Restaurant recommendations

 0    89 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
żebro/żeberko
Lernen beginnen
rib
kawał
A thick, solid piece of something.
Wielkie kamienne kawały budynku zaśmieciły ulicę.
Lernen beginnen
chunk
Huge chunks of masonry littered the street.
kawał mięsa
On wyciął kawał miesa.
Lernen beginnen
chunk of meat
He cut out a chunk of meat.
że aż można za niego umrzeć
Widziałem cudowny samochód - chcę go kupić.
Lernen beginnen
to die for
I saw a car to die for - I want to buy it.
uzupełnić/dopełnić
2; Fill (something) up again.
Uzupełnił szklankę Justina wodą mineralną.
Lernen beginnen
refill/replenish
He replenished Justin's glass with mineral water.
nieziemski
Lernen beginnen
out of this world
przygotowywać posiłki dla kogoś
Dla ilu gości weselnych musimy przygotować posiłki?
Lernen beginnen
cater for sb
How many guests do we need to cater for at the wedding?
adresować ofertę do
2
Lernen beginnen
cater for/cater to
imponujący
To imponujące.
Lernen beginnen
impressive
That's impressive.
przechowywać
1 + phrasal verb
Pracownicy mogą przechowywać procent ze swojej jeszcze nie opodatkowanej pensji.
Lernen beginnen
store/tuck away
Employees can tuck away a percentage of their pretax salary.
starówka
Lernen beginnen
old town
wyśmienity
3; about food
Lernen beginnen
delicious/mouth-watering/delectable
kalmar/kałamarnica
Lernen beginnen
squid
wkładać/wciskać
Push, fold, or turn (the edges or ends of something, especially a garment or bedclothes) so as to hide or secure them.
Powinieneś włożyć koszulę do spodni.
Lernen beginnen
tuck
You should tuck your shirt in.
dorsz
Lernen beginnen
cod
służyć pomocą
phrasal verb
Jego obowiązkiem jest pomagać przy dziecku.
Lernen beginnen
help out
It's his responsibility to help out with the baby.
przykryć (coś czymś)
2
Lernen beginnen
cover (sth) in/with (sth)
atmosfera/nastrój
2
Lernen beginnen
ambience/atmosphere
zawieszać
Hang (something) so that it stretches in a long line.
Światła były rozwieszone wzdłuż promenady.
Lernen beginnen
string
Lights were strung across the promenade.
zagajnik
2
Obok mojego domu jest sosnowy zagajnik.
Lernen beginnen
woodlet/grove
There's a pine grove next to my house
dwór z majątkiem ziemskim
Lernen beginnen
manor
dwór/rezydencja ziemska
Lernen beginnen
manor house
współczesny
2
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
Lernen beginnen
contemporary/modern
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
ówczesny
Ówczesny minister mieszkał w Waszyngtonie.
Lernen beginnen
contemporary
The contemporary minister lived in Washington.
dzieło sztuki
3
To moje dzieła sztuki.
Lernen beginnen
artwork/work of art/piece of art
This is my artwork.
szata graficzna
Podoba mi się szata graficzna na tej stronie.
Lernen beginnen
artwork
I like the artwork on this webpage.
z dobrą wentylacją
(of a room or building) spacious, well lit, and well ventilated.
Mieszkanie nie musi być duże, ale musi być przewiewne.
Lernen beginnen
airy
The flat doesn't need to be big, but it must be airy.
powietrzny
Delicate, as though filled with or made of air.
napowietrzone chmury
Lernen beginnen
airy
airy clouds
obszerny
Large in amount or scale.
Poczyniłem obszerne badania na ten temat.
Lernen beginnen
extensive
I've done extensive research on this topic.
rozległy
2; Covering or affecting a large area.
rozległy ogród
Lernen beginnen
extensive/vast
an extensive garden
soczysty/smakowity
(of food) tender, juicy, and tasty.
To są cudownie soczyste brzoskwinie.
Lernen beginnen
succulent
These are wonderfully succulent peaches.
rozrywka/okazja
An event or item that is out of the ordinary and gives great pleasure.
Chciał ją zabrać w ramach rozrywki do kina.
Lernen beginnen
treat
He wanted to take her to the pictures as a treat.
smakołyk
A sweet, biscuit, or other item of sweet food.
Lody to ulubiony smakołyk Skippera.
Lernen beginnen
treat
Ice cream is Skipper's favourite treat.
rafinowany
olej rafinowany
Lernen beginnen
refined
refined oil
podstawowe produkty żywnościowe
dla danego regionu
Lernen beginnen
staple food
zszywka
Lernen beginnen
staple
produkty żywnościowe
Lernen beginnen
foodstuff
wyrafinowany/wytworny
Elegant and cultured in appearance, manner, or taste.
Jej głos był bardzo niski i wytworny.
Lernen beginnen
refined
Her voice was very low and refined.
rafinować
Lernen beginnen
refine
sposób
3
Oni nie powinni traktować tych kobiet w ten sposób.
Lernen beginnen
way/manner/fashion
They should not treat the women in this manner.
frutarianin
Lernen beginnen
fruitarian
przejadanie się
Lernen beginnen
overeating
produkty rolne
2
Plantatorzy często sprzedają swoje produkty na lokalnych targach.
Lernen beginnen
produce/dairy produce
Vegetable growers often sell their produce at local markets.
gruntownie
Posprzątaj dokładnie pokój.
