072 Życie w pracy

 0    46 Datenblatt    rlach
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wznosić się
Lernen beginnen
move up
dodatkowe świadczenia
Lernen beginnen
benefits, perks
nagroda, nagradzać, nagroda pieniężna
Lernen beginnen
reward
satysfakcjonujący, dochodowy, opłacalny
Lernen beginnen
rewarding
wyzwanie
Lernen beginnen
challenge
wyzywający, prowokujący, stawiający wysokie wymagania, ambitny
Lernen beginnen
challenging.
efektowny, olśniewający, uroczysty
Lernen beginnen
glamorous
osiągnąć porozumienie
Lernen beginnen
reach an agreement
umowa płacy, warunki płatności
Lernen beginnen
pay deal
plan emerytalny
Lernen beginnen
pension scheme
związek pielęgniarek
Lernen beginnen
nurse's union
praca bez perspektyw
Lernen beginnen
dead-end job
ruchomy czas pracy
Lernen beginnen
flexi-time
podwyżka płac
Lernen beginnen
pay-rise
brać udział, uczęszczać, być obecnym
Lernen beginnen
attend
jeśli masz ochotę, jeśli chcesz
Lernen beginnen
if you like
twój sposób
Lernen beginnen
your way up
tak, w ten sposób
Lernen beginnen
in this way
oprócz, poza, z wyjątkiem
Lernen beginnen
except
zablokowany
Lernen beginnen
stuck
obowiązek, odpowiedzialność
Lernen beginnen
responsibility
strajk, atak, uderzenie,
Lernen beginnen
strike
zgadzający się, akceptujący, zrezygnowany
Lernen beginnen
resigned
zjednoczenie, związek, związek zawodowy
Lernen beginnen
union
zwiększać, wzrastać, powiększenie, wzrost
Lernen beginnen
increase
żądanie, postulat
Lernen beginnen
demand
poszukiwany, wzięty, żądany
Lernen beginnen
demanded
odrzucać, odtrącać
Lernen beginnen
reject
odrzucony
Lernen beginnen
rejected
głos, głosowanie, głosować, przyznać
Lernen beginnen
vote
Ja pracuję do późna
Lernen beginnen
I work very long hours
Moja praca nie jest dobrze płatna
Lernen beginnen
My work isn't very well paid
Ja mam firmowy samochód
Lernen beginnen
I have a company car
Ja dostaję sześć tygodni płatnych wakacji
Lernen beginnen
I get six week’s paid holiday
Ja często robię nadgodziny
Lernen beginnen
I often do overtime
Oni prowadzą system ruchomego czasu pracy
Lernen beginnen
They run a system of flexi-time
Ja dostaję regularną podwyżkę
Lernen beginnen
I get regular
Ja mam prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Lernen beginnen
I have a private health insurance
Ja wziąłem kilka dni wolnego
Lernen beginnen
I took a few days off
Ja chce wznosić się po szczeblach kariery
Lernen beginnen
I want to moved up the career ladder
Ja musze uczestniczyć w tak wielu spotkaniach
Lernen beginnen
I have to attend to so many meetings
Ja prowadzę swój własny biznes
Lernen beginnen
I run my own business
Ja muszę poradzić sobie z trudnymi klientami
Lernen beginnen
I have to deal with difficulties customers
Jestem szefem samego siebie
Lernen beginnen
I'm my own boss
To jest bardzo satysfakcjonujące wiedzieć że pomogłem komuś
Lernen beginnen
It is very satisfying to know that I helped somebody
To jest bardzo satysfakcjonujące, przynoszące dochód
Lernen beginnen
It is very rewarding

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.