KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.3

 0    116 Datenblatt    puscianek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
G/A - Nadawaj, wznów nadawanie
Lernen beginnen
Go ahead, resume sending
GAGAN* - Nawigacja wspomagana przez GPS i geostacjonarnego satelitę ziemi
Lernen beginnen
GPS and geostationary earth orbit augmented navigation
GAIN - Przyrost prędkości powietrznej lub wiatru czołowego
Lernen beginnen
Airspeed or headwind gain
GAMET* Prognoza dla obszaru, w którym są wykonywane loty na małych wysokościach
Lernen beginnen
Area forecast for low-level flights
GAT - Ogólny ruch lotniczy (wg zasad ICAO)
Lernen beginnen
General Air Traffic (according to ICAO rules)
GBAS* - System wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (wymawiane „DŻI-BAS”)
Lernen beginnen
Ground-based augmentation system
GCA** - System podejścia do lądowania kontrolowanego z ziemi lub podejście do lądowania kontrolowane z ziemi
Lernen beginnen
Ground controlled approach system or ground controlled approach
GLD - Szybowiec
Lernen beginnen
Glider
GLONASS* - Globalny orbitalny nawigacyjny system satelitarny
Lernen beginnen
Global orbiting navigation satellite system
GLS** - System lądowania z wykorzystaniem GBAS
Lernen beginnen
landing system
GND - część organu kontroli lotniska, przestrzenią odpowiedzialności obejmująca drogi kołowania
Lernen beginnen
ground
GNSS** - Globalny satelitarny system nawigacyjny
Lernen beginnen
Global navigation satellite system
GP - Ścieżka schodzenia
Lernen beginnen
Glide Path
GPA - Kąt ścieżki schodzenia
Lernen beginnen
Glide path angle
GPIP - Punkt przechwycenia ścieżki zniżania
Lernen beginnen
Glide path intercept point
GPS** - Globalny system pozycyjny
Lernen beginnen
Global Positioning System
GPWS** - System ostrzegania przed bliskością powierzchni ziemi
Lernen beginnen
Ground proximity warning system
GRAS* - Regionalny system wspomagania bazujący na wyposażeniu naziemnym (wymawiane „GRAS”)
Lernen beginnen
Ground-based regional augmentation system
GRIB - Dane meteorologiczne przetworzone w postać cyfrową w punktach siatki geograficznej, przedstawione w postaci dwójkowej (lotniczy kod meteorologiczny)
Lernen beginnen
Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (in aeronautical meteorological code)
HBN - Latarnia ostrzegawcza
Lernen beginnen
Hazard beacon
HDF - Radionamiernik wielkiej częstotliwości
Lernen beginnen
High frequency direction-finding station
HDG - Kurs
Lernen beginnen
Heading
HEL - śmigłowiec
Lernen beginnen
Helicopter
HF** - wysoka częstotliwość (3000 do 30000 Kiloherców)
Lernen beginnen
high frequency (3000 to 30000 Kilohertz)
HOSP - Statek powietrzny sanitarny
Lernen beginnen
Hospital Aircraft
HS - Służba dostępna w czasie operacji rozkładowych
Lernen beginnen
Service available during hours of scheduled operations
HSI - wskaźnik położenia horyzontu
Lernen beginnen
horizontal situation indicator
HUD - Wyświetlacz
Lernen beginnen
Head-up display
HVY - Ciężki
Lernen beginnen
Heavy
IAC - Mapa podejścia według wskazań przyrządów
Lernen beginnen
Instrument approach chart
IAF - Pozycja (odniesienie) rozpoczęcia podejścia początkowego
Lernen beginnen
Initial approach fix
IAP - Procedura podejścia według wskazań przyrządów
Lernen beginnen
Instrument approach procedure
IAR - Skrzyżowanie tras lotniczych
Lernen beginnen
Intersection of air routes
IATA - międzynarodowe zrzeszenie przewoźników powietrznych
Lernen beginnen
international Air transport association
