Powstanie listopadowe

4.9  10    57 Datenblatt    emil86
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Kiedy wybuchło powstanie listopadowe?
Lernen beginnen
w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku
Przeciw komu było skierowane?
Lernen beginnen
przeciw Rosji
Do kiedy trwało?
Lernen beginnen
do 21 października 1831 roku
Jakie były przyczyny wybuchu powstania?
Lernen beginnen
główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez carów rosyjskich konstytucji z 1815 roku - zniesiono wolność prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń, prześladowano organizacje niepodległościowe
Kto w czasie wybuchu powstania pełnił funkcję dowódcy wojska Królestwa Polskiego?
Lernen beginnen
wielki książę Konstanty
Kto w 1828 roku stanął na czele sprzysiężenia przeciwko księciu Konstantemu?
Lernen beginnen
Piotr Wysocki
Dlaczego polscy spiskowcy chcieli zabić księcia Konstantego?
Lernen beginnen
ponieważ wykonywał rozkazy Rosji, działając tym samym na niekorzyść Polski, np. przez ograniczanie swobód obywatelskich
Gdzie mieściła się rezydencja księcia Konstantego?
Lernen beginnen
w Belwederze
Ilu spiskowców polskich w nocy z 29 na 30 listopada wtargnęło do Belwederu w celu zabicia Konstantego?
Lernen beginnen
24
Dlaczego nie udało się zabójstwo księcia Konstantego?
Lernen beginnen
zdążył uciec z Belwederu, podobno w przebraniu kobiecym
Po której stronie stanęła uboga ludność Warszawy?
Lernen beginnen
po stronie spiskowców
Co przyczyniło się do przekształcenia spisku wojskowego mającego na celu zabójstwo Konstantego w powstanie o szerokim zasięgu?
Lernen beginnen
ludność cywilna Warszawy wzięła czynny udział w walkach
Ilu generałów nieprzychylnych powstańcom zabito podczas zdobywania warszawskiego Arsenału?
Lernen beginnen
sześciu
Kiedy powstańcy zdobyli kontrolę nad Warszawą?
Lernen beginnen
dnia 30 listopada
Kto stanął na czele powstałego 1 grudnia 1830 roku Towarzystwa Patriotycznego?
Lernen beginnen
Maurycy Mochnacki
Jaki był cel Towarzystwa Patriotycznego?
Lernen beginnen
akcja zbrojna przeciwko wojskom rosyjskim stacjonującym w Królestwie Polskim
Kiedy powstał Rząd Tymczasowy?
Lernen beginnen
3 grudnia 1830 roku
Kto stanął na czele Rządu Tymczasowego?
Lernen beginnen
książę Adam Jerzy Czartoryski
Kto został mianowany Wodzem Naczelnym powstania?
Lernen beginnen
generał Józef Chłopicki
Kiedy Sejm wydał manifest o powstaniu narodowym przeciw Rosji?
Lernen beginnen
20 grudnia 1830 roku
Kiedy Sejm podjął uchwałę o detronizacji cara Rosji Mikołaja I?
Lernen beginnen
25 stycznia 1831 roku
Jaki był skutek uchwały o detronizacji Mikołaja I?
Lernen beginnen
wkroczenie 115-tysięcznej armii rosyjskiej do Królestwa Polskiego
Kiedy i pod czyim dowództwem wkroczyła do Królestwa Polskiego armia rosyjska?
Lernen beginnen
5 lutego 1831 roku pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza
Kiedy odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa pod Stoczkiem?
Lernen beginnen
14 lutego 1831 roku
Kiedy miała miejsce bitwa pod Olszynką Grochowską?
Lernen beginnen
25 lutego 1831 roku
Jaki był wynik bitwy pod Olszynką Grochowską?
Lernen beginnen
nie została rozstrzygnięta
Kiedy odbyła się bitwa pod Ostrołęką?
Lernen beginnen
26 maja 1831 roku
Kto zwyciężył w bitwie pod Ostrołęką?
Lernen beginnen
Rosjanie
Kiedy Rosjanie zajęli Warszawę?
Lernen beginnen
we wrześniu 1831 roku
Czy zajęcie przez Rosjan Warszawy kończyło powstanie?
Lernen beginnen
nie do końca, walczyły jeszcze rozsiane po Królestwie Polskim oddziały partyzanckie
Jacy byli najważniejsi dowódcy powstania listopadowego?
Lernen beginnen
Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński, Maciej Rybiński
Jakie było stanowisko państw zachodnich w stosunku do powstańców?
Lernen beginnen
w przeważającej części negatywne
Jaki był stosunek papieża Grzegorza XVI do powstańców?
Lernen beginnen
negatywny, potępił ich w encyklice "Cum primum"
Jakie były skutki powstania dla polskich szkół?
Lernen beginnen
zwiększenie stopnia rusyfikacji w szkołach, poważne ograniczenia dla szkolnictwa polskiego
Jakie były skutki powstania dla gospodarki polskiej?
Lernen beginnen
wprowadzono wysoką kontrybucję, a później także rosyjski system monetarny
Jakie były demograficzne skutki powstania?
Lernen beginnen
wiele ludzi zmarło na skutek przyniesionej przez rosyjskie wojsko cholery, około 11 tysięcy osób wyemigrowało
co to była "noc listopadowa"?
Lernen beginnen
Zbrojne wystąpienie spiskowców ze Szkoły Podchorążych w nocy z 29 na 30 listopada 1830, które zapoczątkowało powstanie listopadowe
Znani dowódcy rosyjscy z czasów powstania listopadowego
Lernen beginnen
Dybicz, Paskiewicz
Dlaczego spiskowcy napadli na Belweder?
Lernen beginnen
Ponieważ mieszkał tam Wielki Książę Konstanty
Jakie były skutki upadku powstania listopadowego?
Lernen beginnen
nastanie ciężkiej ery Paskiewicza, statut organiczny (ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego, np. zakaz posiadania przez króla armii, Polska staję się prowincją Rosji, traci statut Królestwa i nazwę - nowa to Nadwiślański Kraj); represje wobec uczestników powstania (zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków powstańców); zlikwidowanie Uniwersytetu Warszawskiego; Wielka Emigracja
Czemu w czasach przed powstaniem listopadowym mawiano "Konstytucja na stole, bat pod stołem"?
Lernen beginnen
Ponieważ mimo tego, że teoretycznie Królestwo Polskie miała Konstytucje gwarantującą szereg wolności, to w rzeczywistości jej zapisy nie były respektowane.
Z kogo powstańcy listopadowi brali przykład?
Lernen beginnen
Z Francuzów (powstanie lipcowe 1830), z Belgów (walka o obalenie panowania holenderskiego)
Co przyśpieszyło wybuch powstania listopadowego?
Lernen beginnen
zagrożenie aresztowaniem członków sprzysiężenia podchorążych Piotra Wysockiego
Jaki był umówiony znak, który miał informować, że powstanie zostało rozpoczęte?
Lernen beginnen
podpalenie browaru na Solcu
Czy polskie elity poparły wybuch powstania?
Lernen beginnen
Nie, na początku Rada Administracyjna wydała odezwę nawołującą do spokoju i jednocześnie podjęła rozmowy z Konstantym
Jaka była odpowiedź powstańców na odezwę Rady Administracyjnej o zaprzestanie powstania
Lernen beginnen
Spiskowcy powołali Towarzystwo Patriotyczne, na którego czele stanął Joachim Lelewel
Kto został pierwszym dowódcą powstania Listopadowego?
Lernen beginnen
gen. Józef Chłopicki
Jak oceniany jest gen. Józef Chłopicki jako dyktator powstania?
Lernen beginnen
Niezbyt dobrze, ze względu na to, że dążył do ugody z Rosją i kazał rozbroić lud warszawy
Kiedy skapitulował stolica?
Lernen beginnen
8 września 1831 roku
Jakie polskie miasto broniło się najdłużej?
Lernen beginnen
Zamość (do 21 października 1831)
Co to jest "era Paskiewicza"?
Lernen beginnen
czas po upadku powstania, który łączy się z wzmożeniem represji wobec Polaków i uczestników powstania: konfiskaty majątku, wywózki na Sybir, częste kary więzienia; ograniczeniem autonomii Polski (staje się jedną prowincji Rosji), wzmożoną rusyfikacją (językiem urzędowym rosyjski), likwidacja Uniwersytetu i Politechniki
Statut organiczny
Lernen beginnen
Skutkiem upadku powstania było wydanie statutu organicznego - najwyższego aktu prawnego Królestwa Polskiego, który został nadany 26 lutego1832 roku przez cesarza Mikołaja I po upadku powstania listopadowego w miejsce zniesionej Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku.
Główne ugrupowania polityczne w powstaniu listopadowym
Lernen beginnen
Obóz arystokratyczny (Czartoryskiego), ewica Towarzystwa Patriotycznego (m.in. Pułaski), prawica Towarzystwa Patriotycznego oraz Kaliszanie
Stosunek obozu arystokratycznego (Czartoryskiego) do powstania listopadowego?
Lernen beginnen
godził się na walkę licząc na poparcie mocarstw europejskich; łudził się on, że dojdzie do porozumienia z carem
Pomysł na powstanie Towarzystwa Patriotycznego
Lernen beginnen
radykałowie, uważali się za szlacheckich rewolucjonistów i domagali się reform w tym także chłopskiej, chcieli chłopów powołać pod broń;
Stosunek Kaliszan do powstania listopadowego
Lernen beginnen
nie chcieli pogłębienia powstania i przekształcenia go w ruch ogólnonarodowy, byli zwolennikami monarchii i ściśle przestrzeganej konstytucji.
Jaki był stosunek Stolicy Apostolskiej do Powstania?
Lernen beginnen
Papież Grzegorz XVI potępił powstanie i uznał polski ruch niepodległościowy za nielegalny i rewolucyjny.

