czynniki produkcji

 0    20 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
czynniki produkcji
Lernen beginnen
praca, kapitał, ziemia
od czego zależy popyt na czynniki produkcji
Lernen beginnen
od ich produkcyjności i od popytu na dobra wytwarzane za ich pomocą
osoby w wieku produkcyjnym
Lernen beginnen
bierni zawodowo (pracy nie mają i nie szukają), aktywni zawodowo (pracujący i bezrobotni)
przykłady osób biernych zawodowo
Lernen beginnen
bogaci, studenci, chorzy, opiekujący się dziećmi/chorymi, więźniowie
wskaźnik aktywności zawodowej
Lernen beginnen
procentowy udział aktywnych zawodowo (czyli osób pracujących lub niepracujących, ale zainteresowanych podęciem pracy - bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludności danej kategorii
stopa bezrobocia
Lernen beginnen
odsetek bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo
wskaźnik zatrudnienia
Lernen beginnen
procentowy udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności danej kategorii
determinanty stopnia aktywności zawodowej
Lernen beginnen
stawka płacy realnej; ocena korzyści płynącej z pracy (np. dochód, status społeczny, kontakt z ludźmi); wysokość dochodu z innych źródeł (np. kapitału, zasiłków, partnera); koszty stałe wynikające z zatrudnienia (np. dojazdy, opieka nad dziećmi); obyczaj
czynniki wpływające na sytuację na rynku pracy
Lernen beginnen
przepisy BHP; związki zawodowe; koszty rekrutacji, szkolenia, wdrażania; dyskryminacja; płaca minimalna
typy bezrobocia według przyczyn
Lernen beginnen
frykcyjne (zmiana pracy); strukturalne (rozbieżność między kwalifikacjami a wymaganiami); koniunkturalne (niedostatek popytu globalnego); klasyczne (skutek płacy minimalnej)
prywatne koszty bezrobocia
Lernen beginnen
niższe zarobki; obniżenie kwalifikacji; wykluczenie społeczne
koszty bezrobocia społeczne i całej gospodarki
Lernen beginnen
płatności transferowe; mniejsze wpływy do budżetu z podatków i składek; gospodarka produkuje mniej dóbr; patologia, problemy zdrowotne
sposoby zwiększania popytu na pracę przez państwo
Lernen beginnen
zwiększenie liczby miejsc pracy (np. subwencjonowanie płac, subwencjonowanie zatrudnienia); tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze państwowym; wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
sposoby zmniejszania popytu na pracę przez państwo
Lernen beginnen
system wcześniejszych emerytur; przedłużenie okresu kształcenia; wydłużenie okresu obowiązkowej służby wojskowej; skracanie czasu pracy; wydłużanie urlopów; zmniejszenie liczby godzin nadliczbowych; zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
kapitał ludzki
Lernen beginnen
nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej, doświadczenie i umiejętności
kwalifikacje specyficzne
Lernen beginnen
kwalifikacje do wykorzystania tylko w danej firmiej
kwalifikacje ogólne
Lernen beginnen
kwalifikacje, które mogą być wykorzystane także w innym przedsiębiorstwie
końcowy produkt pracy
Lernen beginnen
przyrost całkowitej produkcji przedsiębiorstwa wskutek zatrudnienia dodatkowego pracownika
rynek ziemi
Lernen beginnen
podaż ziemi w skali globalnej jest stała; ceną ziemi jest renta dzierżawna; wzrost cen ziemi powoduje częściową substytucję zasobów
rynek kapitału
Lernen beginnen
kapitał (rzeczowy, finansowy), podaż kapitału rzeczowego to podaż dóbr i podaż usług tych dóbr

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.