ICAO - organizacja międzynarodowego lotnictwa cywilnego
Lernen beginnen
international civil Aviation organization
IE - Zwolniony
Lernen beginnen
Exempted
IF - Pozycja rozpoczęcia podejścia pośredniego
Lernen beginnen
Intermediate Approach Fix
IFPS - System wstępnego przetwarzania planów lotu
Lernen beginnen
Initial Integrated Flight plan Processing System
IFR** - Przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów
Lernen beginnen
Instrument Flight Rulet
IGA - Międzynarodowe lotnictwo ogólne
Lernen beginnen
International general aviation
ILS** -System lądowania wg wskazań przyrządów
Lernen beginnen
Instrument Landing System
IM - Marker wewnętrzny
Lernen beginnen
Inner Marker
IMC** - Warunki meteorologiczne dla lotów wg wskazań przyrządów
Lernen beginnen
Instrument Meteorological Conditions
IMGW - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Lernen beginnen
Institute of Meteorology and Water Management
IMT - Natychmiastowy lub natychmiast
Lernen beginnen
Immediate or immediately
INA - Podejście początkowe
Lernen beginnen
Initial approach
INBD - Przybywający, przylatujący
Lernen beginnen
Inbound
INCERFA* - Faza niepewnośc
Lernen beginnen
Uncertainty phase
INFO* - Informacja
Lernen beginnen
Information
INOP - Nieczynny
Lernen beginnen
Inoperative
INS - system nawigacji inercjalnej (bezwładnościowej)
Lernen beginnen
inertial navigation system
INT - Skrzyżowanie, przecięcie się
Lernen beginnen
Intersection
INTRP - Przerywać lub przerwany
Lernen beginnen
Interrupt or interrupted
INTSF - Wzmagać się lub wzmagający się
Lernen beginnen
Intensify or intensifying
IRS - Bezwładnościowy system odniesienia
Lernen beginnen
Inertial reference system
JTST - Prąd strumieniowy
Lernen beginnen
Jet stream
KIAS - Prędkość przyrządowa w węzłach
Lernen beginnen
Knots indicated airspeed
KLZ - Stefa kolizyjna z przestrzenią kontrolowaną
Lernen beginnen
Area colliding with controlled airspace
LAT - Szerokość geograficzna
Lernen beginnen
LAT Latitude
LDA - Rozporządzalna Długość lądowania
Lernen beginnen
Landing Distance Available
LDG - Lądowanie
Lernen beginnen
Landing
LEN - Długość
Lernen beginnen
Length
LGT - Światło lub oświetlenie
Lernen beginnen
Light or lighting
LIH - Duże natężenie światła
Lernen beginnen
Light Intensity High
LIL - Małe natężenie światła
Lernen beginnen
Light Intensity Low
LIM - Średnie natężenie światła
Lernen beginnen
Light Intensity Medium
LLZ - Radiolatarnia kierunku
Lernen beginnen
Localizer
LMT - Średni czas lokalny
Lernen beginnen
Local Mean Time
LMT - Średni czas lokalny
Lernen beginnen
Local mean time
LNAV* - Nawigacja boczna (wymawiane „EL-NAW”)
Lernen beginnen
Lateral navigation
LNG - Wydłużone (używane do określenia pożądanego lub wymaganego rodzaju podejścia do lądowania)
Lernen beginnen
Long (used to indicate the type of approach desired or required)
LOC - Lokalny lub położenie
Lernen beginnen
Local or location
LONG - Długość geograficzna
Lernen beginnen
Longitude
LORAN* - System nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu
Lernen beginnen
Long Range Air Navigation system
LPV - Dokładność radiolatarni kierunku z prowadzeniem pionowym
Lernen beginnen
Localizer performance with vertical guidance
LR - Ostatnią depeszą odebraną przeze mnie była ... (używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Lernen beginnen
The last message received by me was... (to be used in AFS as a procedure signal)
LRG - Duży zasięg
Lernen beginnen
Long range
