Podstawowe zwroty po angielsku przy pisaniu listów

4.8  15    71 Datenblatt    nevidoma
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Szanowny Panie / Szanowna Pani
Lernen beginnen
Dear Sir/Madam
Z poważaniem,
kiedy nie znamy imienia adresata
Lernen beginnen
Yours faithfully,
Z poważaniem,
kiedy znamy imię adresata
Lernen beginnen
Yours sincerely,
Jak się masz?
Lernen beginnen
How are you?
Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
Lernen beginnen
I must express my dissatisfaction with...
Obawiam się, że muszę poprosić cię o...
Lernen beginnen
I am afraid I must ask you to...
Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
Lernen beginnen
I would like to know more about...
Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
Lernen beginnen
I would like to ask for further information concerning...
Jest mi naprawdę przykro, że zapomniałem...
Lernen beginnen
I'm really sorry that I forgot about...
Piszę aby przeprosić za...
Lernen beginnen
I'm writing to apologise for...
Przykro mi, że nie moglem tego zrobić.
Lernen beginnen
I'm so sorry I couldn't make it.
To się już nigdy nie powtórzy.
Lernen beginnen
It will never happen again.
Piszę, aby zaprosić cię na...
Lernen beginnen
I'm writing to invite you to...
Organizuję przyjęcie. Masz ochotę przyjść?
Lernen beginnen
I'm having a party. Would you like to come?
Mam nadzieje, że będziesz w stanie być z nami / dotrzeć.
Lernen beginnen
I hope you'll be able to join us / to make it.
Pisze do ciebie, aby prosić cię o pomoc / radę...
Lernen beginnen
I'm writing to ask you for your help / advice.
Zastanawiam się, czy mogłabym prosić cię...
Lernen beginnen
I was wondering if I could ask you to...
Byłbym okropnie / naprawdę wdzięczny jeśli mógbyś...
Lernen beginnen
I would be terribly / really grateful if you could...
Piszę, aby podziękować ci za...
Lernen beginnen
I'm writing to thank you much for...
To było bardzo miłe z twojej strony.
Lernen beginnen
It was very kind / nice of you.
Piszę, aby powiedzieć ci, że...
Lernen beginnen
I'm just writing to tell you that...
Napisz wkrótce.
Lernen beginnen
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
Lernen beginnen
I'm looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
Lernen beginnen
Anyway, I have to finish now.
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
Lernen beginnen
I hope to hear from you soon.
Bądźmy w kontakcie.
Lernen beginnen
Let's stay in touch.
Przekaż X moje pozdrowienia.
Lernen beginnen
Give my regards to X.
Trzymaj się.
Lernen beginnen
Take care.
Piszę z zapytaniem o...
Lernen beginnen
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ...?
Lernen beginnen
Could you please send me further details about ...?
Czekam z niecierpliwością na waszą odpowiedź.
Lernen beginnen
I look forward to your answer / hearing from you.
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
Lernen beginnen
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę w odpowiedzi na / w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w (nazwa czasopisma).
Lernen beginnen
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (name of newspaper).
Chciałabym ubiegać się o pozycję...
Lernen beginnen
I would like to apply for the post of / position of...
Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą...
Lernen beginnen
I am writting to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
Lernen beginnen
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 20 dolarów.
Lernen beginnen
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of 20 dollars.
Żądam całkowitego zwrotu.
Lernen beginnen
I demand a full refund.
Mógłbyś powiedzieć mi...
Lernen beginnen
Could you tell me...
Po drugie,
Lernen beginnen
Secondly,
Plan zawiera...
Lernen beginnen
The plan includes...
Bardzo ci dziękuję.
Lernen beginnen
Thank you so much.
Piszę w związku z...
Lernen beginnen
I am writing in connection with...
Zgadzam się z twoja opinią, że...
Lernen beginnen
I agree with your opinion that...
Zgadzam się, że prawdą jest, iż...
Lernen beginnen
I agree that it is true that...
Jestem tego samego / podobnego zdania, ponieważ...
Lernen beginnen
I am of the same / similar opinion because...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się / mocno nie zgadzam się z...
Lernen beginnen
I must say I do not agree / strongly disagree with...
Jestem innego / przeciwnego zdania, ponieważ...
Lernen beginnen
l am of a different / opposite opinion because...
Byłem zaskoczony / zszokowany przez...
Lernen beginnen
I was surprised/shocked by...
Myślę tak, ponieważ...
Lernen beginnen
I think so because...
Właściwie...
Lernen beginnen
Actually...
Muszę poprzeć tę kwestię.
Lernen beginnen
I must support this point.
Innym argumentem do udowodnienia tego...
Lernen beginnen
Another argument to prove it...
To może być prawdziwe do pewnego stopnia, ale...
Lernen beginnen
It may be true to some extent, but...
Zastanawiam się, co inni czytelnicy myślą o...
Lernen beginnen
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziesz publikował więcej artykułów o tym problemie.
Lernen beginnen
I hope you will publish more articles about this problem.
Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
Lernen beginnen
I would be grateful if you could publish my letter.
Jestem zainteresowany pana projektem.
Lernen beginnen
I am interested in your project.
Planuję ... i dlatego uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące.
Lernen beginnen
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting.
Nie jestem pewien, czy on ma rację.
Lernen beginnen
I'm not sure if he's right.
To nie jest dla mnie zrozumiałe.
Lernen beginnen
It is not clear to me.
Nadal nie jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie...
Lernen beginnen
I am still not sure about one thing, namely...
Chciałbym spytać, czy / kiedy / gdzie / dlaczego...
Lernen beginnen
I would like to ask if / when / where / why...
Już pisałem o tym do (...), ale nic się nie zmieniło.
Lernen beginnen
I have already written to... about it but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój poprzedni list / pytanie...
Lernen beginnen
There has been no reply to my previous letter / enquiry
Maszyna nagle przestała pracować.
Lernen beginnen
The machine suddenly stopped working.
Brakowało klawiatury.
Lernen beginnen
The keyboard was missing.
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
Lernen beginnen
Contrary to the description in the brochure...
To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie, ponieważ...
Lernen beginnen
It was a very unfortunate event because...
W konsekwencji...
Lernen beginnen
As a result... / As a consequence...
W tej sytuacji muszę poprosić pana o...
Lernen beginnen
In this situation I must ask you to...

