FAMILY GUY S17E20

 0    18 Datenblatt    baloniasz17
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przestań jeść łyżką do nakładania potraw!!!
Lernen beginnen
Stop eating with the serving spoon!
Poza tym muszę się ubrać na uroczystość.
Lernen beginnen
Beside, I must dress for the ceremony.
Jaki jest teraz wynik meczu?
Lernen beginnen
What's the score of the game right now?
Ten kabaret wprowadza bardzo dużo improwizacji do swoich występów. Nie lubie tego.
Lernen beginnen
This cabaret adds a lot of improvisation to their shows. I don't like it.
Uczcijmy pamięć jednego z najwspanialszych obywateli Wrocławia...
Lernen beginnen
Let's honor one of Wroclaw's finest citizen...
Jesteś moją szurniętą, ale wciąż ukochaną żoną.
Lernen beginnen
You're my wacky, but still beloved wife.
Kiedy odsłonisz / zaprezentujesz swoje nowe logo?
Lernen beginnen
When do you unveil your new logo?
Dziękuje i prosze pozostać w pobliżu na poczęstunek i przekąski w szkole.
Lernen beginnen
Thank you and please stick around for refreshment and snacks in the school.
Czy potrzebujesz, żebym odprowadził cię do twojego domu?
Lernen beginnen
Do you need me to walk you to your house?
Widzę w tobie dużo z niej, wiesz?
Lernen beginnen
I see a lot of her in you, you know?
Zrób to za nią.
Lernen beginnen
Do it for her.
Świetna robota, stary! A teraz idź pod prysznic.
Lernen beginnen
Great job, man! Now, go hit the shower.
Gdy usłyszałem pierwszy raz, jak śpiewa Luciano, wiedziałem, że odniesie sukces.
Lernen beginnen
When I heard Luciano singing for the first time, I knew he would go places.
Nie, nie chciała iść na całość.
Lernen beginnen
No, she didn't want to go all the way.
On kandyduje na prezydenta bez konkurencji, więc ma trochę przewagi.
Lernen beginnen
He's running for president unopposed, so he has a bit of an advantage.
Jak się masz? - Tak sobie / jako tako
Lernen beginnen
How are you? - So so
Nie mogę uwieżyć, że będziemy mieli kolesia, który jest gejem za prezydenta. Będziemy pośmiewiskiem na cały kraj.
Lernen beginnen
I can't believe we're gonna have a gay guy for president. We're gonna be a laughingstock of all the country.
Do kogo on jest podobny?
Lernen beginnen
Who does he look like?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.