak sobie wyobrażacie typową włoską rodzinę?
Lernen beginnen
Come vi immaginate la tipica famiglia italiana?
O jakich innych obrazach ewentualnie myślicie?
Lernen beginnen
A quali altre immagini eventualmente pensate.
wyrażać osobiste opinie
Lernen beginnen
esprimere pareri personali
opinia/punkt widzenia
Lernen beginnen
Il parere/opinione/punto di vista/ giudizio/ convinzione
żyć w konkubinacie
Lernen beginnen
vivere in concubinato
wypracowanie/temat w szkole
Lernen beginnen
un tema a scuola
podkreślać
Moja siostra podkreśliła już najważniejsze zdania.
Lernen beginnen
sottolineare
Mia sorella ha già sottolineato le frasi più importanti.
kuzyn
Lernen beginnen
cugino
wnuk/wnuczka
Lernen beginnen
nipote
We Włoszech dość typowe jest chodzenie na obiad do rodziców lub teściów w niedzielę.
Lernen beginnen
In Italia è abbastanza tipico andare a pranzo dai propri genitori o dai suoceri la domenica.
kawaler/panna
Lernen beginnen
celibe/nubile
jedynak
Lernen beginnen
figlio unico
parasol
Lernen beginnen
l'ombrello (m)
płaszcz
Lernen beginnen
il mantello / il cappotto
pokaż mi
Lernen beginnen
Fammi vedere
Wystarczy zrozumieć ogólny sens
Lernen beginnen
È sufficiente capire il senso generale
Posłuchajcie ponownie i zaznaczcie krzyżem rysunki odpowiadające opowiedzianej historii.
Lernen beginnen
Riascoltate e segnate con una crocetta i disegni che corrispondono alla storia raccontata.
Ona najpierw idzie do łazienki.
Lernen beginnen
Lei per primo va in bagno.
Nic nie zaplanowaliśmy.
Lernen beginnen
Non abbiamo programmato niente.
Chcemy tylko odpocząć.
Lernen beginnen
Vogliamo solo riposarci.
Jadę autobusem do pracy.
Lernen beginnen
Vado al lavoro in autobus.
Czy możesz wyprowadzić psa?
Lernen beginnen
Puoi portare fuori il cane?
Nie powinieneś pakować wszystkiego?
Lernen beginnen
Non dovresti impacchettare tutto?
Nie chcesz dojeżdżać do pracy.
Lernen beginnen
Non vuoi fare il pendolare.
Co tradycyjnie robi się w niedzielę we Włoszech?
Lernen beginnen
Cosa si fa la domenica in Italia per tradizione?
Twoje lunche są zawsze idealne.
Lernen beginnen
I tuoi pranzetti sono sempre perfetti.
Zapomnij o tym/daj spokój
Lernen beginnen
Lascia perdere
dziś rano
Lernen beginnen
stamattina
Wszystko poszło nie tak.
Lernen beginnen
È andato tutto storto.
krzywy
Lernen beginnen
storto
Otworzyłam oko o 8.
Lernen beginnen
Ho aperto un occhio alle 8.
Szybko wypiłam kawę.
Lernen beginnen
Ho bevuto in fretta il caffè.
Utknąłam w korku.
Lernen beginnen
Sono rimasta imbottigliata nel traffico.
w biegu
Lernen beginnen
di corsa
No cóż...
Lernen beginnen
Beh su...
Dojdź do siebie.
Lernen beginnen
Ti riprendi
Idziemy na spotkanie.
Lernen beginnen
Andiamo in reunione.
spokojnie
Lernen beginnen
con calma
Wzięłam prysznic.
Lernen beginnen
Ho fatto la doccia.
jedna rzecz do załatwienia
Lernen beginnen
una cosa da sbrigare
załatwić wszystkie formalności
Lernen beginnen
sbrigare tutte le formalità
spieszyć się
Pospiesz się, w przeciwnym razie spóźnimy się na samolot!
Lernen beginnen
sbrigarsi
Sbrigati, altrimenti perderemo l'aereo!
Wziąłam 2 dni wolnego.
Lernen beginnen
Ho preso 2 giorni di ferie.
Dojeżdżam do pracy
Lernen beginnen
Faccio il pendolare.
Posprzątałam mieszkanie.
Lernen beginnen
Ho pulito l'appartamento.
sprzątać
Lernen beginnen
fare le pulizie
robić zakupy
Lernen beginnen
fare shopping
Zdarza mi się kłócić.
Lernen beginnen
A volte discuto.
Zdarza mi się myśleć że...
Lernen beginnen
Mi capita spesso di pensare che...
utknąć w korku
Lernen beginnen
rimanere imbottigliato nel traffico
Włoska rodzina ma średnio 2,6 członków.
Lernen beginnen
Di media una famiglia italiana ha 2,6 componenti.
Pary z jednym lub dwojgiem dzieci stanowią...
Lernen beginnen
Le coppie con uno o due figli rappresentano...
Gospodarstwa domowe jednoosobowe (1/4 całości) / ćwiartka
Lernen beginnen
Le famiglie unipersonali (1/4 del totale)/ un quarto
Rodziny jednojądrowe składające się z samotnego rodzica z dziećmi stanowią...
Lernen beginnen
Le famiglie mononucleari composte da un solo genitore con figli rappresentano...
Duże rodziny z 5 lub więcej członkami...
Lernen beginnen
Le famiglie numerose con 5 o più componenti...
Około 60% młodych ludzi kawalerów i panien w wieku od 18 do 34 lat mieszka z rodzicami lub rodzicem.
Lernen beginnen
Circa il 60% dei giovani celibi e nubili tra i 18 e i 34 anni vive insieme ai genitori o a un genitore.
Są to głównie studenci i młodzi ludzie poszukujący pracy.
Lernen beginnen
Sono soprattutto studenti e giovani in cerca di lavoro.
Mężczyzn jest więcej niż kobiet.
Lernen beginnen
I maschi sono più delle femmine.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.