wstęp do ekonomii

 0    37 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
zasoby
Lernen beginnen
naturalne, ludzkie, będące wynikiem działalności człowieka
zasób rzadki
Lernen beginnen
zasób, na który popyt przy cenie równej 0 przewyższa podaż
zasoby (dobra) wolne
Lernen beginnen
występują w przyrodzie w ilości wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb ludzkich
czym zajmuje się ekonomia
Lernen beginnen
ekonomia bada w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym co, jak i dla kogo sprzedać
czynniki produkcji
Lernen beginnen
praca, ziemia, kapitał
o czym mówi podział dochodu
Lernen beginnen
jak dochód jest dzielony przez osobę lub gospodarstwo domowe
ekonomia pozytywna
Lernen beginnen
obiektywne, naukowe objaśnianie zasad funkcjonowania gospodarki
ekonomia normatywna
Lernen beginnen
dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących
narzędzia ekonomii
Lernen beginnen
dane (szeregi czasowe, dane przekrojowe), rodzaje prezentacji danych (tabele, wykresy), wskaźniki (indeksy), modele
model ekonomiczny - cechy
Lernen beginnen
celowe uproszczenie rzeczywistości, uwypuklenie głównych cech problemu, założenie: "pozostałe czynniki niezmienne" (Ceteris paribus)
systemy gospodarcze
Lernen beginnen
gospodarka naturalna, gospodarka towarowo-pieniężna
gospodarka naturalna
Lernen beginnen
bezpośrednie zaspokajanie potrzeb wytwórców
gospodarka towarowo-pieniężna
Lernen beginnen
większość produktów z góry przeznaczona na sprzedaż
podmioty gospodarcze
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, państwo
przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
zespół ludzi dysponujących środkami do regularnego prowadzenia działalności gospodarczej
gospodarstwo domowe
Lernen beginnen
komórka społeczna, która wspólnie prowadzi dochody i wspólnie je wydaje
państwo
Lernen beginnen
złożona, wieloszczeblowa struktura organizacyjna
mikroekonomia - definicja
Lernen beginnen
dział ekonomii badający poszczególne elementy tworzące gospodarkę
mikroekonomia - czego dotyczy
Lernen beginnen
gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie gospodarki, rynki określonych produktów i usług
makroekonomia - definicja
Lernen beginnen
dział ekonomii analizujący gospodarkę jako całość
makroekonomia - czego dotyczy
Lernen beginnen
całkowita produkcja i konsumpcja, globalna podaż produktów i usług, globalny popyt na produkty i usługi, ogólny poziom cen, globalne zatrudnienie i inwestycje, dochody i wydatki budżetu państwa
rynek
Lernen beginnen
proces prowadzący do decyzji gospodarstw domowych dot. konsumpcji dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym co i jak wiele wyprodukować oraz decyzje pracowników dot. jak wiele i dla kogo pracować zostają uzgodnione dzięki odpowiednim cenom
typy gospodarek
Lernen beginnen
gospodarka nakazowa, wolne rynki, gospodarka mieszana
gospodarka nakazowa
Lernen beginnen
wszystkie decyzje dot. produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo
wolne rynki
Lernen beginnen
państwo zupełnie nie ingeruje w działanie gospodarki
gospodarka mieszana
Lernen beginnen
wypływ na rozwiązywanie problemów gospodarczych mają zarówno podmioty prywatne jak i państwo (podatki, płatności transferowe, usługi publiczne, własność środków produkcji, pewne regulacje rynków)
krzywa możliwości produkcyjnych
Lernen beginnen
przedstawia maksymalną możliwą produkcję danego dobra przy każdym poziomie produkcji drugiego dobra (punkty na krzywej - produkcja efektywna, punkty pod krzywą - produkcja nieefektywna, punkty nad krzywą - nieosiągalne)
prawo malejących przychodów
Lernen beginnen
zwiększając nakłady jednego czynnika o kolejne jednostki i utrzymując nakłady pozostałych czynników bez zmian, osiągamy punkt, począwszy od którego dalsze zwiększanie ilości tego czynnika powoduje zmniejszanie krańcowych przyrostów całkowitej produkcji
koszt alternatywny dobra
Lernen beginnen
ilość innego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki danego dobra
merkantylizm
Lernen beginnen
XVII w.; utożsamianie bogactwa z kruszcem; źródłem zdobycia kruszcu jest przewaga eksportu nad importem; dążenie do samodzielności; interwencjonizm państwa
fizjokratyzm
Lernen beginnen
2 połowa XVII w.; porządek naturalny; wartość dóbr wynika z ich pożyteczności; jedynie rolnictwo wytwarza coś z niczego
szkoła klasyczna
Lernen beginnen
2 połowa XVIII w.; gospodarka dąży do stanu równowagi; nierównowaga wynika z czynników przejściowych; Adam Smith, David Ricardo
szkoła neoklasyczna
Lernen beginnen
XIX i XX w.; homo oeconomicus; konkurencja doskonała
szkoła historyczna
Lernen beginnen
nie ma ogólnie obowiązujących praw ekonomii, są luźne fakty lub prawa okresowe, społeczeństwo to nie tylko suma jednostek
szkoła instytucjonalna
Lernen beginnen
XIX/XX w.; nie należy ograniczać ekonomii do mierzalnych motywów działania lub opisu; potrzeby to efekty społecznych urządzeń i instytucji, a nie racjonalne wybory; T. Veblen, J. K. Galbraith
keynesizm
Lernen beginnen
lata 30. XX w.; gospodarka rynkowa jest z natury niestabilna; niezbędna jest interwencja państwa; gospodarka rynkowa nie ma mechanizmu gwarantującego pełne zatrudnienie; J. M. Keynes
monetaryzm
Lernen beginnen
lata 50. XX w.; inflacja bezpośrednio zależy od podaży pieniądza w gospodarce; zwiększenie inflacji nie musi oznaczać spadku bezrobocia; Milton Friedman

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.