wyniki finansowe przedsiębiorstwa i wybór wielkości produkcji

 0    46 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą
formy działalności gospodarczej
Lernen beginnen
osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą; spółki
spółki
Lernen beginnen
prawa cywilnego (spółka cywilna); prawa handlowego (osobowe (np. komandytowa, partnerska), kapitałowe (np. akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością))
podział przedsiębiorstw ze względu na liczbę osób
Lernen beginnen
małe przedsiębiorstwa - do 49 (w tym mikroprzedsiębiorstwa - do 9); średnie przedsiębiorstwa - 50-249; duże przedsiębiorstwa - od 250
jaką część przedsiębiorstw w UE stanowią mikroprzedsiębiorstwa
Lernen beginnen
średnio 92%
jaki jest udział różnych wielkości przedsiębiorstw w Polsce
Lernen beginnen
73,8% - przedsiębiorstwa małe; 21% - przedsiębiorstwa średnie; 5,2% - przedsiębiorstwa duże
zysk
Lernen beginnen
nadwyżka przychodów nad kosztami; zysk wypłaca się akcjonariuszom lub inwestuje w przedsiębiorstwie (zyski zatrzymane)
wielkość zysku
Lernen beginnen
decyduje o możliwościach rozwoju firmy; przesądza o stopniu samofinansowania; wysokość dywidendy wpływa na wartość akcji; motywuje zarząd i pracowników
co jest celem przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
zwiększanie majątku właścicieli
co wpływa na zwiększenie zysku jednostkowego ze sprzedaży produktu lub usługi
Lernen beginnen
wzrost ceny; obniżenie kosztów produkcji
zwiększenie liczby sprzedanych produktów lub usług
Lernen beginnen
wzrost udziału w rynku; wzrost rynku
przychód (utarg)
Lernen beginnen
ilość pieniędzy uzyskana ze sprzedaży dóbr i usług w jakimś okresie
koszty
Lernen beginnen
wydatki poniesione na wytworzenie dóbr i usług w jakimś okresie
koszty całkowite =
Lernen beginnen
koszty stałe + koszty zmienne
koszty stałe
Lernen beginnen
nie zależą od wielkości produkcji (np. czynsz)
koszty zmienne
Lernen beginnen
zależą od wielkości produkcji (np. surowiec)
zysk operacyjny =
Lernen beginnen
przychody ze sprzedaży - podatek obrotowy - koszty wytworzenia - koszty ogólnozakładowe - koszty sprzedaży
zyski z działalności gospodarczej =
Lernen beginnen
zysk operacyjny + pozostałe przychody + przychody finansowe - koszty finansowe
zyski sprzed opodatkowania =
Lernen beginnen
zyski z działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne
zyski po opodatkowaniu =
Lernen beginnen
zyski sprzed opodatkowania - podatki (dochodowe i inne)
suma aktywów =
Lernen beginnen
suma pasywów
amortyzacja
Lernen beginnen
utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku, będąca efektem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji; koszt zakupu środków trwałych rozkłada się na cały czas ich eksploatacji (koszt zużycia a nie koszt zakupu)
środki trwałe
Lernen beginnen
dobra, które nie zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego, np. maszyna, której używamy do produkcji
środki obrotowe
Lernen beginnen
dobra, które zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego, np. surowiec
bilans - zestawienie majątku i zobowiązań na określony dzień
Lernen beginnen
aktywa i pasywa
aktywa
Lernen beginnen
środki trwałe (grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia); środki obrotowe (zapasy, należności, środki pieniężne)
pasywa
Lernen beginnen
kapitał własny (kapitał założycielski, zysk z lat ubiegłych); kredyty i pożyczki (długoterminowe, krótkoterminowe); zobowiązania; wynik finansowy
analiza horyzontalna
Lernen beginnen
porównanie w dłuższym okresie tej samej pozycji, np. zysku albo majątku własnego
analiza wertykalna
Lernen beginnen
porównanie proporcji w ramach jednego dokumentu, np. proporcja majątku trwałego do długów (np. stosunek zysku operacyjnego do kosztów operacyjnych)
funkcja produkcji
Lernen beginnen
maksymalne rozmiary produkcji, jakie są możliwe do osiągnięcia przy różnym poziomie nakładów
technologia
Lernen beginnen
określona metoda łączenia czynników produkcji w procesie wytwarzania dóbr (np. pracochłonna lub kapitałochłonna)
czego efektem jest rozmiar produkcji
Lernen beginnen
kosztów i wielkości zapotrzebowania
na co wpływają rozmiary produkcji
Lernen beginnen
koszty produkcji i wielkość przychodu ze sprzedaży
koszt krańcowy
Lernen beginnen
wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę
utarg końcowy
Lernen beginnen
zmiana utargu całkowitego w wyniku przyrostu produkcji o jednostkę
utarg końcowy =
Lernen beginnen
dodatkowy przychód ze sprzedaży ostatniej jednostki - przychód utracony wskutek sprzedaży wszystkich produktów po niższej cenie
koszty przeciętne
Lernen beginnen
koszty całkowite podzielone na rozmiar produkcji
kiedy występują korzyści skali
Lernen beginnen
gdy koszty przeciętne spadają wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji
przyczyny korzyści skali
Lernen beginnen
niepodzielność procesu produkcji; specjalizacja; bardziej wydajne urządzenia
koszt przeciętny =
Lernen beginnen
koszt całkowity/wielkość produkcji
sytuacja w krótkim okresie: cena pokrywa przeciętny koszt całkowity
Lernen beginnen
decyzja: produkujemy z zystkiem
sytuacja w krótkim okresie: cena pokrywa tylko przeciętny koszt zmienny i część przychodu stałego
Lernen beginnen
decyzja: produkujemy mimo straty i restrykturyzujemy
sytuacja w krótkim okresie: cena nie pokrywa przeciętnego kosztu zmiennego
Lernen beginnen
decyzja: zaprzestajemy produkcji natychmiast (bez względu na wielkość kosztu stałego)
sytuacja w długim okresie: cena pokrywa przeciętny koszt produkcji
Lernen beginnen
decyzja: produkujemy z zyskiem
sytuacja w długim okresie: cena pokrywa tylko przeciętny koszt zmienny i część przychodu stałego
Lernen beginnen
zaprzestajemy produkcji bez względu na wielkość kosztu stałego
sytuacja w długim okresie: cena nie pokrywa przeciętnego kosztu stałego
Lernen beginnen
zaprzestajemy produkcji bez względu na wielkość kosztu stałego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.