KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.1

 0    74 Datenblatt    puscianek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
AAD - Odchylenie od wyznaczonej wysokości bezwzględnej
Lernen beginnen
Assigned altitude deviation
AAL - Wysokość nad lotniskiem
Lernen beginnen
Above Aerodrome Level
ABI - Informacja o przecięciu granicy
Lernen beginnen
Advance boundary information
ABM - Na trawersie
Lernen beginnen
Abeam
ABN - latarnia lotniska
Lernen beginnen
aerodrome beacon
A/C - Statek powietrzny
Lernen beginnen
Aircraft
ACARS* - system komunikacji ze statkami powietrznymi w oparciu o wiadomości i potwierdzenia odbioru (wymawiać „EJ-KARS”
Lernen beginnen
A/CARS - Aircraft Communication Addressing and Reporting System
ACAS* - pokładowy system unikania kolizji
Lernen beginnen
ACAS - Airborne Collision Avoidance System
ACC** - kontrola obszaru
Lernen beginnen
Area Control Centre
ACK - potwierdź
Lernen beginnen
acknowledge
ACL - Miejsce sprawdzania wysokościomierzy
Lernen beginnen
Altimeter check location
AD - Lotnisko
Lernen beginnen
Aerodrome
ADA - Obszar ze służbą doradczą
Lernen beginnen
advisory area
ADC - Mapa lotniska
Lernen beginnen
Aeroderome chard
ADDN Dodatek, dodanie lub dodatkowy
Lernen beginnen
Addition or additional
ADF** - automatyczny radionamiernik, radiokompas
Lernen beginnen
automatic direction finding equipment
ADI - Sztuczny horyzont
Lernen beginnen
Attitude Indicator
ADIZ - strefa identyfikacji obrony powietrznej. Przygraniczny pas o szerokości 15km. (wymawiać „EJ-DIZ”
Lernen beginnen
air defence identification zone
ADJ - Przyległy, sąsiedni
Lernen beginnen
Adjacent
ADR - Trasa ze służbą doradczą
Lernen beginnen
advisory router
ADS-B‡ - Automatyczne zależne dozorowanie - rozgłaszanie
Lernen beginnen
Automatic dependent surveillance - broadcast
ADZ - zawiadomić, doradzić
Lernen beginnen
Advise
AIM¤ - Depesza Informacyjna ATFM
Lernen beginnen
Air traffic flow management information message
AIRMET† - Informacja dotycząca zjawisk pogody na trasie, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących loty na małych wysokościach
Lernen beginnen
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations
AFIL - plan lotu złożony z powietrza
Lernen beginnen
flight plan filed in the air
AFIS - Lotniskowa Słuzba Informacji Powietrznej
Lernen beginnen
aerodrome flight information service
AGL - nad poziomem terenu
Lernen beginnen
above ground level
AGN - ponownie, znowu
Lernen beginnen
again
AIP - zbiór informacji lotniczych
Lernen beginnen
aeronautical information publication
AIS - Służba Informacji Lotniczej
Lernen beginnen
Aeronautical Information Service
AIRAC - regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczych
Lernen beginnen
aeronautical information regulation and control
AIREP* - meldunek z powietrza
Lernen beginnen
AIREP - air-report
ALERFA* - Faza alarmu
Lernen beginnen
ALERFA - Alert phase
ALT - Wysokość bezwzględna
Lernen beginnen
Altitude
ALRS - służba alarmowa
Lernen beginnen
alerting service
ALS - system świateł podejścia
Lernen beginnen
approach lighting system
ALTN - Zapasowe (lotnisko)
Lernen beginnen
Alternate (aeorodrome)
AMA - Minimalna wysokość bezwzględna dla obszaru
Lernen beginnen
Area Minimum Altitude
AMC - komórka zarządzania przestrzenią powietrzną
Lernen beginnen
Airspace Management Cell
AMD - Popraw lub poprawiony (używa się do oznaczenia poprawionej depeszy meteorologicznej; oznacznik rodzaju depeszy)
Lernen beginnen
Amend or amended (used to indicate amended meteorological message; message type designator
AMSL - nad średnim poziomem morza
Lernen beginnen
above mean sea level
ANM¤ - Depesza powiadamiająca ATFM
Lernen beginnen
Air traffic flow management notification message
AOC... - Mapa przeszkód lotniskowych (po którym podaje się nazwę/ tytuł
Lernen beginnen
Aerodrome obstacle chart (followed by type and name/title)
APAPI† - Uproszczony wizualny wskaźnik ścieżki podejścia (wymawiać „EJ-PAPI”
Lernen beginnen
Abbreviated precision approach path indicator
APCH - Podejście zbliżanie"
Lernen beginnen
Approach
APN - Płyta postojowa
Lernen beginnen
Apron
APP - kontrola zbliżania
Lernen beginnen
Approach Control
APRX - Zbliżony lub w przybliżeniu
Lernen beginnen
APRX Approximate or approximately
APV - zatwierdź zatwierdzono
Lernen beginnen
approve or approvedor approval
ARCC - ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotn
Lernen beginnen
aeronautical rescue coordination center
ARO - biuro odpraw załóg
Lernen beginnen
air traffic services reporting office
ARP - punkt odniesienia lotniska
Lernen beginnen
aerodrome reference point
ASC - Wznosić się do lub wznoszenie się do
Lernen beginnen
Ascend to or ascending to
ASDA - Rozporządzalna długość przerwanego startu
Lernen beginnen
Accelerate-stop distance available
ASHTAM - NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu specjalnego formularza o przederupcyjnej aktywności wulkanicznej, erupcji wulkanicznej i/lub chmurach popiołów wulkanicznych, mających znaczenie dla operacji statków powietrznych
Lernen beginnen
Special series NOTAM notifying by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations
ASM - zarządzanie przestrzenią powietrzną
Lernen beginnen
airspace management
ATA** - Rzeczywisty czas przylotu
Lernen beginnen
Actual Time of Arrival
ATC** - Kontrola Ruchu Lotniczego
Lernen beginnen
air traffic control
ATD** - Rzeczywisty Czas Odlotu
Lernen beginnen
Actual Time of Departure
ATFM - zarządzanie przepływem ruchu lotniczego
Lernen beginnen
air traffic flow management
ATIS* - system automatycznej informacji lotniskowej
Lernen beginnen
Automatic Terminal Information Service
ATM - zarządzanie ruchem lotniczym
Lernen beginnen
air traffic management
ATR - automat przywracania ciągu
Lernen beginnen
Automatic Thrust Restoration
ATS - Służby Ruchu Lotniczego
Lernen beginnen
air traffic services
AT-VASIS* - Skrócony T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (wymawiane „EJ-TI-WASIS”)
Lernen beginnen
Abbreviated T visual approach slope indicator system
ATZ - strefa ruchu lotniskowego
Lernen beginnen
Aerodrome Traffic Zone
AUP - plan użytkowania przestrzeni powietrznej
Lernen beginnen
Airspace Use Plan
AUTH - Upoważniony lub upoważnienie
Lernen beginnen
Authorized or authorization
AUX - Pomocniczy
Lernen beginnen
Auxiliary
AVASIS - Uproszczony wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia
Lernen beginnen
Abbreviated visual approach slope indicator system
AVBL - Dostępny lub dostępność
Lernen beginnen
Available or availability
AVG - Przeciętny, średni
Lernen beginnen
Average
AVGAS* - Benzyna lotnicza
Lernen beginnen
Aviation gasoline
AWY - droga lotnicza
Lernen beginnen
airway

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.