elastyczność rynku

 0    31 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
rynek
Lernen beginnen
mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług
o czym decyduje rynek
Lernen beginnen
kto, co, ile i dla kogo produkować
jak wycenić dobro
Lernen beginnen
koszt wytworzenia, godna zapłata, użyteczność, popyt
podział rynków na typy wg przedmiotu obrotu
Lernen beginnen
rynek czynników produkcji; rynek dóbr i usług konsumpcyjnych
podział rynków na typy wg siły uczestnika
Lernen beginnen
rynek nabywcy; rynek sprzedawcy
podział rynków na typy wg zasięgu geograficznego
Lernen beginnen
lokalne; regionalne; krajowe; światowe
funkcje rynku
Lernen beginnen
wycena dóbr; źródło informacji o relacjach cen; ułatwia racjonalne wykorzystanie zasobów; weryfikuje społeczną przydatność produkcji
popyt
Lernen beginnen
ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi kupić przy różnym poziomie ceny (przy danej cenie - wielkość zapotrzebowania)
podaż
Lernen beginnen
ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy próżnym poziomie ceny (przy danej cenie - ilość oferowana)
cena równowagi
Lernen beginnen
cena, przy której wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej
krzywa popytu - kształt
Lernen beginnen
y=-x
krzywa podaży - kształt
Lernen beginnen
y=x
czynniki powodujące przesunięcie krzywej popytu
Lernen beginnen
ceny innych dóbr (komplementarnych, substytucyjnych); dochody konsumentów (dobra normalne, dobra niższego rzędu); gusty i preferencje (np. moda); sytuacja demograficzna (wiek, płeć, stan cywilny); pora roku
czynniki powodujące przesunięcie krzywej podaży
Lernen beginnen
dostępna technika (np. czas transportu, chłodnie); koszty produkcji (np. płace, surowce, urządzenia); interwencja państwa (np. przepisy BHP, instalowanie klimatyzatorów spalin)
co reaguje szybciej: popyt czy podaż
Lernen beginnen
popyt
z czego wynikają różnice między podażą a wielkością produkcji
Lernen beginnen
konieczność gromadzenia zapasów; straty podczas przechowywania lub transportu; istnienie spożycia naturalnego; istnienie wymiany międzynarodowej
reakcja podaży na zmiany w otoczeniu w zależności od okresu
Lernen beginnen
w okresie ultrakrótkim podaż jest stała; w okresie krótkim można lepiej dostosować obecny potencjał wytwórczy; w okresie długim można zwiększyć potencjał wytwórczy dzięki inwestycjom
funkcje cen
Lernen beginnen
agregacyjna, informacyjna
agregacyjna funkcja cen
Lernen beginnen
umożliwia sumowanie oraz porównywanie różnych dóbr, nieporównywalnych w żaden inny sposób
informacyjna funkcja cen
Lernen beginnen
zmiany cen -> stopień pożądania dobra; ceny czynników produkcji -> obliczenie kosztów produkcji różnymi metodami i wybór najtańszej; porównanie kosztu jednostkowego produktu z ceną, jaką gotowi są zapłacić konsumenci -> decyzje dot. produkcji dobra
elastyczność cenowa popytu
Lernen beginnen
stosunek względny zmiany zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny: Ex=((popyt2-popyt1)/popyt1)/((cena2-cena1)/cena1)
elastyczność cenowa popytu
Lernen beginnen
Ex<-1 popyt elastyczny; Ex=-1 popyt neutralnie elastyczny; 0>Ex>-1 popyt nieelastyczny (mało elastyczny); Ex=0 popyt sztywny
popyt elastyczny
Lernen beginnen
Ex<-1; procentowa zmiana popytu jest większa niż procentowa zmiana ceny
popyt neutralnie elastyczny
Lernen beginnen
Ex=-1; siła reakcji popytu jest równa sile bodźca
popyt nieelastyczny (mało elastyczny
Lernen beginnen
-1<Ex<0; procentowa zmiana popytu jest mniejsza niż procentowa zmiana ceny
popyt sztywny
Lernen beginnen
Ex=0; brak zmiany popytu przy zmianie ceny
skutki zmiany cen przy wysokiej elastyczności popytu
Lernen beginnen
obniżka ceny - zwiększenie utargu; podniesienie ceny - zmniejszenie utargu
od czego zależy elastyczność cenowa popytu
Lernen beginnen
łatwości zastąpienia tego dobra innymi w krótkim lub długim okresie; niezbędności danego dobra; szerokiej lub wąskiej kategorii dóbr
elastyczność dochodowa popytu
Lernen beginnen
stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu; Ex=((popyt2-popyt1)/popyt1)/((dochód2-dochód1)/dochód1)
prawo Engla
Lernen beginnen
wraz ze wzrostem dochodów udział wydatków na żywność maleje
w miarę wzrostu dochodów, konsument wydaje:
Lernen beginnen
relatywnie coraz mniej na dobra podstawowe (np. żywność); relatywnie coraz więcej na dobra luksusowe (np. podróże i ochronę zdrowia); podobną część budżetu na odzież i mieszkanie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.