Lernen beginnen
thoroughly
Clean the room thoroughly.
bakłażan
BE/AmE
Lernen beginnen
aubergine(BE)/eggplant(AmE)
zasadowy
2; odczyn
Lernen beginnen
alkaline/basic
zasada
2; w chemii
Lernen beginnen
alkali/base
kwasowy
2; odczyn
Lernen beginnen
acid/acidic
obojętny
odczyn
Lernen beginnen
neutral
skrobia
Lernen beginnen
starch
stosować się do (czegoś)
Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza.
Lernen beginnen
adhere to
One should strictly adhere to the doctor's recommendations.
stanowić
Be (a part) of a whole.
Lernen beginnen
constitute
wychowywać
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
Lernen beginnen
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
niepewny
3; Done without confidence
W końcu spróbował zrobić kilka niepewnych kroków po szpitalnym pokoju.
Lernen beginnen
tentative/hesitant/uncertain
He eventually tried a few tentative steps round his hospital room.
kontrargument
Lernen beginnen
counterargument
stanowczy
Kochała swoje dzieci, ale zdecydowała, że będzie stanowcza.
Lernen beginnen
firm
She loved her children, but she decided to be firm.
solidny/twardy
Having a solid, almost unyielding surface or structure.
Łóżko powinno być odpowiednio solidne, ale nie nazbyt twarde.
Lernen beginnen
firm
The bed should be reasonably firm, but not too hard.
klientela
To drogi bar z klientelą z najwyższej półki.
Lernen beginnen
clientele
It's an expensive bar with a high-end clientele.
wystrój
Nie przyszłam tu dla dekoracji.
Lernen beginnen
decor
I didn't come for the decor.
wart swojej ceny
Lernen beginnen
value for money
aluzja/wskazówka
A slight or indirect indication or suggestion.
Nie dał żadnej wskazówki, co do swoich poglądów.
Lernen beginnen
hint
He has given no hint of his views.
zaleta
3
Nie widzę żadnej zalety w jego ofercie.
Lernen beginnen
merit/asset/advantage
I can't see any merit in his proposal.
napotkać
Unexpectedly be faced with or experience (something hostile or difficult)
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę.
Lernen beginnen
encounter
We encountered some difficulties when trying to apply for a visa.
zastrzeżenie
Miał pewne zastrzeżenia, ale w końcu go przekonałem.
Lernen beginnen
reservation
He had some reservations but eventually I convinced him.
podejście
A way of dealing with a situation or problem.
Mam pozytywne podejście do życia.
Lernen beginnen
approach
I have a positive approach to life.
nieznacznie/nieco/trochę
Dziewczyna nieznacznie kiwnęła do mnie głową.
Lernen beginnen
slightly
The girl nodded slightly at me.
dogodna lokalizacja
Lernen beginnen
convenient location
w porównaniu z
3
Lernen beginnen
in comparison with/compared with/in comparison to
tętniący życiem
Tętniąca życiem niezależna dziewczyna.
Lernen beginnen
lively
A lively and uninhibited girl.
tło muzyczne
Lernen beginnen
background music
pociągający/kuszący
Wiejskie życie jest jakoś bardziej pociągające.
Lernen beginnen
appealing
Village life is somehow more appealing.
z wyższej półki
dotyczący wyrobów ekskluzywnych
Lernen beginnen
upmarket
bufet/stołówka
Lernen beginnen
cafeteria
wybór
czegoś
Lernen beginnen
selection of
uważny/baczny
Dzieci były bardzo uważne, kiedy policjant przyszedł opowiedzieć klasie o swojej pracy.
Lernen beginnen
attentive
The children were very attentive when the policeman came in to speak to their class about his job.
w ustronnym miejscu
Lernen beginnen
off the beaten track
stłumiony/przyciemniony
(Of colour or lighting) soft and restrained.
Przyciemniony blask przenikał przez zasłony.
Lernen beginnen
subdued
A subdued glow came through the curtains.
przygaszony/przygnębiony
(Of a person or their manner) quiet and rather reflective or depressed.
Czułam się dziwnie przygaszona wracając do domu.
Lernen beginnen
subdued
I felt strangely subdued as I drove home.
pokaźny/spory
spory apartament
Lernen beginnen
sizeable
a sizeable apartment
ciasto
jako masa
Posłuchaj mnie: nie ma masła, nie ma ciasta.
Lernen beginnen
pastry
Listen to me: no butter, no pastry.
ciasto
An item of food consisting of sweet pastry with a cream, jam, or fruit filling.
To ciastko z nadzieniem.
Lernen beginnen
pastry
It's a piece of pastry with stuffing.
współczujący/życzliwy
Lernen beginnen
sympathetic
... wywarło na mnie wrażenie, tak jak zrobiło to...
Lernen beginnen
... impressed me, as did...
uderzyć kogoś jako/wydawać się komuś jakimś
Lernen beginnen
strike sb as being
Od razu uderzył mnie...
passive
Lernen beginnen
I was immediately struck by...
przykuć czyjś wzrok
Lernen beginnen
catch one's eye
Co przykuło mój wzrok to...
Lernen beginnen
What caught my eye was...
Co wywarło na mnie duże wrażenie to...
Lernen beginnen
What made a big impression on me was...
Co wydało mi się najbardziej (pociągające/imponujące) to...
Lernen beginnen
What I found most (appealing/impressive)...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.