Unit 1 Introduction

 0    52 Datenblatt    urszulamk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zlecać
Lernen beginnen
to commission
sporządzać
Lernen beginnen
to draw up
współpracować z
Lernen beginnen
to liaise with
opracowanie planu marketingowego
Lernen beginnen
drawing up a marketing plan
przeprowadzanie badań rynkowych
Lernen beginnen
doing market research
zlecanie reklamy
Lernen beginnen
commissioning advertising
współpraca z działem sprzedaży
Lernen beginnen
liaising with the sales department
oprowadzanie odwiedzających po firmie
Lernen beginnen
showing visitors around the company
tworzenie reklam
Lernen beginnen
creating advertisements
zapewnienie wsparcia dla obsługi klienta
Lernen beginnen
providing support for customer service
prezentowanie na targach
Lernen beginnen
presenting at a trade fair
przypisane, przydzielone do
Lernen beginnen
assigned to
zespoły międzywydziałowe
Lernen beginnen
cross-functional teams
strategia wprowadzania na rynek nowego produktu
Lernen beginnen
go-to-market strategy
osoba kupująca przestrzeń medialną
Lernen beginnen
media buyer
wzmianki w mediach
Lernen beginnen
media mentions
udokumentowane, odpowiednie doświadczenie
Lernen beginnen
proven track record
zapewnić inną pomoc w ramach działu marketingu
Lernen beginnen
provide other assistance within the marketing department
opracować i wykonać kompleksowy plan marketingowy
Lernen beginnen
develop and execute a comprehensive marketing plan
wzmocnić naszą pozycję lidera
Lernen beginnen
reinforce our leadership position
bezpośrednie obowiązki obejmują
Lernen beginnen
direct responsibilities include
dotyczy, jest związany z
stanowisko jest związane z zarządzaniem wszystkimi aspektami PR
Lernen beginnen
involves
the job involves managing all aspects of public relations
w celu osiągnięcia celów w zakresie dochodów, rentowności i budżetu
Lernen beginnen
to meet revenue, profitability and budget targets
główna odpowiedzialność
Lernen beginnen
primary responsibility
linia produktów
Lernen beginnen
product line
głęboka wiedza
Lernen beginnen
strong knowledge
odpowiedzialny za
Lernen beginnen
responsible for
zasady marketingowe
Lernen beginnen
marketing principles
umiejętność kierowania zespołem
Lernen beginnen
ability to lead team
wykonać, zrealizować, przeprowadzić
zrealizować skuteczną strategię wejścia na rynek
Lernen beginnen
accomplish
accomplish a successful go-to-market strategy
przeprowadzić badania, aby się dowiedzieć
Lernen beginnen
conduct a survey to find out
nadzorować personel
Lernen beginnen
supervise staff
być odpowiedzialnym za
Lernen beginnen
be in charge of
firma produkująca artykuły sportowe
Lernen beginnen
sporting goods company
odwzorować w całej naszej komunikacji
Lernen beginnen
to project in all our communication
postrzegany
Lernen beginnen
widely seen
wymyślanie nowych produktów
Lernen beginnen
coming up with new products
podkreślić przez
Lernen beginnen
to emphasize through
klient zawsze jest na pierwszym miejscu
Lernen beginnen
customer always comes first
przypominać o tym fakcie
Lernen beginnen
remind of that fact
stale komunikować poprzez nasz marketing
Lernen beginnen
continually communicate in our marketing
budowanie świadomości marki
Lernen beginnen
branding
identyfikacja wizualna firmy
Lernen beginnen
corporate design
tożsamość firmy
Lernen beginnen
corporate identity
wizerunek firmy
Lernen beginnen
corporate image
dobry stosunek ceny do jakości
Lernen beginnen
good value for money
wartości marki
Lernen beginnen
brand equity
imitacja, podróbka
Lernen beginnen
off-brand
jednym słowem
Lernen beginnen
in a word
rozważać
Lernen beginnen
consider
racjonalny i emocjonalny urok
Lernen beginnen
a rational and an emotional appeal
zdradzać
Lernen beginnen
betray

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.