Pouczenie pokrzywdzonego – część I

 0    70 Datenblatt    Kub
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
bez uszczerbku
Lernen beginnen
wihout detriment
bezstronności
Lernen beginnen
impartiality
braku
Lernen beginnen
lack
by mu przysługiwały
Lernen beginnen
would be entitled
cofnięty
Lernen beginnen
withdrawn
czynem osoby wskazanej we wniosku
Lernen beginnen
a deed of a person indicated in the motion
czynności procesowych
Lernen beginnen
legal proceedings
danej
Lernen beginnen
given
albo: said
dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny
Lernen beginnen
for necessary maintenance of themselves and their family
dochodzenia
Lernen beginnen
inquiry
dokonuje
Lernen beginnen
perform
działając z urzędu
Lernen beginnen
acting ex officio
działania w jego imieniu
Lernen beginnen
act on his behalf
i zgodnie z własnym interesem
Lernen beginnen
and due to their best interest
istnieje
Lernen beginnen
there are
jeżeli nie
Lernen beginnen
unless
k.p.k.
Lernen beginnen
c.p.c.
Criminal Procedure Code (Kodeks Postępowania Karnego)
kosztów związanych z pełnomocnictwem
Lernen beginnen
costs of legal representation
małoletni
Lernen beginnen
underaged
młodociany
Lernen beginnen
juvenile
może
Lernen beginnen
may
przyzwolenie
nadzoru nad organem
Lernen beginnen
supervise the authority
najbliższe (osoby)
Lernen beginnen
next of kin
albo: persons closest to him
należyty
Lernen beginnen
duly
nazwa i numer rejestru
Lernen beginnen
name and registration number
nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę
Lernen beginnen
name of the Police conducting the case
nie zostanie powiadomiona
Lernen beginnen
they are not informed
nieporadna
Lernen beginnen
incapable
albo: handicapped
nieujawnienia
Lernen beginnen
disclosure
o przestępstwie
Lernen beginnen
on crime
organ
Lernen beginnen
body
oskarżycieli publicznych
Lernen beginnen
public prosecutor
pełnomocnika z urzędu
Lernen beginnen
legal representative ex officio
pieczą
Lernen beginnen
care
pierwsza rozprawa główna
Lernen beginnen
first main hearing
pokrzywdzonego
Lernen beginnen
the aggrieved party
albo: wronged party, injured party
postępowanie sądowe, przewód sądowy
Lernen beginnen
court proceedings
postępowaniu przygotowawczym
Lernen beginnen
preliminary proceedings
powołanego
Lernen beginnen
appointed
pozostają w ścisłym związku z
Lernen beginnen
remains in a close relation with
pozostaje
Lernen beginnen
remains
prokurator
Lernen beginnen
prosecutor
przedstawiciel ustawowy
Lernen beginnen
statutory representative
przejrzenia akt
Lernen beginnen
review the files
przepis ten nie dotyczy
Lernen beginnen
provision is not applicable to
przesłuchania
Lernen beginnen
hearing
przysługuje zażalenie
Lernen beginnen
have a right to lodge a complaint
przyznać się do winy
Lernen beginnen
plea guilty
sprawców
Lernen beginnen
perpetrator
stan zdrowia
Lernen beginnen
health condition
ściganie
Lernen beginnen
pursue
albo: prosecute
ubezwłasnowolniony częściowo
Lernen beginnen
partially incapacitated
ubezwłasnowolnony całkowicie
Lernen beginnen
totally incapacitated
ustanowić swojego pełnomocnika
Lernen beginnen
appoint his legal representative
uzasadnioną wątpliwość
Lernen beginnen
reasonable doubt
w charakterze świadka
Lernen beginnen
of the witness
w toku postępowania karnego
Lernen beginnen
in the course of criminal proceedings
we własnym imieniu
Lernen beginnen
on their own behalf
wiek
Lernen beginnen
age
wniosek
Lernen beginnen
the application
wszczęcia śledztwa
Lernen beginnen
instigate investigation
wykonywać
Lernen beginnen
exercise
wywołać
Lernen beginnen
evoke
albo: trigger
wyznaczenie
Lernen beginnen
appointment
za zgodą
Lernen beginnen
on the consent of
załącznik do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia
Lernen beginnen
enclosure to the record of the oral report
zawiadomienie o przestępstwie
Lernen beginnen
criminal notification
albo: notification on the crime
złożono zawiadomienie
Lernen beginnen
submit a notification
złożyć wniosek o
Lernen beginnen
file a motion for
albo: apply for
znak sprawy
Lernen beginnen
case symbol

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.