Spiegel ex-google mitarbeiterin

 0    72 Datenblatt    vankwof
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
skarżyć [perf za‑] kogoś [za coś]
Lernen beginnen
jdn [wegen etw] verklagen
jdn/eine Firma auf Schadenersatz akk verklagen zaskarżyć kogoś/firmę o odszkodowanie sie verklagte ihn auf Unterhaltszahlung pozwała go do sądu o alimenty
koncern np. naftowy, google
Lernen beginnen
der Konzern
dyskryminować np. kogoś
Lernen beginnen
diskriminieren
czuć się
Lernen beginnen
fühlen
sie fühlte kein Mitleid mit ihm nie współczuła mu wie fühlen Sie sich? jak się pan/pani czuje? ich fühle mich für dich verantwortlich czuję się za ciebie odpowiedzialny
miniony, dawny, były, kiedyś np. z dawnych czasów
Lernen beginnen
früher
genau wie früher tak samo jak wcześniej seine früheren Freunde jego dawni przyjaciele in früheren Zeiten w dawnych czasach
z powodu np. deszczu,
Lernen beginnen
wegen
wegen des schlechten Wetters z powodu złej pogody mach dir keine Gedanken wegen des Telefonierens nie przejmuj się rachunkiem telefonicznym
nierówny, niejednakowy, w odróżnieniu
Lernen beginnen
ungleich
ungleich größer/billiger bez porównania większy/tańszy sie ist, ungleich ihrer Mutter, sehr viel erfolgreicher w odróżnieniu od swojej matki [ona] ma znacznie więcej sukcesów ungleich Kontrahenten nierównoważny
traktowanie, obchodzenie się, leczenie, opracownie, obróbka
Lernen beginnen
die Behandlung
Behandlung (Therapie) leczenie Behandlung (einer Verletzung) opatrzenie bevorzugte Behandlung uprzywilejowane traktowanie Behandlung (einer Maschine) obchodzenie nt się
pertraktacje, negocjacje np. kimś, rokowania, rozprawa
Lernen beginnen
die Verhandlung
in Verhandlungen [mit jdm] stehen, Verhandlungen [mit jdm] führen prowadzić [z kimś] negocjacje die zur Verhandlung stehende Frage kwestia f do dyskusji erneute Verhandlung kolejna rozprawa
rzucać, rzut
Lernen beginnen
werfen (Ball, Stein, Messer)
wie weit wirfst du? jak daleko rzucisz? er warf ihn zu Boden powaliła go na ziemię jdn aus etw dat werfen wyrzucić kogoś skądś jdn aus etw dat werfen wyrzucić kogoś skądś Blasen werfen (eine Flüssigkeit) pokrywać [perf pokryć] się bąblami
technologicznym gigantom
Lernen beginnen
der Technologieriesen
biadanie, lament, skarga, pozew, powodztwo
Lernen beginnen
die Klage
ich habe keinen Grund zur Klage nie mogę się uskarżać [über jdn/etw] Klagen vorbringen skarżyć [perf po‑] się [na kogoś/coś] Klage [gegen jdn] erheben wytoczyć powództwo [przeciwko komuś]
wszechobecny / e/a np. dyskryminacja
Lernen beginnen
allgegenwärtig
ładunek, obciążenie/obciążać np. kogoś
Lernen beginnen
die Last
eine Last für jdn sein, jdm zur Last fallen być dla kogoś ciężarem
być pracownikiem [umysłowym] [oder urzędnikiem]
Lernen beginnen
Angestellter sein
leitender Angestellter menedżer leitender Angestellter pracownik umysłowy na kierowniczym stanowisku ein unterbezahlter Angestellter zbyt nisko opłacany pracownik
odnośnie do czegoś, pod względem czegoś
Lernen beginnen
hinsichtlich
hinsichtlich des Vertrags co do umowy
wprawdzie, co prawda
Lernen beginnen
zwar
sie ist zwar schön, aber dumm ona jest wprawdzie ładna, ale głupia
zapłata, wynagrodzenie
Lernen beginnen
die Bezahlung
ohne Bezahlung bezpłatnie Bezahlung gegen offene Rechnung zapłata przy odbiorze Bezahlung in Naturalien zapłata w naturze die Übergabe bis zur vollständigen Bezahlung vorenthalten wstrzymać przekazanie aż do całkowitej zapłaty
możliwość awansu
Lernen beginnen
die Aufstiegschance
równy, tyle samo
Lernen beginnen
gleich
der gleiche Kuli/Schlüssel taki sam długopis m /klucz jdm an Mut/Schönheit gleich sein dorównywać komuś odwagą/urodą Gleich und Gleich gesellt sich gern swój ciągnie do swego
