sarnowska x1

 0    59 Datenblatt    vankwof
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stosunek pracy
Lernen beginnen
das Arbeitsverhältnis
in einem Arbeitsverhältnis stehen być zatrudnionym
na czas określony, terminowy, obowiązywać (w danym terrminie)
Lernen beginnen
befristet
befristet (Arbeitsverhältnis) na czas określony der Vertrag ist auf fünf Jahre befristet umowa f została zawarta na pięć lat unbefristet Vertrag na czas nieokreślony
komponent, podzespół, kamień budowlany
Lernen beginnen
der Baustein
elektronischer Baustein elektroniczny podzespół
podbudowa pod wymowe - czesci skladowe
Lernen beginnen
der Sprachbausteine
umowa o pracę
Lernen beginnen
der Arbeitsvertrag
płaca podstawowa, wynagrodzenie podstawowe
Lernen beginnen
die Grundvergütung
wynagrodzenie brutto
Lernen beginnen
die Bruttovergütung
zachowanie, zachowanie się, postawa
Lernen beginnen
das Betragen
wynosić (o kwocie np. wynosi 100Euro, punktacji)
Lernen beginnen
betragen
zwei Meter/fünf Tonnen/drei Prozent betragen wynosić dwa metry/pięć ton/trzy procent hundert Euro betragen opiewać na sto marek
potrącenie np. od dochodu, podatki, opłaty
Lernen beginnen
Abzug
nach Abzug der Kosten po odciągnięciu kosztów
składki na ubezpieczenie społeczne
Lernen beginnen
pl die Sozialabgaben
hasło, slogan, dewiza
Lernen beginnen
das Stichwort
Przed / po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
Lernen beginnen
Vor/ Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben
przyjmować przyjąć zatwierdzać np urlop zatwierdzić np wniosek aprobować zezwalać zezwolić
Lernen beginnen
genehmigen
pracobiorca, pracownica, pracownik
Lernen beginnen
der(die) Arbeitnehmer(in)
ulec ulegać podlegać np jakiejś umowie, pracownik szefowi; podlec być podłożonym leżeć pod zostać podłożonym położyć się pod
Lernen beginnen
unterliegen
dyskrecja, tajność
Lernen beginnen
die Verschwiegenheit
strengste Verschwiegenheit zusagen przyrzec [dochować] ścisłą dyskrecję zur Verschwiegenheit verpflichtet sein być zobowiązanym do dyskrecji
obowiązek
Lernen beginnen
die Pflicht
ich halte es für meine Pflicht ihm zu helfen uważam za swój obowiązek pomóc mu seine Pflichten kennen/erfüllen znać/spełnić [oder wypełnić] swoje obowiązki
obowiązek poufności, tajności informacji
Lernen beginnen
die Verschwiegenheitspflicht
wypowiedzenie np. umowy najmu, umowy o prace
Lernen beginnen
die Kündigung
Kündigung eines Vertrags/des Geschäftsanteils wypowiedzenie umowy/udziału Vertrag mit halbjähriger Kündigung umowa f z półrocznym wypowiedzeniem
wliczając (w to), łącznie z
Lernen beginnen
einrechnen
dostarczać, składać, złożyć np wypowiedzenie
Lernen beginnen
e̱i̱nreichen
die Kündigung/den Urlaub einreichen złożyć wymówienie/wniosek o urlop etw schriftlich/persönlich einreichen dostarczyć coś w formie pisemnej/osobiście
zajęcie, praca zawodowa, czynność
Lernen beginnen
die Tätigkeit
eine Tätigkeit entfalten rozwinąć działalność berufliche/geschäftliche Tätigkeit działalność f zawodowa/biznesowa während meiner Tätigkeit als Arzt podczas mojej praktyki lekarskiej
honorarium np za pracę
Lernen beginnen
das Honorar
gegen Honorar za wynagrodzeniem
wynagrodzenie za pracę
Lernen beginnen
das Honorartätigkeit
praca w niepełnym wymiarze godzin, płatna mniej niż 450 euro miesięcznie
Lernen beginnen
Minijob
praktyka