LS - Ostatnią depeszą nadaną przeze mnie była... lub Ostatnią depeszą była...(używany w AFS jako sygnał proceduralny)
Lernen beginnen
The last message sent by me was... or Last message was... (to be used in AFS as a procedure signal)
LTD - Ograniczony
Lernen beginnen
Limited
LTV - Wartości progu obciążenia
Lernen beginnen
Load threshold values
LV - Słaby i zmienny (dotyczy wiatru)
Lernen beginnen
Light and variabe (related to wind)
LVP - Procedury przy ograniczonej widoczności
Lernen beginnen
Low visibility procedures
MAA - Maksymalna zatwierdzona wysokość bezwzględna
Lernen beginnen
Maximum authorized altitude
MAG - Magnetyczny
Lernen beginnen
Magnetic
MAINT - Utrzymanie, konserwacja
Lernen beginnen
Maintenance
MAPT - Punkt rozpoczęcia procedury po nieudanym podejściu
Lernen beginnen
Missed approach point
MATF - Pozycja (fix) rozpoczęcia zakrętu po nieudanym podejściu
Lernen beginnen
Missed approach turning fix
MATZ - Strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego
Lernen beginnen
Military Air Traffic Zone
MBST - Podmuchy
Lernen beginnen
Microburst
MCA - Minimalna wysokość bezwzględna przelotu
Lernen beginnen
Minimum crossing altitude
MCTR - Strefa kontrolowana lotniska wojskowego
Lernen beginnen
Military Control Zone
MDA - Minimalna wysokość bezwzględna zniżania
Lernen beginnen
Minimum Descent Altitude
MDH - Minimalna wysokość względna zniżania
Lernen beginnen
Minimum Descent Hight
MDI - Minimalny odstęp w odlocie
Lernen beginnen
Minimum departure interval
MEA - Minimalna wysokość bezwzględna na trasie
Lernen beginnen
Minimum en-route altitude
MEHT - Minimalna wysokość wzrokowa nad progiem (dla wizualnego systemu wskazującego ścieżkę schodzenia)
Lernen beginnen
Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator system)
MET* - służby meteorologiczne
Lernen beginnen
meteorological services
METAR* - Komunikaty regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Lernen beginnen
Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)
MID – Punkt środkowy – dotyczy RVR
Lernen beginnen
Mid-point (related to RVR)
MIL – Wojskowy
Lernen beginnen
Military
MKR – Marker
Lernen beginnen
Marker radio beacon
MLS** – Mikrofalowy System Lądowania
Lernen beginnen
Microwave Landing System
MM – Marker środkowy
Lernen beginnen
Middle Marker
MNPS - Specyfikacje minimalnych osiągów nawigacyjnych
Lernen beginnen
Minimum navigation performance specifications
MOC – Minimalne przewyższenie nad przeszkodami (wymagane)
Lernen beginnen
Minimum Obstacle Clearance (required)
MOCA - Minimalna wysokość bezwzględna zapewniająca przewyższenie nad przeszkodami (wymagane)
Lernen beginnen
Minimum obstacle clearance altitude (required)
MRA - Minimalna wysokość bezwzględna odbioru
Lernen beginnen
Minimum reception altitude
MRG - Średni zasięg
Lernen beginnen
Medium range
MRT - Stała trasa lotnictwa wojskowego
Lernen beginnen
Military Route
MSA - Minimalna sektorowa wysokość bezwzględna
Lernen beginnen
Minimum Sector Altitude
MSAS* - Wielofunkcyjny satelitarny system wspomagania (wymawiane „EM-SAS”)
Lernen beginnen
Multifunctional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system
MSG - Depesza
Lernen beginnen
Message
MSL – Średni poziom morza
Lernen beginnen
Mean Sea Level
MSSR - Monoimpulsowy radar wtórny
Lernen beginnen
Monopulse Secondary Surveillance Radar
MTOW - Maksymalny ciężar do startu
Lernen beginnen
Maximum take-off weight
MTW - Fale górskie
Lernen beginnen
Mountain waves

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.