Powstanie listopadowe

Powstanie listopadowe był to zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy, który wybuchł w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Bunt swoim zasięgiem objął Królestwo Polskie oraz niektóre z ziem zabranych (Litwa, Żmudź i Wołyń). Powstanie listopadowe miało wiele przyczyn. Największe czynniki to łamanie konstytucji nadanej przez Rosjan Królestwu Polskiemu, wprowadzenie cenzury oraz zakaz jawnych zgromadzeń. Nasza lekcja pozwala dogłębnie poznać przyczyny konfliktu, jego historię, a także przebieg. Powstanie listopadowe powinno być przestudiowane przez każdą młodą osobę, aby dogłębnie przygotować się do kartkówek, czy klasówek, a także żeby poznać historię państwa, w którym żyje.

Jak nauczyć się historii powstania listopadowego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Spróbuj nauki z Fiszkoteką!

57 fiszek zawartych w tej lekcji sprawi, że nie straszny Ci będzie żaden egzamin z historii. Poznasz nie tylko daty i suche fakty historyczne, ale także ciekawostki związane z powstaniem listopadowym. Dodatkowo Fiszkoteka daje możliwość tworzenia swoich własnych, autorskich lekcji. Możesz utworzyć lekcje na dowolny, wybrany przez Ciebie temat i udostępnić ją innym użytkownikom. To świetny sposób dzielenia się wiedzą! Zapraszamy także do innych naszych lekcji z zakresu historii: ziemie polskie od 1795 roku, Polska pod zaborami, a także najważniejsze daty w historii Polski.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.