Kultura, naród, obywatelstwo – najważniejsze pojęcia i definicje

2  2    31 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Kultura
Lernen beginnen
duchowy dorobek społeczeństwa (wierzenia, sztuka, moralność, prawa, obyczaje, zachowania); wszystko co jest dziełem człowieka; wytwór zbiorowy, powstający pod wpływem interakcji
Funkcje kultury
Lernen beginnen
zaspokajanie potrzeb estetycznych; kształtowanie wrażliwości człowieka; oddziaływanie na postawy etyczne; możliwość samorealizacji
Kultura dominująca
Lernen beginnen
kultura większości danej społeczności
Kultura narodowa
Lernen beginnen
wartości charakterystyczne dla danego narodu, ukształtowane w procesie historycznym; element tożsamości narodowej
Kultura masowa
Lernen beginnen
symboliczna, rozpowszechniana za pośrednictwem środków masowego przekazu; cechą charakterystyczną jest standaryzacja
Komercjalizacja kultury
Lernen beginnen
oparcie działalności artystycznej na zasadach handlowych
Kultura wysoka
Lernen beginnen
tworzona i przekazywana przez elity intelektualne; najważniejsza część kultury danego społeczeństwa
Kultura alternatywna
Lernen beginnen
odmienne spojrzenie na kulturę tradycyjną
Subkultura
Lernen beginnen
spójna grupa społeczna, tworząca własny system wartości i manifestująca go poprzez zachowanie, ubiór, słownictwo
Kontrkultura
Lernen beginnen
odrzuca system wartości i wzorce funkcjonujące w danym społeczeństwie
Naród
Lernen beginnen
zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, powstała w procesie dziejowym; wspólnota o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, funkcjonująca w świadomości swoich członków
Powstawanie narodu (czynniki)
Lernen beginnen
wspólne terytorium, pochodzenie, organizacja polityczna i kultura; integracja gospodarcza i społeczna
Patriotyzm
Lernen beginnen
poszanowanie ojczyzny i wypełnianie konstytucyjnych powinności wobec niej (służba wojskowa, troska o środowisko naturalne, przestrzeganie prawa i płacenie podatków)
Nacjonalizm
Lernen beginnen
społeczno-polityczna postawa opierająca się na przekonaniu, że każdy naród powinien mieć własne państwo; wartością naczelną jest naród (może się wiązać z poczuciem wyższości)
Kosmopolityzm
Lernen beginnen
postawa społeczno-polityczna, według której ojczyzną człowieka jest świat (może prowadzić do odcięcia się od tradycji i kultury narodowej)
Ksenofobia
Lernen beginnen
niechęć, wrogość, lęk w stosunku do obcych/innych (pod względem rasy, religii, kultury)
Szowinizm
Lernen beginnen
skrajny nacjonalizm; bezkrytyczny stosunek do własnego narodu i jednocześnie pogarda wobec innych narodów
Rasizm
Lernen beginnen
teoria wiążąca wartość człowieka z jego przynależnością do danej rasy (wiąże się z uprzywilejowaniem jednych i dyskryminacją drugich)
Koncepcje narodu
Lernen beginnen
naturalistyczna, polityczna, kulturowa
Koncepcja naturalistyczna
Lernen beginnen
naród to grupa będąca naturalną całością, uwarunkowaną przez środowisko geograficzne, które zamieszkiwała dana rasa
Koncepcja polityczna
Lernen beginnen
naród to wspólnota polityczna powstała dzięki instytucjom państwowym; łączą ją więzi gospodarcze, tradycja i religia
Koncepcja kulturowa
Lernen beginnen
kultura odegrała kluczową rolę w historycznym rozwoju społeczności (język, sztuka, obyczaje i tradycja)
Obywatelstwo
Lernen beginnen
więź prawna łącząca jednostkę z państwem, dająca jednostce określone prawa i obowiązki względem państwa i na odwrót
Typy obywatelstwa
Lernen beginnen
pierwotne (przez urodzenie) i wtórne
Obywatelstwo pierwotne (sposób nabycia)
Lernen beginnen
prawo krwi (dziecko nabywa obywatelstwo kraju, którego obywatelami są jego rodzice); prawo ziemi (dziecko nabywa obywatelstwo państwa, na terytorium którego się urodziło)
Obywatelstwo wtórne (sposób nabycia)
Lernen beginnen
naturalizacja (decyzja organu administracyjnego); małżeństwo (poprzez zawarcie związku z obywatelem danego państwa); opcja (gdy jednostka posiada prawo do obywatelstwa co najmniej dwóch państw może wybrać)
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
Lernen beginnen
jedynie na wniosek obywatela i po uzyskaniu zgody prezydenta (obywatel musi posiadać obywatelstwo innego państwa i nie może się wobec niego toczyć postępowanie sądowe)
Mniejszość narodowa
Lernen beginnen
grupa o poczuciu odrębności, zamieszkująca teren danego państwa, posiadająca odrębny język, kulturę, pochodzenie etniczne lub religię
Mniejszości narodowe w Polsce
Lernen beginnen
Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi
Mniejszość etniczna
Lernen beginnen
grupa zamieszkująca teren danego państwa, nie utożsamiająca się z narodem, posiadająca świadomość historycznej odrębności
Mniejszości etniczne w Polsce
Lernen beginnen
Karaimi, Łemkowie, Romowie, Tatarzy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.