KODY I SKRÓTY LOTNICZE CZ.5

 0    137 Datenblatt    puscianek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
SAL - Lista przydziału czasu slot
Lernen beginnen
Slot allocation list
SALS - uproszczony system świetlnego podejścia
Lernen beginnen
simple approach lighting system
SAN – Sanitarny
Lernen beginnen
Sanitary
SAP - Możliwie jak najwcześniej
Lernen beginnen
As soon as possible
SARPS - Normy i zalecane metody postępowania (ICAO)
Lernen beginnen
Standards and recommended practices (ICAO)
SATCOM* - Łączność satelitarna
Lernen beginnen
Satellite communication
SB - Na południe
Lernen beginnen
Southbound
SBAS* - System wspomagania bazujący na wyposażeniu satelitarnym (wymawiane „ES-BAS”)
Lernen beginnen
Satellite-based augmentation system
SCN - Odwołanie przydzielonego czasu slot
Lernen beginnen
Slot cancellation (message type designator)
SD - Odchylenie standardowe
Lernen beginnen
Standard deviation
SDBY - Czekaj i bądź na nasłuchu
Lernen beginnen
Stand by
SEB - Na południowy wschód
Lernen beginnen
South-eastbound
SELCAL* – System selektywnego wywoływania
Lernen beginnen
Selective Calling System
SFC - Powierzchnia
Lernen beginnen
Surface
SFL - Sekwencyjne światła błyskowe
Lernen beginnen
Sequence flashing lights
SID – Standardowy odlot według wskazań przyrządów
Lernen beginnen
Standard Instrument Departure
SIG - Znaczący, istotny
Lernen beginnen
Significant
SIGMET* - Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków powietrznych
Lernen beginnen
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations
SIGWX - Istotne zjawiska pogody
Lernen beginnen
Significant weather
SKED – Rozkład lub rozkładowy
Lernen beginnen
Schedule or Scheduled
SMC - - kontrola ruchu naziemnego
Lernen beginnen
surface movement control
SMR – Radar kontroli ruchu naziemnego
Lernen beginnen
Surface Movement Radar
SNOWTAM* - NOTAM o oddzielnej serii zawiadamiający przy użyciu specjalnego formularza
Lernen beginnen
Special series of NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format
SOC - Początek wznoszenia
Lernen beginnen
Start of climb
SPECI* - Depesza do przekazywania specjalnie wybranych informacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
Lernen beginnen
Aviation selected special weather report (in aeronautical meteorological code)
SPECIAL* - - specjalny komunikat meteorologiczny
Lernen beginnen
special meteorological report
SPI - Specjalny impuls identyfikacyjny
Lernen beginnen
Special position indicator
SPL - Uzupełnienie planu lotu (oznacznik rodzaju depeszy)
Lernen beginnen
Supplementary flight plan (message type designator)
SPOT* - Pomiar wiatru w jednym punkcie (wiatr punktowy)
Lernen beginnen
Spot wind
SR – Wschód słońca
Lernen beginnen
Sunrise
SRA – Podejście za pomocą radaru dozorowania
Lernen beginnen
Surveillance Radar Approach
SRA - Podejście za pomocą radaru dozorowania
Lernen beginnen
Surveillance radar approach
SRG - Mały zasięg
Lernen beginnen
Short range
SRR - Rejon poszukiwań i ratownictwa
Lernen beginnen
Search and rescue region
SRZ - Strefa lotów według przepisów specjalnych
Lernen beginnen
Special rules zone
SS – Zachód słońca
Lernen beginnen
Sunset
SSE - Południowo-południowy wschód
Lernen beginnen
South-south-east
SSR** – Radar wtórny dozorowania
Lernen beginnen
Secondary surveillance radar
