(2) Listening comprehension 6 & 8

 0    66 Datenblatt    crajsis
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nierozważny, nierozsądny
Byłoby nierozważnie ogłaszać tę decyzję na tym etapie.
Lernen beginnen
ill-advised
unwise
You would be ill-advised to announce this decision at this stage.
skarpeta na prezenty
do której wkłada się dzieciom prezenty gwiazdkowe
Co chcesz (dostać) pod choinkę?
Lernen beginnen
stocking / Christmas stocking
What do you want in your stocking?
sprzedawany 10$ za sztukę
Kosztują pensa za sztukę.
Lernen beginnen
sold at $10 apiece
They cost a penny apiece.
zarobić masę pieniędzy, zarobić fortunę (na czymś)
Lernen beginnen
to make a bomb
zrobić furorę
Twój owocowy poncz zrobił furorę.
Lernen beginnen
to go down a bomb
Your fruit punch went down a bomb.
nędzne grosze, psie pieniądze
Pracuje ciężko, ale płacą mu nędzne grosze.
Lernen beginnen
a pittance
He works hard but he's paid a pittance.
zestaw produktów
Lernen beginnen
a set of products
prawie nic, bardzo mało
To prawie nic nie kosztuje.
Lernen beginnen
next to nothing
It costs next to nothing.
być skrajnie/bezwzględnie oportunistycznym
Lernen beginnen
be ruthlessly opportunistic
być napędzanym przez inwestycje
Lernen beginnen
be fueled by investment
poszukiwanie kogoś/czegoś
Nic ich nie powstrzyma w poszukiwaniu prawdy.
Lernen beginnen
quest for sb/sth
Nothing will stop them in their quest for truth.
zostać wyeliminowanym z rynku przez firmy oferujące niższe ceny
Przez zawyżanie cen fotograf utracił klientelę.
Lernen beginnen
be priced out of the market
The photographer has priced himself out of business.
lokalizacja/położenie w głębi lądu
Lernen beginnen
inland location
opowiadać dobrą historię
Lernen beginnen
to spin a good yarn
plątanina/gąszcz umów o wolnym handlu
Lernen beginnen
a tangle of free-trade agreements
pajęczyna
Pająk snuł pajęczynę.
Lernen beginnen
spider's web
A spider was spinning its web.
waluta Chińskiej Republiki Ludowej
Lernen beginnen
Renminbi / Yuan renminbi
mała różnica pomiędzy czymś
Lernen beginnen
a tight fit between sth and sth
gąska, gąsię, gąsiątko
Lernen beginnen
a gosling
small goose
pasujący, stosowny
Mój nastrój był stosowny do okazji.
Lernen beginnen
fitting
My mood was fitting to the occasion.
aparatura produkcyjna
Lernen beginnen
production apparatus
a set of equipment or tools or a machine that is used for a particular purpose
zespół instytucji, urzędów lub osób zajmujących się określoną dziedziną życia publicznego
Lernen beginnen
apparatus
an organization or system, especially a political one
śmigać, pomykać, przemykać
Latała po całym domu.
Lernen beginnen
to flit
to move or fly quickly from one place or thing to another
She was flitting about the house.
firma mająca siedzibę w Hong-Kongu
Lernen beginnen
a Honk-Kong-based firm
zorganizować łańcuch dostaw
Lernen beginnen
to orchestrate a supply chain
przędza
Kot bawił się kłębkiem włóczki.
Lernen beginnen
yarn
The cat played with a ball of yarn.
tkać materiał z czegoś (np. z jedwabiu)
Lernen beginnen
to weave sth (e.g. silk) into fabric
farbować
Lernen beginnen
to dye
strój, część garderoby
Ten strój uszył jeden z moich ludzi.
Lernen beginnen
a garment
This garment was made by one of my men.
połączone
Problemy ubóstwa i bezrobocia są ze sobą połączone.
Lernen beginnen
interconnected
The problems of poverty and unemployment are all interconnected.
uwikłać kogoś w coś
Zaplątała się we własnych kłamstwach.
Lernen beginnen
to entangle sb in sth
She became entangled in her own lies.
siła napędowa czegoś
Młodzi ludzie są siłą napędową każdego społeczeństwa i jego przyszłością.
Lernen beginnen
a driving force behind sth
Young people are the driving force of any society and its future.
dziesięciokrotnie
Nasze zyski zwiększyły się dziesięciokrotnie.
