Common Expressions VI

 0    30 Datenblatt    marcinbalutpoland
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Garbage Collector jest uruchamiany w określonych okolicznościach.
Lernen beginnen
The Garbage Collector gets triggered under specific circumstances.
przekracza zadany próg
Lernen beginnen
surpasses a given threshold
Raczej nie będzie to miało wpływu.
Lernen beginnen
Will hardly be impacted.
Nieużywana pamięć nie jest prawidłowo zwalniana.
Lernen beginnen
The unused memory is not properly freed.
Ma tendencję do długowieczności.
Lernen beginnen
It tends to long-lived.
Powinniśmy to sprawdzać tylko raz na jakiś czas.
Lernen beginnen
We should check it only every once in a while.
Sama referencja zachowuje się jak typ wartościowy.
Lernen beginnen
The reference itself behaves like value type.
Zmienna referencyjna wskazuje na tę samą listę.
Lernen beginnen
Reference variable points to the same list.
Zmiana jest odzwierciedlana w zmiennej.
Lernen beginnen
Change is reflected in the variable.
Jest to zgodne z zasadą Open-Close.
Lernen beginnen
It is in line with Open-Close principle.
Modyfikuje kolekcję, na której działa.
Lernen beginnen
Modifies collection that operate on.
Każdy algorytm miał zadecydować, czy liczba powinna zostać załączona.
Lernen beginnen
Each algorithm meant to decide whether a number should be included.
Wygląda na to, że działa dobrze.
Lernen beginnen
Seems to be working fine.
jak się okazuje
Lernen beginnen
as it turns out
Wiele razy z rzędu.
Lernen beginnen
Many times in a row.
Już w momencie jego powstania.
Lernen beginnen
Right at the moment of its creation.
Wymagane uprawnienia zostały przyznane.
Lernen beginnen
Required permissions are granted.
Interfejsy zmieniają się znacznie rzadziej niż szczegóły implementacji.
Lernen beginnen
Interfaces change much less frequently than the implementation details.
nie ma już wolnego miejsca
Lernen beginnen
there is no more spare room
Będzie zgodne z SRP.
Lernen beginnen
Will be in line with the Single Responsibility Principle.
pomoże to w stworzeniu dobrego interfejsu
Lernen beginnen
it will help to come up with a good interface
jako taki będzie zapakowany
Lernen beginnen
as such it will be boxed
Zakładając, że obiekt nie został zmodyfikowany.
Lernen beginnen
Assuming the object was not modified.
Ich implementacje powinny być ujednolicone.
Lernen beginnen
Their implementations should be aligned.
Funkcje hashujace powinny równomiernie rozprowadzać swoje wartości.
Lernen beginnen
Hash functions should uniformly distribute their values.
Nie możemy zakładać, że hash kod będzie unikalny dla danego obiektu.
Lernen beginnen
We cannot assume the hash code will be unique for a given object.
Używanie typów immutable i pure functions to zasady programowania funkcyjnego.
Lernen beginnen
Using immutable types and pure functions are tenets of functional programming.
Po utworzeniu jego wartość pozostanie taka sama.
Lernen beginnen
Once created it's value will remain the same.
Jeśli obiekt ma być kluczem w słowniku, powinien być immutable.
Lernen beginnen
If an object is meant to be a key in a Dictionary, it should be immutable.
Wynik będzie taki sam, jak był.
Lernen beginnen
The result will be the same as it was.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.