RM drużyna

 0    59 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W ugrupowaniu rozwiniętym drużyna występuje w następujących szykach
Lernen beginnen
w szeregu i w dwuszeregu
W ugrupowaniu marszowym drużyna występuje w następujących szykach
Lernen beginnen
w rzędzie i w kolumnie dwójkowej
Aby ustawić żołnierzy w szyku dowódca zarządza
Lernen beginnen
zbiórkę.
Co robi drużyna na zapowiedź komendy, np.: „Pierwsza drużyna", lub na komendę „BACZNOŚĆ"?
Lernen beginnen
żołnierze zwracają się frontem do dowódcy i przyjmują postawę zasadniczą.
Co robi dowódca drużyny po podaniu zapowiedzi do zbiórki, np. „W dwuszeregu"?
Lernen beginnen
staje w postawie zasadniczej w miejscu, w którym chce ustawić pododdział.
Co robią żołnierz drużyny na hasło „ZBIÓRKA"?
Lernen beginnen
biegną do d-cy i stają w nakazanym szyku, w postawie zasadn. i w tym samym co on kier. (jeżeli nie nakazał inaczej). Żołnierz prawoskrzydłowy staje z lewej strony dowódcy, a na zbiórce w kolumnie (rzędzie) - za nim.
Co robi dowódca drużyny, rozpoczynając formowanie szyku?
Lernen beginnen
dowódca wychodzi przed front pododdziału na taką odległość, aby mógł objąć go wzrokiem lub wykonuje wykrok prawą nogą z jednoczesnym zwrotem w lewo.
Komenda do wyrównania i pokrycia w szyku
Lernen beginnen
„SPOCZNIJ".
Przykładowa komenda do zbiórki w określonym miejscu lub kierunku
Lernen beginnen
„Pierwsza drużyna, w dwuszeregu (w kolumnie dwójkowej), na drodze, prawe skrzydło (czoło) na wysokości trybuny, frontem do hangaru - ZBIÓRKA".
Jeżeli zbiórkę nakazuje się ponownie, można podać drużynie komendę
Lernen beginnen
„Pierwsza drużyna, w dwuszeregu, na poprzednim miejscu - ZBIÓRKA".
Komenda do sformowania kolumny w marszu
Lernen beginnen
„Druga drużyna, w kolumnie dwójkowej, za mną, w marszu - ZBIÓRKA"
Zachowanie drużyny na komendę do sformowania kolumny w marszu „Druga drużyna, w kolumnie dwójkowej, za mną, w marszu - ZBIÓRKA"
Lernen beginnen
dwójka czołowa maszeruje za dowódcą drużyny w odległości trzech kroków, reszta żołnierzy dołącza do niej.
Dowódca drużyny może również nakazać zbiórkę w wyznaczonym miejscu i kierunku marszu, podając komendę
Lernen beginnen
„Druga drużyna, w kolumnie dwójkowej, na drodze w kierunku wsi, w marszu - ZBIÓRKA".
Na komendę „ROZEJŚĆ SIĘ" żołnierze
Lernen beginnen
natychmiast rozchodzą się w dowolnych kierunkach.
Dowódca może w komendzie „ROZEJŚĆ SIĘ" określić miejsce, w którym mają przebywać – przykładowe komendy
Lernen beginnen
„Na łąkę - ROZEJŚĆ SIĘ", „Do namiotów (biegiem) - ROZEJŚĆ SIĘ",
Dowódca może w komendzie „ROZEJŚĆ SIĘ" określić kierunek rozejścia się – przykładowe komendy
Lernen beginnen
„Od czoła, w prawo - ROZEJŚĆ SIĘ", „W tył - ROZEJŚĆ SIĘ".
Komendę „ROZEJŚĆ SIĘ" można podać
Lernen beginnen
w każdym szyku w miejscu lub w marszu.
Kiedy żołnierze w szyku wykonują równanie i krycie?
Lernen beginnen
samoczynnie po komendzie „SPOCZNIJ" albo na komendę „Równaj - W PRAWO (W LEWO)".
Zachowanie żołnierzy na komendę „Równaj - W PRAWO"?
Lernen beginnen
wszyscy żołnierze jednocześnie i energicznie zwracają głowy w prawo, z wyj. prawoskrz., i stają tak, aby prawym okiem widzieć tylko swego sąsiada, a lewym pierś czwartego od siebie. Po wyrównaniu, na kom. „BACZNOŚĆ" jednocz. zwracają głowy na wprost.