List po angielsku – zwroty

W tej lekcji znajdziesz przydatne zwroty po angielsku, których będziesz mógł użyć, gdy zechcesz napisać list po angielsku. Przydadzą się zarówno przy pisaniu wypracowania szkolnego, listu do znajomych, jak i korespondencji służbowej. Żaden angielski list formalny nie będzie Ci straszny! Zwroty zawarte w tej lekcji są również jednym z głównych elementów podczas tzw. Small Talk, czyli typowej pogawędki w języku angielskim. Dzięki naszemu kursowi Small Talk, czyli sztuka pogawędki zdobędziesz potrzebną wiedzę, aby porozmawiać swobodnie i niezobowiązująco.

Jak napisać list po angielsku?

Niektóre zwroty po angielsku są już utarte w języku mówionym i pisanym, przez co są używane schematycznie, w trakcie korespondencji. Dlatego warto zawrzeć te zwroty w liście. Ich używanie sprawia, że zyskujemy szacunek w oczach naszego adresata, a co najważniejsze, treść naszego listu zostanie prawidłowo zrozumiana. List oficjalny po angielsku wymaga od nadawcy nienagannej gramatyki oraz braku skrótów tj. zamiast pisać I don’t - piszemy I do not. Podczas pisania na każdym kroku trzeba dbać o to, aby nie urazić odbiorcy, należy zwracać się do niego grzecznie i z szacunkiem. W przypadku, gdy piszemy list nieoficjalny (list nieformalny), możemy odpuścić sobie stosowanie pełnych sformułowań - skróty są jak najbardziej na miejscu, również zwracanie się do odbiorcy po imieniu go nie urazi, wręcz przeciwnie.

Poznaj zwroty po angielsku z Fiszkoteką

Korzystaj z lekcji i ucz się! Z nami możesz ściągnąć zwroty po angielsku w formie dokumentu bądź jako plik mp3. Używaj ich w każdej potrzebnej sytuacji, w wiadomości e-mail, liście czy podczas zwykłej rozmowy. Aby poznać jak najwięcej przydatnych zwrotów angielskich, wejdź do kursu podstawowe słownictwo angielskie lub angielski w podróży. Czekają tam na Ciebie słowa i wyrażenia szczególnie potrzebne podczas podróży, ale stosowane też w codziennych sytuacjach. Dzięki nim z pewnością będziesz porozumiewać się bez problemu!

Kommentare:

iwonka er schrieb: 2011-11-23 16:36:02
bardzio przydatne:)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.