VII Roztwory (pojęcia)

5  1    33 Datenblatt    anulek5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Roztwór właściwy
Lernen beginnen
układ dyspersyjny, w którym faza rozproszona charakteryzuje się rozdrobnieniem poniżej 1nm.
Zawiesina
Lernen beginnen
układ dyspersyjny, w którym faza rozproszona charakteryzuje się rozdrobnieniem powyżej 500 nm.
Koloid
Lernen beginnen
układ dyspersyjny, w którym faza rozproszona charakteryzuje się rozdrobnieniem 1/500 nm.
Efekt Tyndalla
Lernen beginnen
rozproszenie światła na cząstkach fazy rozproszonej, wywołane przez cząstki koloidalne o rozmiarach mniejszych i zbliżonych do długości fali świetlnej
zol
Lernen beginnen
koloidalny układ dyspersyjny, w którym faza rozpraszająca jest cieczą
żel
Lernen beginnen
produkt koagulacji zolu
koagulacja
Lernen beginnen
przejście zolu w żel; polega na łączeniu się cząstek fazy rozproszonej koloidu w większe zespoły, tworzące nieregularną sieć (koagulat))
peptyzacja
Lernen beginnen
przejście żelu w zol
denaturacja
Lernen beginnen
nieodwracalny proces przejścia zolu w żel
rozpuszczanie
Lernen beginnen
proces mieszania, prowadzący do powstania roztworu
roztwarzanie
Lernen beginnen
rozpuszczanie, któremu towarzyszą reakcje chemiczne
solwatacja
Lernen beginnen
proces otaczania cząsteczek lub jonów substancji rozpuszczonej przez cząsteczki rozpuszczalnika, zachodzący przede wszystkim w rozpuszczalnikach polarnych
hydratacja
Lernen beginnen
solwatacja w roztworach wodnych
kontrakcja
Lernen beginnen
zmniejszenie objętości układu podczas mieszania dwóch cieczy rozpuszczających się wzajemnie
dylatacja
Lernen beginnen
zwiększenie objętości układu podczas mieszania dwóch cieczy rozpuszczających się wzajemnie
efekt ebulioskopowy
Lernen beginnen
podwyższenie temperatury wrzenia roztworu w stosunku do temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika
efekt krioskopowy
Lernen beginnen
obniżenie temperatury wrzenia roztworu w stosunku do temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika
rozpuszczalnik
Lernen beginnen
zazwyczaj: składnik występujący w roztworze w nadmiarze. W rzeczywistości - dowolnie wybrany składnik roztworu. Najczęściej w roztworach ciekłych - ciesz, w roztworach wodnych - woda
substancja rozpuszcona
Lernen beginnen
pozostałe składniki roztworu (poza rozpuszczalnikiem))
rozpuszczalność substancji
Lernen beginnen
liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danych warunkach ciśnienia i temperatury, z wytworzeniem roztworu nasyconego (symbol: R, jednostka: g/100 g wody)
roztwór nasycony
Lernen beginnen
roztwór pozostający w stanie równowagi z osadem substancji rozpuszczonej
roztwór nienasycony
Lernen beginnen
roztwór, którego stężenie jest niższe od stężenia wynikającego z rozpuszczalności
roztwór przesycony
Lernen beginnen
roztwór o stężeniu wyższym niż roztwór nasycony w danych warunkach, najczęściej nietrwały
równowaga dynamiczna
Lernen beginnen
stan układy, w którym w stałych warunkach ciśnienia i temperatury ilość substancji rozpuszczonej i ilość osadu pozostającego w kontakcie z roztworem nie zmieniają się
czynniki wpływające na rozpuszczalność
Lernen beginnen
1. wzrost ciśnienia (wzrost rozpuszczalności) 2. temperatura 3. rodzaj substancji 4. rodzaj rozpuszczalnika
stężenie procentowe
Lernen beginnen
masa substancji rozpuszczonej zawartej w 100 g roztworu
stężenie molowe
Lernen beginnen
liczba moli substancji rozpuszczonej zwartej w 1 dm3 roztworu
procent objętościowy
Lernen beginnen
stosunek objętości składnika do sumy objętości składników mieszaniny przed ich zmieszaniem
procent masowo-objętościowy
Lernen beginnen
stosunek masy składnika do objętości mieszaniny
ułamek masowy
Lernen beginnen
stosunek masy składnika do masy mieszaniny
ułamek molowy
Lernen beginnen
stosunek liczby moli składnika do liczby moli wszystkich składników mieszaniny
stężenie molalne
Lernen beginnen
stosunek liczby moli substancji do masy rozpuszczalnika
hydraty (sole uwodnione)
Lernen beginnen
sole zawierające w sieci krystalicznej cząsteczki wody w ściśle określonej ilości w stosunku do innych drobin tego kryształu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.