Po co stosuje się odliczanie?
Lernen beginnen
w celu ustalenia stanu liczbowego żołnierzy lub sformowania nowego szyku.
Komenda do odliczania
Lernen beginnen
„Kolejno - ODLICZ", „Do dwóch - ODLICZ", „Do trzech (pięciu, dziesięciu) - ODLICZ".
Zachowanie żołnierzy I szeregu na hasło „ODLICZ"
Lernen beginnen
żołn. I szer. zwracają jednocześnie głowy w pr. z wyj. prawoskrz., który zwraca głowę w lewo i zacz. odlicz. Pozost. ż-e I szer., odwracają energ. głowy z pr. na lewą str., podają kolejno liczby, po czym zwracają głowy na wprost i przyjmują post. swob.
Zachowanie żołnierzy II szeregu na hasło „ODLICZ"
Lernen beginnen
zwracają uwagę na podaną przez ich poprzedników liczbę, która także ich dotyczy, i wraz z nimi przyjmują postawę swobodną.
Jeżeli dwuszereg jest niepełny, to lewoskrzydłowy drugiego szeregu
Lernen beginnen
po odliczeniu - zwraca głowę w kierunku dowódcy i melduje głośno: „Niepełny".
Aby sprawdzić kolejność ustawienia drużyny (załogi, obsługi), zwłaszcza podczas musztry z pojazdami (sprzętem), można stosować odliczanie
Lernen beginnen
funkcjami na komendę „Funkcjami - OZNAJMIJ".
Aby sformować kolumnę dwójkową z żołnierzy maszerujących w rzędzie, stosuje się odliczanie w marszu na komendę
Lernen beginnen
„Do dwóch - ODLICZ".
Jak wygląda odliczanie w marszu
Lernen beginnen
Żołnierze odliczają, nie zmieniając tempa marszu, i kolejno zwracają głowy w lewo.
Po co nakazuje się odstępowanie?
Lernen beginnen
aby ułatwić przegląd żołnierzy lub zapewnić im większą swobodę ruchów w czasie ćwiczeń.
Na czym polega odstępowanie?
Lernen beginnen
na zwiększeniu odstępów między żołnierzami o liczbę kroków podaną w komendzie.
Komenda do odstępowania
Lernen beginnen
np. „Od prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego), pięć (dziesięć) kroków - ODSTĄP (biegiem - ODSTĄP)".
Na hasło komendy „ODSTĄP” faza I
Lernen beginnen
ż-e (oprócz skrzydł., od kt. zacz. się odstęp.) robią w lewo zwrot i maszer. (biegną) w nakaz. kier., oglądając się przez lewe ramię na bezpośr. za nim maszer. (biegnącego) ż.
Na hasło komendy „ODSTĄP” faza II
Lernen beginnen
Po jego zatrz. się nast. ż. robi tyle kroków, ile podano w kom.; zatrzymuje się, robi w prawo zwrot, wyrówn. i samorzutnie przyjmuje post. swob.
Podczas odstępowania od środka wskazuje się żołnierza, od którego należy rozpocząć wykonywanie tej czynności – podaj komendę
Lernen beginnen
„Od szeregowego Malinowskiego, krok - ODSTĄP" lub „Od szeregowego Malinowskiego, w prawo (w lewo), krok - ODSTĄP".
Co robi wyznaczony żołnierz na komendę „Od szeregowego Malinowskiego, krok - ODSTĄP"?
Lernen beginnen
mówi „Jestem" i na sekundę podnosi lewą rękę do poziomu z dłonią ułożoną w płaszczyźnie pionowej. Przy dwuszeregu, lewą rękę podnosi do poziomu również żołnierz kryjący wskazanego z pierwszego szeregu.
Jak odbywa się łączenie?
Lernen beginnen
w odwrotnym kierunku niż odstępowanie.
Komenda do łączenia
Lernen beginnen
„Do prawoskrzydłowe-go (lewoskrzydłowego) - ŁĄCZ (biegiem - ŁĄCZ)" lub „Do szeregowego Malinowskiego - ŁĄCZ (biegiem - ŁĄCZ)" albo „Do szeregowego Stępnia w lewo (w prawo) - ŁĄCZ (biegiem - ŁĄCZ)".
Przesunięcie szyku o krok w przód lub w tył odbywa się na komendę i co robią żołnierze
Lernen beginnen
„Pierwsza drożyna, krok na wprost (w tył) - MARSZ". Żołnierze robią krok w nakazanym kierunku, nie zmieniając frontu.
