Filip 27.01

 0    49 Datenblatt    martynagorskiphoto
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
To wnętrze jest staromodne, ale użyteczne.
Lernen beginnen
This interior is old-fashioned but useful.
Każdego dnia polepszam swój angielski.
Lernen beginnen
Every day I improve my English.
Mój dom jest blisko pracy.
Lernen beginnen
My home is close to work.
Muszę zapytać się mojej narzeczonej, czy lubi niespodzianki.
Lernen beginnen
I have to ask my fiancee if she likes surprises.
Nie lubię jego osobowości, ponieważ jest skąpy.
Lernen beginnen
I don't like his personality because he is mean.
Podczas wakacji nabawiłem się kontuzji.
Lernen beginnen
During the holidays I got injured.
Nie możesz śmiecić na chodniku.
Lernen beginnen
You can't litter on the pavement.
Kiedy ostatni raz byłeś chory?
Lernen beginnen
When was the last time you were sick?
Byłem chory tydzień temu.
Lernen beginnen
I was sick a week ago.
Chciałbym pojechać na wakacje, bo chcę odpocząć.
Lernen beginnen
I would like to go for holidays because I want to rest.
Na tej plaży jest dużo palm.
Lernen beginnen
There are a lot of palm trees on this beach.
Chciałbym wybrać się na trekking.
Lernen beginnen
I would like to go trekking.
Boję się pająków i wysokości.
Lernen beginnen
I'm afraid of spiders and height.
Proszę rzuć kostką kiedy jest Twoja kolej.
Lernen beginnen
Please roll the dice when it's your turn.
Gdybym był bogaty, pojechałbym do Stanów Zjednoczonych.
Lernen beginnen
If I was rich, I would go to the United States.
Uważam, że to świetny pomysł.
Lernen beginnen
I think that's a great idea.
Pewnego razu, kiedy byłem dzieckiem, zraniłem się.
Lernen beginnen
One time when I was a child I got hurt.
Chodźmy na spacer. Nie pada deszcz.
Lernen beginnen
Let's go for a walk. It is not raining.
W tle widać szafkę.
Lernen beginnen
In the background you can see the cupboard...
Robię zakupy na lokalnym markecie.
Lernen beginnen
I shop at the local market.
Myślę, że kupowanie przez Internet jest wygodne.
Lernen beginnen
I think buying online is convenient.
To był dobry dzień. Mieliśmy mnóstwo zabawy.
Lernen beginnen
That was a good day. We had a lot of fun.
To jest dobry dzień. Mamy mnóstwo zabawy.
Lernen beginnen
This is a good day. We have a lot of fun.
To będzie dobry dzień. Będziemy mieć mnóstwo zabawy.
Lernen beginnen
It will be a good day. We will have a lot of fun.
Używam Internetu do grania w gry, oglądania filmów na YouTube i czatowania z przyjaciółmi na Facebooku.
Lernen beginnen
I use the Internet to play games, watch YouTube videos and chat with friends on Facebook.
Zazwyczaj jem na śniadanie płatki kukurydziane, jajko, sałatkę i pomidory.
Lernen beginnen
I usually eat cornflakes, egg, salad and tomatoes for breakfast.
Nie lubię sztuki, bo jest nudna.
Lernen beginnen
I don't like art because it's boring.
Interesuję się sportem.
Lernen beginnen
I'm interested in sport.
Nie interesuję się polityką.
Lernen beginnen
I'm not interested in politics.
Chciałbym odwiedzić Stany Zjednoczone, ponieważ lubię pogodę i ludzi tam mieszkających.
Lernen beginnen
I would like to visit the United States because I like the weather and the people living there.
Jestem osobą towarzyską.
Lernen beginnen
I am a social person.
Ważną rzeczą przy planowaniu podróży jest miejsce docelowe, zakwaterowanie i koszt podróży.
Lernen beginnen
An important thing when planning a trip is destination, accommodation and travel cost.
Chciałbym spróbować skoki spadochronowe, ponieważ są ekscytujące.
Lernen beginnen
I would like to try skydiving because it is exciting.
Lubię oglądać filmy komediowe.
Lernen beginnen
I like watching comedy movies.
Wolałbym mieszkać w dużym mieście, ponieważ wszystko jest blisko. Mogę iść do kina lub centrum handlowego.
Lernen beginnen
I would rather live in a big city because everything is close. I can go to the cinema or shopping center.
Lubię fast foody, ponieważ są tanie i smaczne.
Lernen beginnen
I like fast food because it's cheap and tasty.
Musimy dbać o środowisko.
Lernen beginnen
We must care for the environment.
Musimy być ekologiczni, aby uratować planetę.
Lernen beginnen
We must be eco-friendly to save the planet.
Ona oszukuje na egzaminie.
Lernen beginnen
She cheats on the exam.
On ma dobre poczucie humoru.
Lernen beginnen
He has a good sense of humor.
To byłoby świetnie!
Lernen beginnen
It would be great!
Jedzenie poza domem jest drogie.
Lernen beginnen
Eating out is expensive.
On grał w gry komputerowe w słoneczny dzień.
Lernen beginnen
He played computer games on a sunny day.
On będzie grał w gry komputerowe w słoneczny dzień.
Lernen beginnen
He will play computer games on a sunny day.
On gra w gry komputerowe w słoneczny dzień.
Lernen beginnen
He is playing computer games on a sunny day.
Myślę, że jeżdżenie stopem może być niebezpieczne.
Lernen beginnen
I think hitchiking can be dangerous.
Kiedy sprzątam dom, zazwyczaj odkurzam i zmywam naczynia.
Lernen beginnen
When I clean the house, I usually vacuum and wash the dishes.
Ten nowoczesny dom jest dobrze znany naszym starszym sąsiadom.
Lernen beginnen
This modern home is well known to our elderly/older neighbors.
Chodźmy posiedzieć nad rzeką.
Lernen beginnen
Let's go sit by the river.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.