wyrazy z którymi mam problem

 0    139 Datenblatt    robertkowalski29
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zwiększać
Lernen beginnen
increase
osiągać
Lernen beginnen
achieve
zawierać
Lernen beginnen
to contain, to include
Populacja zwiększyła się o 15%
Lernen beginnen
The population has increased by 15%
Jestem w drodze
Lernen beginnen
I'm on the way
To jedyny sposób żeby to zrobić
Lernen beginnen
That's the only way to do it
Możesz pokazać mi drogę?
Lernen beginnen
Can you show me the way
Muszę znaleźć sposób żeby rozwiązać ten problem
Lernen beginnen
I need to find a way to solve this problem
Możesz przygotować rybę na wiele sposobów
Lernen beginnen
You can prepare fish in many ways
Mama zawsze wydaje mi rozkazy zamiast poprosić o pomoc
Lernen beginnen
Mom always gives me orders instead of asking for help
Nauczyciel poprosił nas żebyśmy ułożyli zdania w odpowiedniej kolejności
Lernen beginnen
The teacher asked us to put the sentences in the right order
kolejność, rozkaz, polecenie
Lernen beginnen
order, order, command
On powiedział że mogę zamówić cokolwiek z menu
Lernen beginnen
He said I could order anything from the menu
Moi rodzice trzymają swoje dokumenty w szufladzie biurka
Lernen beginnen
My parents keep their documents in the desk drawer
trzymać, zatrzymać
Lernen beginnen
keep
Możesz zatrzymać tamtą kurtkę jeśli chcesz
Lernen beginnen
You can keep that jacket if you want
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
Lernen beginnen
to consider (doing)
w ciągu
Lernen beginnen
within
Dlaczego nie rozwarzysz kupienia nowego samochodu?
Lernen beginnen
Why don't you consider buying a new car?
Rozważ ile czasu możesz poświęcić na naukę.
Lernen beginnen
Consider how much time you can devote to learning.
Jaka jest cena?
Lernen beginnen
What is the price?
Myślę że powinieneś obniżyć cenę żeby sprzedać więcej.
Lernen beginnen
I think you should lower the price to sell more.
Ostatnio cena chleba poszła w dół.
Lernen beginnen
Recently, the price of bread has gone down.
Nie stać mnie na tą sukienkę cena jest za wysoka.
Lernen beginnen
I can't afford this dress, the price is too high.
zjem pół tego ciasta
Lernen beginnen
I will eat half of this cake
To zajmie pół godziny żeby się tam dostać
Lernen beginnen
It will take half an hour to get there.
Kończę lekcje angielskiego o 5:30
Lernen beginnen
I finish my English lessons at 5:30
To było zbyt trudne by rozważać zrobienie tego w ciągu jednego dnia.
Lernen beginnen
It was too difficult to consider doing it within one day.
Dlaczego nie rozwarzysz kupna nowego samochodu?
Lernen beginnen
Why don't you consider buying a new car?
Czy kiedykolwiek brałeś pod uwagę taką możliwość?
Lernen beginnen
Have you ever considered this possibility?
Przybędziemy w ciągu 10 minut
Lernen beginnen
We will arrive within 10 minutes
Zjedz w ciągu 48 godzin po otwarciu
Lernen beginnen
Eat within 48 hours after opening
Każdy w odległości 100 km wiedział co zrobiłeś.
Lernen beginnen
Everyone within 100 km knew what you did
sprawa, przypadek
Lernen beginnen
case
On przegrał swoją sprawę
Lernen beginnen
He lost his case
Zazwyczaj nie chodzimy na wesela, ale w tym przypadku zrobimy wyjątek
Lernen beginnen
We usually don't go to weddings, but in this case we will make an exception
Ona jest bardzo grzecznym dzieckiem
Lernen beginnen
She is a very polite child
Najlepszy przyjaciel mojego dziecka to Mark
Lernen beginnen
My child's best friend is Mark
Robert jest właścicielem tej firmy
Lernen beginnen
Robert is the owner of this company
Sarah dołączyła do firmy 3 lata temu
Lernen beginnen
Sarah joined the company 3 years ago
Baza firmy jest w Paryżu
Lernen beginnen
The company's base is in Paris
Z jakiego kraju pochodzisz?
Lernen beginnen
What country do you come from?
Jaki jest najgorętszy kraj w Azji?
Lernen beginnen
What is the hottest country in Asia?