nieznaczny, niski, słabiej np. opłacane, mały np. w porówniu z placa innych,
Lernen beginnen
gering
nicht die geringste Ahnung haben nie mieć najmniejszego pojęcia das stört mich nicht im Geringsten to mi zupełnie nie przeszkadza gering von jdm sprechen źle o kimś mówić
pozew np. rozwodowy, przeciwko innej firmie
Lernen beginnen
die Klageschrift
eine Klageschrift anfertigen/einreichen/zustellen sporządzać [perf sporządzić] /wnosić [perf wnieść] /doręczać [perf doręczyć] pozew
dostarczać, doręczyć, przedkładać np. wniosek urlopowy, wypowiedzenie umowy
Lernen beginnen
einreichen
die Kündigung/den Urlaub einreichen złożyć wymówienie/wniosek o urlop etw schriftlich/persönlich einreichen dostarczyć coś w formie pisemnej/osobiście
poza tym, oprócz tego
Lernen beginnen
außerdem
awans np. w firmie, przewóz np. towarow, transport np. przesyłek
Lernen beginnen
die Beförderung
der Fahrstuhl ist für die Beförderung von fünf Personen zugelassen winda f może przewieźć pięć osób
propozycja np. awansu, oferta np. sprzedaży towaru
Lernen beginnen
das Angebot
ein Angebot ablehnen/annehmen odrzucać [perf odrzucić] /przyjmować [perf przyjąć] ofertę
wnioskodawcy
Lernen beginnen
die Klägerinnen
powód(ka) np. w sprawie sądowej
Lernen beginnen
der (die) Kläger(in)
długi, długo
Lernen beginnen
lang
lang ersehnt od dawna wyczekiwany [oder wytęskniony] lang gestreckt Gebäude rozciągnięty
[po] mimo to, jednak, chociaż
Lernen beginnen
trotzdem
der ist aber teuer! – trotzdem! ich finde ihn schön ależ on jest drogi! – co tam! uważam, że jest ładny sie hat eine Gehbehinderung; trotzdem geht sie jeden Tag spazieren ona ma trudności z chodzeniem; mimo to chodzi codziennie na spacer
przeciw[ko] temu, być przeciw, aby..., w przeciwieństwie [do czegoś], natomiast
Lernen beginnen
dagegen
wer ist dafür und wer dagegen, dass ...? kto jest za tym a kto przeciw, żeby...? haben Sie etw dagegen, wenn ich rauche? czy miałby pan/miałaby pani coś przeciw, jeśli zapalę?
w tym czasie, tymczasem np. w tym czasie przyzwyczaić się do czegoś
Lernen beginnen
mittlerweile
ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt z upływem czasu się do tego przyzwyczaiłem
doniosły, znaczący np. wynik, szkody
Lernen beginnen
bedeutend
sein Zustand hat sich bedeutend gebessert jego stan m znacznie się poprawił
prowadzić np. firmę, samichód, ale też do szkód
Lernen beginnen
prowadzić
adwokat, rzecznik
Lernen beginnen
der (die) Anwalt (Ạnwältin)
sich als Anwalt niederlassen otwierać [perf otworzyć] praktykę adwokacką sich dat einen Anwalt nehmen brać [perf wziąć] sobie adwokata
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
anstreben
eine bessere Stelle anstreben starać się [oder zabiegać] o lepsze stanowisko
przemiana, przeobrażenie, zamiana np. w alkohol, pozwu jednoosobowego w grupowy
Lernen beginnen
die Umwandlung
die Umwandlung des Zuckers in Alkohol przemiana cukru w alkohol
Prawo dotyczące pozwów grupowych
Lernen beginnen
Sammelklage Gesetz
obecnie, wówczas
Lernen beginnen
derzeit
die derzeit beste Methode obecnie najlepsza metoda
sięgać, osiągnąć, dotrzeć np. wiecej osób do pozwu zbiorowego dołączyć
Lernen beginnen
sięgać, osiągnąć, dotrzeć np. wiecej osó Deutsch
erreichen
damit erreichst du nur, dass sie ärgerlich wird tyle tylko zyskasz, że ona się zdenerwuje etw erreichen Amt, Gebäude docierać [perf dotrzeć] do czegoś
pracownik(-ica) m(f) umysłowy(-a), zatrudniony
Lernen beginnen
der (die) Angestellte
leitender Angestellter pracownik umysłowy na kierowniczym stanowisku
przekonanie np. polityczne, być zdania
Lernen beginnen
die Überzeugung
nach meiner Überzeugung, meiner Überzeugung nach der Überzeugung sein, dass ... być zdania, że... zu der Überzeugung gelangen [oder kommen], dass ... dojść do przekonania, że...
