Zwroty 4 unit

 0    67 Datenblatt    dominikawos7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
złożyć podanie o pracę
Lernen beginnen
apply for a job
ubiegać się o stanowisko
Lernen beginnen
apply for a position
załączyć życiorys
Lernen beginnen
enclose/attach a CV
wypełnić formularz
Lernen beginnen
fill in a form
znaleźć pracę
Lernen beginnen
find a job/work
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami
Lernen beginnen
interview applicants
szukać pracy
Lernen beginnen
look for a job
podpisać umowę o pracę
Lernen beginnen
sign a work contract
praca wymaga kontaktów z ludźmi
Lernen beginnen
the job involves dealing with people
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
get a pay rise
otrzymać wypłatę
Lernen beginnen
get paid
otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
Lernen beginnen
get paid overtime
być w pracy
Lernen beginnen
be at work
być w czymś dobrym
Lernen beginnen
be good at something
kierować czymś, być za coś odpowiedzialnym
Lernen beginnen
be in charge of something
być na dyżurze
Lernen beginnen
be on duty
strajkować
Lernen beginnen
be on strike
być czynnym (np o sklepie)
Lernen beginnen
be open for business
być częścią zespołu
Lernen beginnen
be part of a team
być punktualnym
Lernen beginnen
be punctual
być wykwalifikowanym
Lernen beginnen
be a qualified
być odpowiedzialnym za kogoś/coś
Lernen beginnen
be responsible for someone / something
prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
be self-employed
awansować
Lernen beginnen
be/get promoted
odbić kartę zegarową, przechodząc do pracy
Lernen beginnen
clock in/clock on
pracować z ludźmi
Lernen beginnen
deal with people
pracować ciężko cały dzień
Lernen beginnen
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
Lernen beginnen
do/take a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
Lernen beginnen
do one's job well
pracować fizycznie
Lernen beginnen
do physical work
zarabiać na życie
Lernen beginnen
do something for a living/ earn a living
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
do/work overtime
dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
pomagać komuś
Lernen beginnen
give somebody a hand
rozpocząć strajk
Lernen beginnen
go on strike
iść do pracy
Lernen beginnen
go to work
płacić za godzinę pracy
Lernen beginnen
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
Lernen beginnen
pay per month
płacić za tydzień pracy
Lernen beginnen
pay per week
prowadzić własną firmę
Lernen beginnen
run one's own business
założyć własną firmę
Lernen beginnen
start one's own business
przyjmować od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
take over duties from somebody
(dobrze) pracować w zespole
Lernen beginnen
work (well) in a team
pracować jako (inżynier)
Lernen beginnen
work as (an engineer)
pracować (w firmie/dla kogoś)
Lernen beginnen
work for (a company/ a person)
pracować z domu
Lernen beginnen
work from home
ciężko pracować
Lernen beginnen
work hard
pracować wiele godzin dziennie
Lernen beginnen
work long hours
pracować samodzielnie
Lernen beginnen
work on one's own
pracować nad czymś
Lernen beginnen
work on something
pracować na zmiany
Lernen beginnen
work/do shifts
pracować z zachowaniem terminów
Lernen beginnen
work to deadlines
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
pracować z kimś
Lernen beginnen
work with someone
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be off sick
być na urlopie
Lernen beginnen
be on holiday
wziąć (tydzień) urlopu
Lernen beginnen
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
Lernen beginnen
take a day off work
być na zasiłku dla bezrobotnych
Lernen beginnen
be on the dole
zamknąć firmę/sklep (zakończyć działalnośćl
Lernen beginnen
close down a company/a store
zwolnić kogoś z pracy
Lernen beginnen
fire somebody/ let somebody go/sack somebody/give somebody the sack
rzucić pracę
Lernen beginnen
give up/quit one's job
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
złożyć wypowiedzenie
Lernen beginnen
hand in one's resignation
odejść z pracy
Lernen beginnen
leave a job
stracić pracę
Lernen beginnen
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
Lernen beginnen
make sb redundant

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.