Lernen beginnen
das Praktikum
ein Praktikum absolvieren odbyć praktykę np zawodową
zatrudnienie, posada
Lernen beginnen
die Anstellung
seine erste Anstellung suchen szukać swojej pierwszej pracy eine feste Anstellung stała posada
półetatowy, na pół etatu
Lernen beginnen
Teilzeit-
pracować na etacie/pół etatu Vollzeit/Teilzeit arbeiten
zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin
Lernen beginnen
die Teilzeitanstellung
umowa o dzieło
Lernen beginnen
der Werkvertrag
praca czasowa
Lernen beginnen
Zeitarbeit
przewóz np osób, ale też 'awans'; transport np towarów, przesyłka np. z poczty
Lernen beginnen
die Beförderung
dążyć do czegoś np. do lepszego stanowiska
Lernen beginnen
streben nach etwas besseren Position np. do
eine bessere Stelle anstreben starać się [oder zabiegać] o lepsze stanowisko
żądanie, postulat, żądać, pretensje
Lernen beginnen
die Forderung
Forderungen [an jdn] stellen występować [perf wystąpić] [do kogoś] z roszczeniami
podwyżka pensji [oder wynagrodzenia]
Lernen beginnen
die Gehaltserhöhung
prosić
Lernen beginnen
bitten
pertraktować/negocjować [wy‑] [z kimś] coś
Lernen beginnen
[mit jdm] über etw akk verhandeln
seminaria, tutoriale, rodzaj wykładu
Lernen beginnen
Seminare
zapisać np. się na kurs
Lernen beginnen
belegen
Seminare belegen zapisać się na seminaria
rada zakładowa, ale też członek rady zakładowej (meżczyzna)
Lernen beginnen
der Betriebsrat
Betriebsrat (-rätin) członek(-nkini) m(f) rady zakładowej
ochrona pracowników, BHP
Lernen beginnen
der Arbeitsschutz
krok, działanie, posuniecie np rządu Niemiec,
Lernen beginnen
die Maßnahme
Maßnahmen der Regierung kroki [oder posunięcia] rządu Maßnahmen gegen Missbrauch działania przeciwko nadużyciom
środki bezpieczeństwa pracowników
Lernen beginnen
die Arbeitsschutzmaßnahmen
integracja, włączenie, wcielenie
Lernen beginnen
die Eingliederung
integracja
Lernen beginnen
die Integration
porozumienie
Lernen beginnen
die Einigung
dojść [z kimś] do porozumienia [mit jdm] zu einer Einigung kommen eine Einigung erzielen osiągnąć porozumienie
Umowa/zgoda między pracodawcą a pracownikiem
Lernen beginnen
Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
równouprawnienie
Lernen beginnen
die Gleichberechtigung
reprezentowanie interesów, reprezentacja
Lernen beginnen
die Interessenvertretung
zastępca, zastępstwo, przedstawicielstwo np dyplomatyczne(ale zatepuje kraj w reprezentacji)
Lernen beginnen
die Vertretung
die Vertretung für etw haben mieć na coś przedstawicielstwo [handlowe] die Vertretung von jdm [oder für jdn] übernehmen przejąć zastępstwo za kogoś
strajk
Lernen beginnen
der Streik
in [den] Streik treten przystąpić do strajku zum Streik aufrufen wzywać [oder nawoływać] do strajku einen Streik beschließen podjąć decyzję o rozpoczęciu strajku
zakaz
Lernen beginnen
das Verbot
strajk zakaz
Lernen beginnen
das Streikverbot
zwracać, zastępować, wymieniać
Lernen beginnen
ersetzen
zdanie względne
Lernen beginnen
der Relativsatz
używać, stosować, korzystać, wykorzystać
Lernen beginnen
verwenden
wyrażać np opinie,
Lernen beginnen
ausdrücken np Meinung
sich gewählt/klar ausdrücken wyrażać się w sposób wyszukany/jasno
używać użyć korzystać skorzystać posłużyć się posługiwać się eksploatować
Lernen beginnen
benutzen

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.