Ready Player One P. 04

 0    37 Datenblatt    panirys
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jolt
Lernen beginnen
wstrząs, podskok
jolt sb awake
Lernen beginnen
wyrwać kogoś ze snu
muffled
Lernen beginnen
przytłumiony, stłumiony
to brush up on something (2x)
To improve your knowledge of something already learned but partly forgotten.
You’d better brush up on your French before going to Paris.
Lernen beginnen
przypomnieć sobie coś, odświeżyć swoją pamięć na temat czegoś (idiom)
Poprawić swoją wiedzę na temat czegoś, czegoś się już się nauczyło, ale częściowo zapomniało.
Lepiej odśwież swój francuski przed wyjazdem do Paryża.
quaint antique
Lernen beginnen
osobliwy antyk
quaint
Lernen beginnen
osobliwy, oryginalny, ciekawy
to hallow (2x)
The bread and wine has been hallowed by being dedicated to God
Lernen beginnen
święcić, poświęcić
Chleb i wino zostały poświęcone poprzez dedykowanie ich Bogowi.
curl up
Lernen beginnen
skulić się, zawijać się
wedge (2x) (/to wedge (3x))
A piece of metal, wood, rubber, etc. with a pointed edge at one end and a wide edge at the other, either pushed between two objects to keep them still or forced into something to break pieces off it. A piece of something, in the shape of a triangle.
Mary could you find something to wedge the door. Please push that wedge under the door to keep it open while we're carrying the boxes in.
Lernen beginnen
klin, koturn (/zaklinować, klinować, wciskać)
Kawałek metalu, drewna, gumy, itp. Ze spiczastą krawędzią na jednym końcu i szeroką krawędzią na drugim, albo wepchnięty między dwa przedmioty, aby utrzymać je w bezruchu, albo wmuszony do czegoś, aby je odłamać. Kawałek czegoś w kształcie trójkąta.
Mary, mogłabyś znaleźć coś, co mogłoby zaklinować drzwi. Proszę wepchnąć klin pod drzwi, aby były otwarte, gdy wnosimy pudła.
dryer
Lernen beginnen
suszarka
reception
Lernen beginnen
recepcja, odbiór
fabric softener
Lernen beginnen
płyn do płukania
reek
Lernen beginnen
śmierdzieć, dymić, kurzyć
abject (3x)
Sunk to or existing in a low state or condition. Cast down in spirit. Showing hopelessness or resignation. Expressing or offered in a humble and often ingratiating spirit. Showing no pride or respect for yourself.
This policy has turned out to be an abject failure
Lernen beginnen
nikczemny, skrajny, nędzny
Zatopiony lub istniejący w niskim stanie lub kondycji. Opuszczony w duchu. Okazujący beznadziejność lub rezygnację. Wyrażanie lub ofiarowanie w pokornym i często niewdzięcznym duchu. Nie okazywanie sobie dumy ani szacunku.
Ta polityka okazała się skrajną porażką
adjacent
Lernen beginnen
przylegający, sąsiadujący
pull out
Lernen beginnen
wyciągać, wyrwać, wywlec
strip mall
Lernen beginnen
centrum handlowe (na zewnątrz)
coax
Lernen beginnen
nakłaniać, wydębić
boot up (computer)
Lernen beginnen
uruchomić (komputer)
frenetic pace
Lernen beginnen
szaleńcze tempo
pace
Lernen beginnen
tempo, krok, chód
set/put sb's mind at rest/ease
To stop someone from worrying about something.
Chris phoned to say they'd arrived safely, so that really put Emily's mind at rest.
Lernen beginnen
Uspokoić kogoś (2x(1/1)) (idiom)
Powstrzymać kogoś od martwienia się o coś.
Chris zadzwonił, by powiedzieć, że dotarli bezpiecznie, aby naprawdę uspokoić Emily.
slip away (2x)
To leave secretly. If a period of time slips away, it passes quickly. If someone's power or the possibility of someone winning or achieving something slips away, it disappears.