Aby przesunąć szyk do przodu na odległość większą niż krok podaje się komendę
Lernen beginnen
np.: „Drużyna, sześć kroków na wprost - MARSZ" lub - jeżeli nie podaje się liczby kroków - „Drużyna, na wprost - MARSZ".
Aby przesunąć szyk w tył na odległość większą niż krok, najpierw należy podać komendę
Lernen beginnen
do wykonania zwrotu w tył, a następnie - dotyczącą przesunięcia.
Pierwsza czynność do przesunięcia szyku w prawo (lewo)
Lernen beginnen
zmiana frontu szyku.
Zmiany frontu ugrupowania rozwiniętego dokonuje się na komendę
Lernen beginnen
„Drużyna, w prawo (w lewo) zachodź - MARSZ".
Zachowanie żołnierzy na komendę „Drużyna, w prawo (w lewo) zachodź - MARSZ"
Lernen beginnen
Żołnierz skrzydłowy nieruchomego skrzydła zachodzi w miejscu w prawo (w lewo) w takim tempie, aby maszerujący po okręgu mogli zachować równanie. Po dojściu drużyny do odpowiedniego miejsca dowódca podaje komendę „Drużyna - STÓJ".
Jakim krokiem odbywa się zachodzenie?
Lernen beginnen
zwykłym.
Postawa żołnierzy do nakazania zmiany ugrupowania
Lernen beginnen
postawa zasadn.
Z szeregu w rząd przechodzi się na komendę
Lernen beginnen
„W prawo - ZWROT",
z rzędu do szeregu przechodzi się na komendę
Lernen beginnen
„W lewo - ZWROT".
Z szeregu w kolumnę dwójkową przechodzi się na komendę
Lernen beginnen
„W dwójki, w prawo - ZWROT".
Komenda, która może poprzedzać komendę „W dwójki, w prawo - ZWROT"
Lernen beginnen
do dwóch – ODLICZ
Zachowanie żołnierzy na komendę „W dwójki, w prawo - ZWROT"
Lernen beginnen
Jedynki robią w prawo zwrot w miejscu, a dwójki wykonują na obcasie buta prawej nogi i czubku lewego buta część zwrotu w prawo, po czym lewą nogą robią energiczny wykrok w lewo w skos i — dostawiając prawą nogę do lewej - stają na lewo od swych sąsiadów.
Z kolumny dwójkowej do szeregu powraca się na komendę
Lernen beginnen
„W szereg, w lewo - FRONT".
Zachowanie żołnierzy na komendę „W szereg, w lewo - FRONT"
Lernen beginnen
jedynki wykonują na obcasie buta lewej nogi i czubku prawego buta część zwrotu w lewo, po czym prawą nogą robią energiczny wykrok w lewo w skos i — dostawiając lewą nogę do prawej - stają na prawo od swych sąsiadów. Dwójki robią zwrot w lewo w miejscu.
Z dwuszeregu w kolumnę dwójkową przechodzi się na komendę
Lernen beginnen
„W prawo - ZWROT"
z kolumny dwójkowej do dwuszeregu przechodzi się na komendę
Lernen beginnen
„W lewo - ZWROT".
W jakim kierunku formuje się zawsze kolumnę dwójkową (rząd) z dwuszeregu (szeregu)?
Lernen beginnen
w prawo;
W jakim kierunku formuje się zawsze dwuszereg i szereg z kolumny dwójkowej (rzędu)?
Lernen beginnen
w lewo.
W marszu z kolumny dwójkowej w rząd przechodzi się na komendę
Lernen beginnen
„W rząd - W TYŁ".
Zachowanie żołnierzy na komendę „W rząd - W TYŁ"
Lernen beginnen
Żołnierze z lewego rzędu przesuwają się w takt marszu za swych prawych sąsiadów, zachowując regulaminowe odległości.
Z rzędu w kolumnę dwójkową przechodzi się na komendę
Lernen beginnen
„W dwójki - W PRZÓD".
Zachowanie żołnierzy na komendę „W dwójki - W PRZÓD"
Lernen beginnen
dwójki przesuwają się w przód na lewo od swych poprzedników. Ustawione w ten sposób dwójki dołączają i kryją dwójkę czołową, która skraca krok bez komendy. Po przyjęciu regulaminowych odstępów i odległości podaje się komendę „Zwykły - KROK".

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.