SST - Transport naddźwiękowy
Lernen beginnen
Supersonic transport
SSW - Południowo-południowy zachód
Lernen beginnen
South-south-west
STA - Podejście bezpośrednie z trasy
Lernen beginnen
Straight-in approach
STD – Standard
Lernen beginnen
Standard
STAR* – Standardowy dolot według wskazań przyrządów
Lernen beginnen
Standard instrument arrival
STOL – Krótki start i lądowanie
Lernen beginnen
short take-off and landing
STS – Status
Lernen beginnen
Status
SUP - Uzupełnienie (uzupełnienie do AIP)
Lernen beginnen
Supplement (AIP Supplement)
SUPPS - Dodatkowe procedury regionaln
Lernen beginnen
Regional supplementary procedures
SVCBL – Nadający się do użytku, zdatny do użytku
Lernen beginnen
Serviceable
SWB - Na południowy zachód
Lernen beginnen
South-westbound
SWY – Zabezpieczenie przerwanego startu
Lernen beginnen
Stopway
TA – Przejściowa wysokość bezwzględna
Lernen beginnen
Transition Altitude
TACAN* - taktyczna lotnicza pomoc nawigacyjna UHF
Lernen beginnen
TACAN - U/H/F/ tactical air navigation aid
TAF* - Prognoza dla lotniska
Lernen beginnen
Aerodrome forecast
TAR - Radar dozorowania rejonu kontrolowanego lotniska
Lernen beginnen
Terminal area surveillance radar
TCAS RA* - Manewr doradczy systemu alarmu i unikania kolizji w ruchu (wymawiane „TI-KAS-AR-EJ”)
Lernen beginnen
Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory
TDZ – Strefa przyziemienia
Lernen beginnen
Touchdown Zone
TECR - Przyczyna techniczna
Lernen beginnen
Technical reason
TECR – Przyczyna techniczna
Lernen beginnen
Technical Reason
TEMPO* – chwilowy lub chwilowo
Lernen beginnen
Temporary or temporarily
TF - Ruch prognozowany
Lernen beginnen
Traffic forecast
TFC – Ruch
Lernen beginnen
Traffic
TFR - Trasa dolotowa do TSA/TRA
Lernen beginnen
TSA/TRA feeding route
TGS - System prowadzenia na drogach kołowania
Lernen beginnen
Taxiing guidance system
THR – Próg drogi startowej
Lernen beginnen
Threshold
THRU - Poprzez, przez
Lernen beginnen
Through
TIBA* - Transmisja informacji o ruchu przez statek powietrzny
Lernen beginnen
Traffic information broadcast by aircraft
TIL* - Aż do, do
Lernen beginnen
Until
TKOF – Start
Lernen beginnen
Take-off
TL – poziom przejściowy
Lernen beginnen
Transition level
TMA** - Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk
Lernen beginnen
Terminal control area
TOC - Górna granica wznoszenia
Lernen beginnen
Top of climb
TODA - Rozporządzalna długość startu
Lernen beginnen
Take-off distance available
TOP* - Wierzchołki chmur
Lernen beginnen
Cloud top
TORA – Rozporządzalna długość rozbiegu
Lernen beginnen
Take-Off Run Available
TR - Linia drogi
Lernen beginnen
Track
TRA - Strefa czasowo rezerwowana
Lernen beginnen
Temporary reserved airspace
TRL - Poziom przejściowy
Lernen beginnen
Transition level
TROP - Tropopauza
Lernen beginnen
Tropopause
TSA – strefa czasowo wydzielona
Lernen beginnen
temporary segregated area
T-VASIS* - T wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia (wymawiane „TI-WASIS”)
Lernen beginnen
T visual approach slope indicator system
TVOR – Dolotowa (lotniskowa) radiolatarnia VOR
Lernen beginnen
Terminal V/O/R
TWR - Wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska
Lernen beginnen
Aerodrome control tower or aerodrome control
TWY Droga kołowania
Lernen beginnen
Taxiway
UAB - aż do zawiadomienia przez...