Oddzielmy fakt od fikcji
Lernen beginnen
Let's separate fact from fiction
Ona nigdy nie ukrywała faktu że jest bogata
Lernen beginnen
She has never hidden the fact that she is rich
Rząd składa się z trzech partii politycznych
Lernen beginnen
The government consists of three political parties
Rząd powinien zatrudnić więcej ekspertów
Lernen beginnen
The government should employ more experts
Rząd obniżył podatki
"... obciął..."
Lernen beginnen
The government has cut taxes.
Każda grupa powinna składać się z 10 osób
Lernen beginnen
Each group should consist of 10 people
On jest członkiem grupy politycznej
Lernen beginnen
He is a member of a political group
Moja grupa nazywa się ogień
Lernen beginnen
My group is called the fire
Marzę o domu na wybrzeżu
Lernen beginnen
I dream about a house on the seaside.
... at the seaside.
Jego życie było krótkie ale interesujące
Lernen beginnen
His life was short but interesting
Problemy są częścią życia
Lernen beginnen
Problems are part of life
Życie jest za krótkie by się tym martwić
Lernen beginnen
Life is too short to worry about it
Ona jest kobietą z moich snów
Lernen beginnen
She is a woman from my dreams
Kim jest ten mężczyzna obok Katy
Lernen beginnen
Who is this man next to Katy
Robot nie jest tak inteligentny jak człowiek
Lernen beginnen
The robot is not as intelligent as man
Czy spotkałaś nowego mężczyznę Anny?
Lernen beginnen
Have you met Anna's new man?
Ten przystojny mężczyzna to mój brat
Lernen beginnen
This handsome man is my brother
Czy zapytał cię na imprezie o twój numer telefonu
Lernen beginnen
Did he ask you about your phone number at the party?
Jaki jest numer konta na tym rachunku
Lernen beginnen
What is the account number on this bill?
Jaki jest numer twojego pokoju?
Lernen beginnen
What is your room number?
Poranna pobudka jest najcięższą częścią dnia
Lernen beginnen
Waking up in the morning is the hardest part of the day
Jesteś częścią rodziny.
Lernen beginnen
You are part of the family.
Kiedy jakaś Cześć twojego samochodu zepsuje się powinieneś udać się do mechanika
Lernen beginnen
When some part of your car breaks down you should see a mechanic
Podróżowanie jest częścią mojej pracy
Lernen beginnen
Traveling is part of my job.
Możesz spotkać niesamowitych ludzi na tym festiwalu
Lernen beginnen
You can meet amazing people at this festival
Dużo ludzi przybyło przed 8:00
Lernen beginnen
Many people arrived before 8:00
Zatrudniam 20 ludzi w mojej firmie
Lernen beginnen
I employ 20 people in my company.
Rodzice nie pozwalają mi palić papierosów
Lernen beginnen
My parents don't allow me to smoke.
pozwalać, zezwalać
Lernen beginnen
allow, permit, let
Czy zaryzykował byś życie dla swojej żony?
Lernen beginnen
Would you risk your life for your wife?
Zgadnijcie kto wrócił
Lernen beginnen
Guess who's back?
Wszystko będzie okej. Zapewniam cię
Lernen beginnen
Everything will be okay. I assure you
Gwiazdy świecą dziś tak jasno
Lernen beginnen
The stars are shining so brightly today
Czy zapytał cię o twój numer telefonu?
Lernen beginnen
Did he ask you for your phone number?
Jaki jest numer konta na tym rachunku?
Lernen beginnen
What is the account number on this bill?
Jaki jest numer twojego pokoju?
Lernen beginnen
What is your room number?
Jesteś częścią rodziny.
Lernen beginnen
You are part of the family.
Kiedy jakaś część twojego samochodu zepsuje się powinieneś udać się do mechanika.
Lernen beginnen
When some part of your car breaks down you should see a mechanic.
może być również "go to"
Podróżowanie jest częścią mojej pracy
Lernen beginnen
Traveling is a part of my job
Jaka ona jest? - (osobowość)
Lernen beginnen
What is she like? - (personality)
Które siedzenia są nasze?
Lernen beginnen
Which seats are ours?
Dlaczego pytasz?
Lernen beginnen
Why are you asking?
Mamy piękny widok z okna.
