English Phrases Travel, directions

 0    58 Datenblatt    rooneyasd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Około 300 kilometrów,
Lernen beginnen
About 300 kilometers,
Bilet w jedną stronę,
Lernen beginnen
A one way ticket,
Czy zamierzasz jej pomóc?
Lernen beginnen
Are you going to help her?
Bilet w obie strony,
Lernen beginnen
A round trip ticket,
Kiedy?
Kiedy odjeżdża pociąg?
Lernen beginnen
At what time?
When does the train leave?
Czy mogę umówić się na przyszłą środę?
Lernen beginnen
Can I make an appointment for next Wednesday?
Czy możesz powtórzyć?
Lernen beginnen
Can you repeat that please?
Czy ta droga prowadzi do Nowego Jorku?
Lernen beginnen
Does this road go to New York?
Czy masz wystarczająco pieniędzy?
Lernen beginnen
Do you have enough money?
Czy wiesz jak gotować?
Lernen beginnen
Do you know how to cook?
Czy wiesz, co to mówi?
Lernen beginnen
Do you know what this says?
Czy chcesz, żebym przyszedł i cię zabrał?
Lernen beginnen
Do you want me to come and pick you up?
Chodź za mną,
Lernen beginnen
Follow me,
Stąd do tamtąd,
Lernen beginnen
From here to there,
Idź prosto,
Lernen beginnen
Go straight ahead,
Czy przybyłeś?
Lernen beginnen
Have you arrived?
Czy byłeś w Bostonie?
Lernen beginnen
Have you been to Boston?
Jak się tam dostanę?
Lernen beginnen
How do I get there?
Jak dostać się na Daniel Street?
Lernen beginnen
How do I get to Daniel Street?
Jak dostać się do ambasady amerykańskiej?
Lernen beginnen
How do I get to the American Embassy?
Jak długo zajmuje podróż samochodem?
Lernen beginnen
How long does it take by car?
Ile czasu zajmuje podróż do Gruzji?
Lernen beginnen
How long does it take to get to Georgia?
Jak długi jest lot?
Lernen beginnen
How long is the flight?
Jaki był film?
Lernen beginnen
How was the movie?
Chciałbym zadzwonić,
Lernen beginnen
I'd like to make a phone call,
Chciałbym dokonać rezerwacji,
Lernen beginnen
I'd like to make a reservation,
Mam pytanie, które chcę zadać, / Chcę zadać ci pytanie,
Lernen beginnen
I have a question I want to ask you,/ I want to ask you a question,
Ja też wezmę to,
Lernen beginnen
I'll take that one also,
Już idę,
Lernen beginnen
I'm coming right now,
Wracam do domu za cztery dni,
Lernen beginnen
I'm going home in four days,
Jutro wyjezdzam,
Lernen beginnen
I'm leaving Tomorrow,
Szukam poczty,
Lernen beginnen
I'm looking for the post office,
Czy to twoje pióro?
Lernen beginnen
Is this pen yours?
Szkoda, że ​​go nie mam,
Lernen beginnen
I wish I had one,
Poproszę jeden bilet do Nowego Jorku,
Lernen beginnen
One ticket to New York please,
Podróż w jedną lub w drugą stronę?
Lernen beginnen
One way or round trip?
Proszę mów wolniej,
Lernen beginnen
Please speak slower,
Proszę zabrać mnie na lotnisko,
Lernen beginnen
Please take me to the airport,
W ten sposób,
Lernen beginnen
That way,
Samolot odlatuje o 5: 30P,
Lernen beginnen
The plane departs at 5:30P,
Przybyli wczoraj,
Lernen beginnen
They arrived yesterday,
Obróć się,
Lernen beginnen
Turn around,
Skręć w lewo,
Lernen beginnen
Turn left,
Skręć w prawo,
Lernen beginnen
Turn right,
O której idziesz na dworzec autobusowy?
Lernen beginnen
What time are you going to the bus station?
Kiedy to się stało?
Lernen beginnen
When did this happen?
Kiedy przybyłeś do Bostonu?
Lernen beginnen
When did you arrive in Boston?
Kiedy przyjeżdża?
Lernen beginnen
When does he arrive?
Kiedy się pojawi?
Lernen beginnen
When does it arrive?
Kiedy bank jest otwarty?
Lernen beginnen
When does the bank open?
Kiedy autobus odjeżdża?
Lernen beginnen
When does the bus leave?
Kiedy przybędzie my?
Lernen beginnen
When do we arrive?
Kiedy wychodzimy?
Lernen beginnen
When do we leave?
Gdzie mogę to wysłać?
Lernen beginnen
Where can I mail this?
Skąd ona pochodzi?
Lernen beginnen
Where is she from?
Gdzie jest łazienka?
Lernen beginnen
Where is the bathroom?
Dlaczego nie?
Lernen beginnen
Why not?
Czy mi przypomnisz?
Lernen beginnen
Will you remind me?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.