5. Pay and benefits

 0    20 Datenblatt    verton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Płace w Polsce są niższe niż w Niemczech
Lernen beginnen
Wages in Poland are lower than in Germany
Wynagrodzenia
Lernen beginnen
Wynagrodzenia Englisch
salaries
Świadczenia z tytułu świadczeń społecznych
Lernen beginnen
Benefits social benefits
Dostaję pensję każdego miesiąca.
Lernen beginnen
I get paid a salary every month.
Jestem bardzo zajęty, więc pracuje w dodatkowych godzinach, lub w godzinach nadliczbowych; pieniądze za to są dość dobre.
Lernen beginnen
I’m very busy, so I work a lot of extra hours, or overtime; the money for this is quite good.
Możemy również uzyskać ładne profity, na przykład darmowe posiłki.
Lernen beginnen
We also get nice perks, for example free meals.
Lubię moją pracę, nawet jeśli nie zarabiam dużo.
Lernen beginnen
I like my job even if I don't earn very much.
Otrzymujemy płacę minimalną: najniższa kwota dozwolone przez prawo.
Lernen beginnen
We get the minimum wage: the lowest amount allowed by law.
My także dostajemy napiwki, pieniądze, które klienci pozostawiają dodatkowo do rachunku.
Lernen beginnen
But we also get tips, money that customers leave for us in addition to the bill.
Niektórzy turyści są bardzo hojni.
Lernen beginnen
Some tourists are very generous!
Jestem maklerem z siedzibą w Paryżu.
Lernen beginnen
I'm a sales trader based in Paris
Otrzymuję wynagrodzenie podstawowe plus prowizja: procent na wszystko mogę sprzedać.
Lernen beginnen
I get a basic salary, plus commission: a percentage on everything I sell.
Jeśli mogę sprzedać więcej niż określona kwota w roku, ja także mogę otrzymać dodatkowe pieniądze - to bonus, który jest miły.
Lernen beginnen
If I sell more than a particular amount in a year. I also get extra money - a bonus, which is nice.
Istnieje kilka dobrych świadczeń dodatkowych z tej pracy: mam samochód służbowy, a oni dokonują płatności za moją emeryturę, pieniądze, że będę regularnie się po tym, jak przestanie pracować.
Lernen beginnen
There are some good fringe benefits with this job: I get a company car, and they make payments for my pension, money that I'll get regularly after I stop working.
Dla szczebla kierowniczego, co może obejmować opcje na akcje prawo do zakupu akcji spółki po niskiej cenie.
Lernen beginnen
For a senior executive, this may include share options the right to buy the company's shares at low prices.
Nie może być premie związane z wynikami, jeśli kierownik osiągnie określone cele dla firmy.
Lernen beginnen
There may be performance-related bonuses if the, manager reaches particular objectives for the company.
Odszkodowanie jest również użyte do rozmów o pieniądzach i innych korzyściach które, starszy Kierownik (lub każdy pracownik) otrzymuje jeśli zostaną zmuszeni opuścić organizację, być może po spotkaniu zarządu.
Lernen beginnen
Compensation is also used to talk about money and other benefits that a senior manager (or any employee) receives if they are forced to leave the organization, perhaps after a boardroom row.
Te pieniądze są w formie zapłaty odszkodowania lub odpraw.
Lernen beginnen
This money is in the form of a compensation payment, or severance payment.
Jeśli menedżer również otrzymuje korzyści, zapłaty i Korzyści tworzą pakiet odpraw.
Lernen beginnen
If the manager also receives benefits, the payment and the benefits form a severance package.
Wszystko to sprawia, że to jest dobry pakiet świadczeń socjalnych.
Lernen beginnen
All that makes a good benefits package.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.