Lernen beginnen
We have a beautiful view from the window.
to piękne tłumaczenie dzieła Oskara Wilda
Lernen beginnen
This is a beautiful translation of Oskar Wild's work
Dużo ludzi przybyło przed 8:00
Lernen beginnen
Many people arrived before 8:00
Zatrudniam 20 ludzi w mojej firmie
Lernen beginnen
I employ 20 people in my company
Ona jest bardzo miłą osobą
Lernen beginnen
She is a very nice person
On nie jest odpowiednią osobą dla ciebie
Lernen beginnen
He is not the right person for you
Musisz pojawić się w sądzie osobiście
Lernen beginnen
You have to appear in court in person
Pokój kosztuje 70 £ za osobę
Lernen beginnen
The room costs £ 70 per person
Wczoraj znaleźliśmy fajne miejsce żeby coś zjeść
Lernen beginnen
Yesterday we found a nice place to eat something
Nie mogę znaleźć miejsca do zaparkowania
Lernen beginnen
I can't find a parking place
I can't find a parking space.
Usiądź proszę
Lernen beginnen
Please sit down. Have a seat, please
Lądek to fajne miejsce do życia
Lernen beginnen
Lądek is a nice place to live
Czy mój hotel jest blisko centrum?
Lernen beginnen
Is my hotel close to the center?
Kiedy odjeżdża pociąg?
Lernen beginnen
When does the train leave?
Proszę bardzo.
-Poproszę kilogram kiełbasy. --Proszę bardzo.
Lernen beginnen
Here you are
lot
Lernen beginnen
flight
basen
Lernen beginnen
a swimming pool/a pool
powieść
Lernen beginnen
novel
Jestem dumny z mojego syna.
Lernen beginnen
I am proud of my son.
Znam kilka podstawowych zwrotów po francusku
Lernen beginnen
I know a few basic French phrases/ I know a few phrases in French.
On osiągnął sukces
Lernen beginnen
He has achieved success
Próbuję zwrócić twoją uwagę
Lernen beginnen
I am trying to catch your attention
I am trying to catch your eye.
Wyłącz telewizor
Lernen beginnen
Turn off the TV/ Switch off the TV.
Czym się interesujecie?
Lernen beginnen
What are you interested in?
Odnotowaliśmy stały wzrost płac
Lernen beginnen
We have noted a steady increase in wages
Ona bardzo dba o swój wygląd
Lernen beginnen
She cares very much about her appearance
Dzwoń do mnie w razie nagłego wypadku.
Lernen beginnen
Call me in case of emergency.
odpowiedni sprzęt
Lernen beginnen
appropriate equipment
odpowiedni sprzęt
Lernen beginnen
appropriate equipment
Potrzebujesz odpowiedniego sprzętu jeśli chcesz się wspiąć na Mount Everest
Lernen beginnen
You need appropriate equipment if you want to climb Mount Everest
rzucić, porzucić, zrezygnować
Lernen beginnen
quit
Rzuciłem pracę i zacząłem podróżować.
Lernen beginnen
I quit my job and started traveling.
Przeszkadzać
Lernen beginnen
Disturb
Hałas przeszkadzał mu więc zamknął drzwi
Lernen beginnen
The noise disturbed him, so he closed the door
... shut the door.
Z tego powodu
Lernen beginnen
Therefore
Kilka
Lernen beginnen
Several
wiązać się z czymś
np coś wiąże się z niebezpieczeństwem, z konsekwencjami
Każda militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.
Lernen beginnen
involve
Every military mission involves danger.
dotyczyć czegoś, obejmować coś
Wada dotyczy wszystkich apartamentów w tamtym budynku.
Lernen beginnen
involve
The defect involves all apartments in that building.
Militarna misja wiąże się z niebezpieczeństwem.
Lernen beginnen
A military mission involves danger.
Wada dotyczy wszystkich apartamentów w tamtym budynku.
Lernen beginnen
The defect involves all apartments in that building.
Nasz apartament zapewnia wspaniały widok na morze.
Lernen beginnen
Our apartment provides a wonderful view on the sea.
Muszę brać leki każdego dnia
Lernen beginnen
I have to take medicines every day
mieć rację
Kobiety mają zawsze rację nawet wtedy gdy jej nie mają.
Lernen beginnen
to be right
Women are always right even they aren't.
Kiedy dostanę moje danie?
Lernen beginnen
When will I get my dish?
osobiście
pojawić się gdzieś osobiście
Lernen beginnen
in person
składać się z...
Lernen beginnen
consist of...
cel
Lernen beginnen
a target
zapewniać
Lernen beginnen
to assure
rozważać
Lernen beginnen
to consider (doing)
dokładny
Lernen beginnen
exact
wymagać
Lernen beginnen
to demand
zamiast
Lernen beginnen
instead of
przyznać
Lernen beginnen
to admit
uniknąć
Lernen beginnen
avoid

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.