Lernen beginnen
Until advised by
UAC – Ośrodek kontroli obszaru górnej przestrzeni powietrznej
Lernen beginnen
Upper Area Control centra
UDF - Radionamiernik ultra wielkiej częstotliwości
Lernen beginnen
Ultra high frequency direction-finding station
UFN - Aż do odwołania
Lernen beginnen
Until further notice
UHDT - Nie można wyżej z powodu ruchu
Lernen beginnen
Unable higher due traffic
UHF** - ultra wielka częstotliwość (300-3000MHz))
Lernen beginnen
ultra-high frequency (300-3000 MHz)
UIR** - Górny rejon informacji powietrznej
Lernen beginnen
Upper flight information region
UNAP - Nie być w stanie zatwierdzić
Lernen beginnen
Unable to approve
UNL – Nieograniczony
Lernen beginnen
Unlimited
UNREL - Niepewny
Lernen beginnen
Unreliable
U/S – Niesprawny, niezdatny do użytku
Lernen beginnen
Unservicable
UTA - obszar kontrolowany górnej przestrzeni
Lernen beginnen
upper control area
UTC** – Uniwersalny czas skoordynowany
Lernen beginnen
Coordinated Universal Time -
VAC – Mapa podejścia z widocznością
Lernen beginnen
Visual Approach Chart
VAL - W dolinach
Lernen beginnen
In valleys
VAN - Wóz kontroli drogi startowej
Lernen beginnen
Runway control van
VAR - Deklinacja magnetyczna
Lernen beginnen
Magnetic variation
VASIS – Wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia
Lernen beginnen
Visual Approach Slope Indicator System -
VCY - Okolica, sąsiedztwo, pobliże
Lernen beginnen
Vicinity
VDF – Radionamiernik bardzo wielkiej częstotliwości
Lernen beginnen
Very High Frequency direction-finding station -
VER - Pionowy
Lernen beginnen
Vertical
VI - Kurs do przechwycenia
Lernen beginnen
Heading to an intercept
VFR** – Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Lernen beginnen
Visual Flight Rulet
VHF** – bardzo wielka częstotliwość (30 do 3000 MHz)
Lernen beginnen
very high frequency (30 to 3000 MHz)
VIP** - bardzo ważna osoba
Lernen beginnen
very important person
VLR - Bardzo duży zasięg
Lernen beginnen
Very long range
VMC** – Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością
Lernen beginnen
Visual Meteorological Conditions -
VNAV* - Nawigacja w płaszczyźnie pionowej (wymawiane „WI-NAW”)
Lernen beginnen
Vertical navigation
VOLMET* – Informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie
Lernen beginnen
VOLMET - Meteorological information for aircraft in flight
VOT - Pokładowe wyposażenie do sprawdzania VOR
Lernen beginnen
VOR airborne equipment test facility
VOR** – Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF
Lernen beginnen
VHF/ omnidirectional radio range
VORTAC* – Połączenie systemów VOR i TACAN
Lernen beginnen
V/O/R and TACAN combination -
VPT - Manewr z widocznością po wyznaczonej linii drogi
Lernen beginnen
Visual manoeuvre with prescribed track
VRB - Zmienny
Lernen beginnen
Variable
VSA - Z widocznością terenu (ziemi)
Lernen beginnen
By visual reference to the ground
VSI – wariometr
Lernen beginnen
VSI - vertical speed indicator
WAAS* - System wspomagania na dużym obszarze
Lernen beginnen
Wide area augmentation system
WAFC - Światowy ośrodek prognoz obszarowych
Lernen beginnen
World area forecast centre
WDI –Wskaźnik Kierunku Wiatru
Lernen beginnen
Wind Direction Indicator
WGS-84 - Światowy system geodezyjny - 1984
Lernen beginnen
World Geodetic System - 1984
WI - w obrębie
Lernen beginnen
Within
WEF – Z ważnością od lub ważny od
Lernen beginnen
With effect From or Effective From
WID - Szerokość
Lernen beginnen
Width
WIE - Z ważnością natychmiastową lub ważny natychmiast
Lernen beginnen
With Immediate Effect or Effective Immediately
WILCO* - Wykonam, zastosuję się
Lernen beginnen
Will comply
WIP – Prace w toku
Lernen beginnen
Work In Progress
WNW - Zachodnio-połnocny zachód
Lernen beginnen
West-north-west
WPT - punkt drogi R/NAV
Lernen beginnen
way-point
WRNG – Ostrzeżenie
Lernen beginnen
Warning
WS - Uskok wiatru
Lernen beginnen
Wind Shear
WX – Pogoda
Lernen beginnen
Weather
X - Przecinać
Lernen beginnen
Cross
XNG - Przecinanie
Lernen beginnen
Crossing
Z - Uniwersalny czas koordynowany (w depeszach meteorologicznych)
Lernen beginnen
Coordinated Universal Time

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.