godzić wykraczać wykroczyć, naruszyć prawo
Lernen beginnen
verstoßen
gegen ein Gesetz verstoßen wykroczyć przeciwko prawu
ustawa, prawo, zasada
Lernen beginnen
das Gesetz
równość płci, równouprawnienie
Lernen beginnen
die Geschlechtergleichheit
jak [również], skoro tylko
Lernen beginnen
sowie
sowie ich fertig bin, komme ich przyjdę, jak tylko będę gotowy er hat Gedichte und Theaterstücke sowie einen Roman geschrieben napisał wiersze, sztuki teatralne, jak również jedną powieść
prawo pracy np. w Polsce (kodeks pracy)
Lernen beginnen
das Arbeitsrecht
państwo, stan np. Kalifornia, rój w zoo
Lernen beginnen
der Staat
die Vereinigten Staaten Stany Zjednoczone
zarzut np. przukupstwa
Lernen beginnen
der Vorwurf
jdm den Vorwurf der Bestechlichkeit machen zarzucać [perf zarzucić] komuś przekupstwo ich habe mir keine Vorwürfe zu machen nie mam sobie nic do zarzucenia
głos np. w sprawie; głosować np. na kogoś
Lernen beginnen
die Stimme
jdm seine Stimme geben głosować na kogoś sich der Stimme enthalten wstrzymać się od głosu der inneren Stimme folgen fig słuchać wewnętrznego głosu fig
zdadzać się(prawie jak głos na coś)
Lernen beginnen
stimmen
da stimmt [doch] was nicht! fam coś tu się [najwyraźniej] nie zgadza! stimmt’s, oder habe ich Recht? hum fam czy nie mam racji? für jdn/etw stimmen głosować za kimś/czymś
znaczny, istotny
Lernen beginnen
wesentlich
es wäre mir wesentlich lieber, wenn ... dużo bardziej wolał(a)bym, żeby... mir geht es schon wesentlich besser już mi jest [oder czuję się] dużo lepiej das ist im Wesentlichen nichts Neues to w zasadzie nic nowego ich halte das für nicht wesentlich
oskarzenie w sadzie
Lernen beginnen
die Anschuldigung
jednak[że]
Lernen beginnen
jedoch
ich habe ihm mehrmals geschrieben, er hat jedoch nie geantwortet wielokrotnie do niego pisałem, jednak nigdy [oder ani razu] mi nie odpowiedział
podzielać [perf podzielić] czyjeś zdanie, zgadzać [perf zgodzić] się z kimś
Lernen beginnen
jdm zustimmen
in diesem Punkt stimme ich Ihnen zu w tym punkcie zgadzam się z panem/panią einer Sache zustimmen zgadzać [perf zgodzić] się na coś dem Gesetzesentwurf zustimmen zatwierdzać [perf zatwierdzić] projekt ustawy
wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć, deklarować, oświadczać, uznawać
Lernen beginnen
erklären
ich erkläre die Ausstellung für eröffnet uważam wystawę za otwartą jdn für schuldig erklären uznać kogoś winnym ich kann mir die Sache nur so erklären, dass ... mogę sobie tę sprawę jedynie tak wytłumaczyć, że...
otoczenie, środowisko
Lernen beginnen
das Umfeld
soziales Umfeld środowisko
środowisko pracy
Lernen beginnen
das ArbeitsUmfeld
jestem za tym, aby... nie mamy na to pieniędzy
Lernen beginnen
wir haben kein Geld dafür
wer ist dafür? kto jest za? ich bin dafür, dass ... jestem za tym, aby...
sukces, wynik
Lernen beginnen
der Erfolg
możliwość awansu
Lernen beginnen
die Aufstiegsmöglichkeit
udział procentowy
Lernen beginnen
die Quote (Anteil)
powiązany, połączony
Lernen beginnen
verbunden
ich bin Ihnen sehr verbunden jestem panu/pani bardzo zobowiązany damit sind Probleme verbunden z tym są związane problemy sich [mit jdm] verbünden Staaten, Personen sprzymierzyć się [z kimś]
czuły/le np. temat seks, wrażliwy/wie
Lernen beginnen
sensibel
wzbraniać się [przed zrobieniem czegoś]
Lernen beginnen
weigern
er weigerte sich mitzukommen wzbraniał się przed pójściem z nami sich weigern [etw zu tun] wzbraniać się [przed zrobieniem czegoś]
wynagrodzenia, płace
Lernen beginnen
die Gehälter
ujawniać, odkrywać np płace, wynagrodzenia które były tajne
Lernen beginnen
offenzulegen
konieczny, niezbędny
Lernen beginnen
nötig
wenn nötig jeśli to konieczne ich habe es nicht nötig, mir das sagen zu lassen nie trzeba mi tego mówić was ich am nötigsten brauche, ist Schlaf to, czego najbardziej potrzebuję, to sen etw nötig finden uważać coś za konieczne
zagwarantować, zapewniać (kogoś o czymś)
Lernen beginnen
sicherzugehen
pochodzenie np. etniczne
Lernen beginnen
die Herkunft
[von] zweifelhafter Herkunft wątpliwego pochodzenia das Wort ist arabischer Herkunft to słowo nt jest arabskiego pochodzenia
kolor skóry
Lernen beginnen
die Hautfarbe
płeć, genitalia, rodzaj, ród, pokolenie
Lernen beginnen
das Geschlecht

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.