13 UNIT 26

 0    8 Datenblatt    baloniasz14
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
[Czy skończyłeś swoją pracę tego popołudnia? -Tak, nie było nikogo żeby mi przeszkodzić więc udało mi się to skończyć.] -[Czy mieliście trudność ze znalezieniem naszego domu? -Nie całkiem / Nie zbyt. Twoje wskazówki były dobre i udało nam się go znaleźć.
Lernen beginnen
[Did you finish your work this afternoon? -Yes, there was nobody to disturb me, so I was able to finish it.] -[Did you have difficulty finding our house? -Not really. Your directions were good and we were able to find it.]
[Nie mogę spać. -Nie mogłem spać wczoraj. Nie mogłem spać ostatnio.] - [Jesteśmy w stanie zobaczyć jezioro z pokna naszej sypialni.] [Tom może przyjść jutro. -Tom może (być w stanie) przyjść jutro.]
Lernen beginnen
[I can't sleep. -I couldn't sleep yesterday. -I haven't been able to sleep recently.] -[We are able to see the lake from our bedroom window. -You can see the lake from our bedroom window.] [Tom can come tomorrow. -Tom might be able to come tomorrow.]
Ona zna (potrafi) język francuski i angielski. - Kandydaci do pracy muszą (być w stanie) znać dwa języki obce. - Kiedyś potrafiłem szybko biegać. -Chciałbym móc grać na pianinie. -Nigdy nie byłem w stanie wcześnie wstać.
Lernen beginnen
She can speak French and English. -Applicants for the job must be able to speak two foreign languages. -I used to be able to run fast. -I'd like to be able to play the piano. -I have never been able to get up early.
Kiedyś byłem w stanie stanąć na głowie, ale nie potrafię tego zrobić teraz. -Ona może (potrafi) prowadzić, ale nie ma samochodu. -Nie rozumiem Tima. Nigdy nie byłem w stanie go zrozumieć. -Zapytaj ją o swój problem. Może będzie w stanie Ci pomóc.
Lernen beginnen
I used to be able to stand on my head, but I can't do it now. -She can drive, but she hasn't got a car. -I can't understand Tim. I've never been able to understand him. -Ask her about your problem. She might be able to help you.
Siedziałem z tyłu teatru i nie słyszałem bardzo dobrze. - Gdy tylko / Jak tylko wszedłem do pokoju, poczułem zapach gazu. - Byliśmy całkowicie wolni. Mogliśmy robić, co chcieliśmy. (pozwolono nam to zrobić). - Mój dziadek potrafił mówić w pięciu językach.
Lernen beginnen
I was sitting at the back of the theatre and I couldn't hear very well.-As soon as I walked into the room, I could smell gas. -We were totally free. We could do what we wanted. (we were allowed to do it). -My grandfather could speak five languages.
Nie wiedzieliśmy, gdzie on jest, ale udało nam się go znaleźć w końcu. / Nie wiedzieliśmy, gdzie on jest, ale zdołaliśmy go znaleźć w końcu. - Oni nie chcieli z nami jechać na początku, ale udało nam się ich przekonać.
Lernen beginnen
We didn't know where he was, but we managed to find him in the end. / We didn't know where he was, but we were able to find him in the end. -They didn't want to come with us at first, but we managed to persuade them.
- Tom był znakomitym tenisistą, gdy był młody. Mógł pokonać każdego. (Miał ogólną zdolność, żeby pokonać każdego). - Tom i Ian grali wczoraj w tenisa. Ian grał bardzo dobrze, ale Tom był w stanie go pokonać. (Udało mu się go pokonać w tej konkretnej grze)
Lernen beginnen
-Tom was an excellent tennis player when he was younger. He could beat anybody. (He had the general ability). -Tom and Ian played tennis yesterday. Ian played very well, but Tom was managed to beat him. (He managed to beat him in this particular game)
(COULD MOŻNA STOSOWAĆ WE WSZYSTKICH PRZECZENIACH) -Moja siostra nie umiała pływać. - Szukaliśmy Tima wszędzie, ale nie mogliśmy go znaleźć. -Ian grał dobrze, ale nie mógł pokonać Toma.
Lernen beginnen
My sister couldn't swim. -We looked for Tim everywhere, but we couldn't find him. -Ian played well, but he couldn't beat Tom.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.