Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

 0    77 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
antybiotyki β-laktamowe
Lernen beginnen
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz
penicyliny - budowa chemiczna
Lernen beginnen
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy
penicyliny - mechanizm działania
Lernen beginnen
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii
penicyliny - spektrum działania
Lernen beginnen
brzuszny
czynniki decydujące o aktywności penicylin
Lernen beginnen
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną
penicyliny a pH środowiska
Lernen beginnen
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym
penicyliny - penetracja tkankowa
Lernen beginnen
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,
penicyliny - wydalanie
Lernen beginnen
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią
penicyliny - interakcje
Lernen beginnen
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin
penicyliny a pokarm
Lernen beginnen
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny
penicyliny - klasyfikacja
Lernen beginnen
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
penicyliny naturalne
Lernen beginnen
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa
penicyliny półsyntetyczne
Lernen beginnen
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy
penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
Lernen beginnen
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam
penicylina benzylowa G - spektrum działania
Lernen beginnen
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)
mikroorganizmy oporne na penicylinę G
Lernen beginnen
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje
penicylina G - okres półtrwania
Lernen beginnen
0,5 - 1 h
penicylina G - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza
penicylina G - działania niepożądane
Lernen beginnen
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni
penicylina G - dawkowanie
Lernen beginnen
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)
penicylina G - drogi podania
Lernen beginnen
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo
penicyliny naturalne - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF
penicylina prokainowa
Lernen beginnen
połączenie benzylpenicyliny z prokainą
penicylina prokainowa - wskazania
Lernen beginnen
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego
penicylina prokainowa - działania niepożądane
Lernen beginnen
zespół Hoigne
zespół Hoigne
Lernen beginnen
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy
penicylina prokainowa - dawkowanie
Lernen beginnen
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h
penicylina benzatynowa
Lernen beginnen
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina
penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego
penicylina benzatynowa - dawkowanie
Lernen beginnen
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni
fenoksymetylopenicylina
Lernen beginnen
inaczej v-cylina
fenoksymetylopenicylina a HCl
Lernen beginnen
oporna na działanie HCl
fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego
fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
Lernen beginnen
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych
penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
Lernen beginnen
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina
mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
Lernen beginnen
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.
penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
Lernen beginnen
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
Lernen beginnen
500 mg - 2 g co 6 h
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
Lernen beginnen
500 mg co 6 h
aminopenicyliny - przedstawiciele
Lernen beginnen
ampicylina, amoksycylina
ampicylina
Lernen beginnen
pierwsza penicylina półsyntetyczna
ampicylina - spektrum działania
Lernen beginnen
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)
mikroorganizmy oporne na ampicylinę
Lernen beginnen
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia
ampicylina - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru
ampicylina - działania niepożądane
Lernen beginnen
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej
ampicylina - dawkowanie domięśniowe
Lernen beginnen
500 mg - 1 g co 6 h
ampicylina - dawkowanie dożylne
Lernen beginnen
4 - 8 g/ 24 h
ampicylina - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)
ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka
ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
Lernen beginnen
1,5 - 3 g co 6 h
amoksycylina
Lernen beginnen
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin
amoksycylina - wchłanianie
Lernen beginnen
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego
amoksycylina a pokarm
Lernen beginnen
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny
amoksycylina - wskazania
Lernen beginnen
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori
amoksycylina - dawkowanie doustne
Lernen beginnen
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
Lernen beginnen
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie dożylne
Lernen beginnen
w posocznicach, 1 g co 6 h
amoksycylina - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox
amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
Lernen beginnen
375 - 625 mg co 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
Lernen beginnen
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin
karboksypenicyliny - przedstawiciele
Lernen beginnen
karbenicylina, tikarcylina
karboksypenicyliny - spektrum działania
Lernen beginnen
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia
mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
Lernen beginnen
bakterie Gramm+
karbenicylina - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r
karbenicylina - przeciwwskazania
Lernen beginnen
ciąża
karbenicylina - działania niepożądane
Lernen beginnen
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
Lernen beginnen
2 g co 6 h
karbenicylina - dawkowanie dożylne
Lernen beginnen
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym
tikarcylina - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus
tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
Lernen beginnen
15 - 20 g/ 24 h
ureidopenicyliny - przedstawiciele
Lernen beginnen
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina
ureidopenicyliny - spektrum działania
Lernen beginnen
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa
ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
Lernen beginnen
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych
piperacylina - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Piperacillin TZF
piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
Lernen beginnen
Tazocin

Antybiotyki z grupy penicylin

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

Pochodne penicyliny

Choć sama nazwa penicyliny nie jest nam obca, to jednak rzadko jest ona używana w swojej podstawowe wersji. Zazwyczaj stosowane są pochodne penicyliny czyli antybiotyki z grupy penicylin, takie jak ampicylina, amoksycylina czy karboksypenicyliny.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji antybiotyków zawierających penicylinę znajdziemy także wskazania ich użycia, sposób dawkowania, a także działania (w tym niepożądane) jakie mogą być wywołane przez antybiotyki z penicyliną. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat pochodnych penicyliny.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.