I felt really uncomfortable in the group of strangers, so I slipped away when everyone was distracted. I couldn't slip away my opportunity to become a wealthy man.
Lernen beginnen
uciekać, wymykać (phr v)
Wyjechać potajemnie. Jeśli czas ucieka, szybko on mija. Jeśli czyjaś moc lub możliwość wygranej lub osiągnięcia czegoś wymyka się, to znika.
W grupie nieznajomych czułam się naprawdę nieswojo, więc wymknęłam się, gdy wszyscy byli rozproszeni. Nie mogłam umknąć mojej możliwości zostania bogatym człowiekiem.
relentless
Continuing in a severe or extreme way.
Maria had relentless determination to finish the project, moreover, she was so relentless, that she did that in less than in a week.
Lernen beginnen
nieustępliwy
Kontynuując w poważny lub skrajny sposób.
Maria miała nieustępliwą determinację by zakończyć projekt, ponadto była taka nieustępliwa, że zrobiła to w mniej niż tydzień.
onslaught
Lernen beginnen
atak, zaciekły szturm
blast through
Lernen beginnen
przebić się
cramp up
Lernen beginnen
krępować, paralizować
deteriorate
Lernen beginnen
marnieć, pogarszać się
sitcom
Lernen beginnen
sitcom (komedia sytuacyjna)
well-lit house
Lernen beginnen
dobrze oświetlony dom
two-parter episode
Lernen beginnen
dwuczęściowy odcinek
remote (3x)
Remote computer systems are available to users in another part of a building or in another place. Far away in distance or time. A remote area, house, or village is a long way from any towns or cities. Not closely related to something. Slight.
Australia is large, and remote from the great centres of population of the world. Most of the population live in remote villages far from civilization. They are remote from the world problems
Lernen beginnen
zdalny, odległy, niewielki
Zdalne systemy komputerowe dostępne dla użytkowników w innej części budynku lub w innym miejscu. Daleki w oddali lub czasie. Odległy obszar, dom lub wioska daleka od jakichkolwiek miast. Nieściśle związany z czymś. Niewielki.
Australia jest duża i oddalona od wielkich centrów ludności świata. Większość ludności mieszka w odległych wioskach z dala od cywilizacji. Są odosobnieni od problemów świata
resemble
Lernen beginnen
przypominać, być podobnym
depict (2x)
to represent or show something in a picture or story
Her images always depict some unaccountable events with terrifying creatures.
Lernen beginnen
przedstawiać, opisać
Przedstawiać lub pokazywać coś na obrazku lub w opowieści
Jej obrazy zawsze przedstawiają jakieś niezrozumiałe zdarzenia z przerażającymi stworzeniami.
store (3x) (/to store (2x))
A large shop where you can buy many different types of goods. Any type of shop. An amount of something that is being kept for future use. A building in which things are kept until they are needed.
Joanna has got a job demonstrating kitchen equipment in a department store.
Lernen beginnen
sklep, zapas, przechowywalnia (/przechowywać, składować)
Duży sklep, w którym można kupić wiele różnych rodzajów towarów. Każdy rodzaj sklepu. Ilość czegoś, co jest przechowywane do wykorzystania w przyszłości. Budynek, w którym przechowywane są rzeczy, dopóki nie będą potrzebne.
Joanna ma pracę przy demonstrowaniu wyposażenia kuchni w domu towarowym.
power outage/cut
Long-lasting power failure or voltage deviation in a commercial electricity distribution network.
Sarah couldn't make pancakes because storms caused power outages in hundreds of homes last night, including her.
Lernen beginnen
awaria zasilania (1/1)
Długotrwały zanik lub odchylenie napięcia w komercyjnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
Sarah nie mogła zrobić naleśników, ponieważ burze spowodowały przerwy w dostawie prądu w setkach domów ostatniej nocy, w tym jej.
alliterative name
Lernen beginnen
imię aliteracyjne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.