Žmonės - People

 0    36 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Aš Mantas.
Lernen beginnen
I
I am Mantas.
tu
Kas tu?
Lernen beginnen
you
Who are you?
jis
Kas jis?
Lernen beginnen
he
Who is he?
ji
Ji yra mano sesuo.
Lernen beginnen
she
She is my sister.
mes
Mes alkani.
Lernen beginnen
we
We are hungry.
jūs
Jūs galėtumėte uždaryti duris?
Lernen beginnen
you
Could you close the door, please?
jie
Jie mūsų draugai.
Lernen beginnen
they
They are our friends.
jos
Jos mūsų puseserės.
Lernen beginnen
they
They are our cousins.
asmuo
Norėčiau staliuko vienam asmeniui.
Lernen beginnen
person
A table for one person, please.
žmonės
Man taip sakė žmonės.
Lernen beginnen
people
That is what people told me.
draugas
Tai mano draugas Mantas.
Lernen beginnen
friend
This is my friend, Mantas.
žmona
Tai mano žmona Julija.
Lernen beginnen
wife
This is my wife, Julija.
vyras
Mano vyras čia bus bet kurią minutę.
Lernen beginnen
husband
My husband will be here any minute.
brolis
Jis elgiasi visai kaip mano brolis.
Lernen beginnen
brother
He is acting exactly like my brother.
sesuo
Kur tavo sesuo?
Lernen beginnen
sister
Where is your sister?
vaikas
Jis geras vaikas.
Lernen beginnen
child
He is a good child.
sūnus
Maniau, kad tai mano sūnus.
Lernen beginnen
son
I thought it is my son.
dukra
Ta mergaitė yra mano dukra.
Lernen beginnen
daughter
That girl is my daughter.
mama
Mano mama yra mokytoja.
Lernen beginnen
mother
My mother is a teacher.
tėtis
Mano tėtis dirba taksi vairuotoju.
Lernen beginnen
father
My father works as a taxi driver.
vaikinas
Atvyksta jos vaikinas.
Lernen beginnen
boyfriend
Her boyfriend is coming.
mergina
Mano mergina yra pati gražiausia mergina pasaulyje.
Lernen beginnen
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
vyras
Taip pat reiškia "žmogus".
Kas šis vyras?
Lernen beginnen
man
Who is this man?
moteris
Ji ištekėjusi moteris.
Lernen beginnen
woman
She is a married woman.
mokytoja
Jūs esate mano geriausia prancūzų kalbos mokytoja.
Lernen beginnen
teacher
You are my best French teacher.
gydytojas
Tomas yra geriausias gydytojas mieste.
Lernen beginnen
doctor
Tomas is the best doctor in town.
visi
Visi yra kviečiami.
Lernen beginnen
everybody
Everyone is invited.
niekas
Niekas su manimi nekalba.
Lernen beginnen
nobody
Nobody speaks to me.
kažkas
Kažkas suvalgė mano sumuštinį.
Lernen beginnen
somebody
Somebody ate my sandwich.
mano
Tai mano šuo.
Lernen beginnen
my
It's my dog.
tavo
Kur tavo krepšys?
Lernen beginnen
your
Where's your bag?
jo
Jo sūnus yra aktorius.
Lernen beginnen
his
His son is an actor.
jos
Man patinka jos batai.
Lernen beginnen
her
I like her shoes.
mūsų
Jis nori vesti mūsų dukterį.
Lernen beginnen
our
He wants to marry our daughter.
jūsų
Man patinka Jūsų šeima.
Lernen beginnen
your
I like your family.
Man nepatinka jų tėvai.
Lernen beginnen
their
I don't like their parents.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.