Lernen beginnen
tenfold
Our profits have increased tenfold.
(gwałtownie) wzrastać
Koszty wynajmu wzrosły o kolejne trzydzieści procent
Lernen beginnen
to soar
Renting prices soared a further thirty percent.
wpakować się do czegoś, wpychać się do czegoś
Słyszę, że Marek próbuje wprosić się na nasze spotkanie.
Lernen beginnen
to muscle in on sth
infml; to force your way into a situation and make certain you are included, although you are not wanted
I hear Mark is muscling in on our meeting.
taksówkarz
Lernen beginnen
a cabbie
infml; cabby, a cab driver
hotelarz, właściciel hotelu
Lernen beginnen
a hotelier
a person who manages or owns a hotel
borykać się z czymś, zmagać się z czymś
Lernen beginnen
to grapple with sth
chmura obliczeniowa
Lernen beginnen
cloud computing
a type of Internet-based computing that provides shared computer processing resources and data to computers and other devices on demand
notowany na giełdzie papierów wartościowych
Lernen beginnen
listed on a stock exchange
buntownik, powstaniec (o firmie, która dokonuje rewolucji w branży dzięki innowacyjnemu modelowi biznesowemu, np. Uber, Airbnb)
Lernen beginnen
an insurgent company
natomiast
Lernen beginnen
by contrast
sprawować kontrolę
Lernen beginnen
to exert control
uciążliwy (np. zadanie, odpowiedzialność)
Obowiązki macierzyństwa były dla niej uciążliwe.
Lernen beginnen
onerous
difficult to do, needing effort
She found the duties of motherhood onerous.
nakładać, narzucać koszty
Lernen beginnen
to impose costs
ograniczać, zmniejszać zyski z czegoś
Lernen beginnen
to squeeze profits out of sth
pod rząd, kolejno, z rzędu
Lernen beginnen
in a row
running, consecutively
Nieprzypadkowo...
Lernen beginnen
It is no accident that...
wzrastać
Lernen beginnen
be on the rise
wykorzystać
Gdybyśmy tylko mogli wykorzystać całą tą energię i kreatywność.
Lernen beginnen
to tap into
If only we could tap into all that energy and creativity.
rosnące niezadowolenie
Lernen beginnen
growing dissatisfaction
To wciąż początek, ale...
Lernen beginnen
It is still early days, but...
znaleźć złoty środek między czymś a czymś
Jest to kwestia znalezienia właściwej równowagi między jakością a wydajnością.
Lernen beginnen
to strike a balance between sth and sth
It's a question of striking the right balance between quality and productivity.
okazywać oznaki zmęczenia/ zużycia
Widać było po nim zmęczenie długą podróżą.
Lernen beginnen
to show signs of wear
He was showing signs of wear after his long journey.
zachęcać, motywować kogoś do zrobienia czegoś
Musimy motywować naszych menedżerów sprzedaży, aby osiągnąć te cele.
Lernen beginnen
to incentivize sb to do sth
We need to incentivize our sales managers to achieve these targets.
obrócić się przeciwko komuś / odnieść odwrotny skutek
Jej plany, aby wzbudzić jego zazdrość obróciły się przeciwko niej, kiedy on zaczął się spotykać z jej najlepszą przyjaciółką.
Lernen beginnen
to backfire on sb
Her plans to make him jealous backfired on her when he started dating her best friend.
pośrednik
On zawsze robi swoje interesy przez pośrednika.
Lernen beginnen
an intermediary
He always does his business through an intermediary.
dbać o/służyć własnym interesom
Lernen beginnen
to serve own interests
wyciągnąć (od kogoś) /wymóc (na kimś) opłaty
Lernen beginnen
to extract a rent (from sb)
sprzeczne interesy
Lernen beginnen
conflicting interests
krótkoterminowość
Niektórzy europejscy przedsiębiorcy ujawniają alarmujący poziom krótkowzroczności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Lernen beginnen
short-termism
Some of Europe's entrepreneurs reveal an alarming level of short-termism in making their investment decisions.
przebiegły, sprytny
Jest bardzo zręcznym negocjatorem.
Lernen beginnen
astute
He's very astute at handling negotiations.
przebiegle, sprytnie
Lernen beginnen
astutely
przebiegłość, spryt
Lernen beginnen
astuteness
nowy rodzaj startupów
Lernen beginnen
a new breed of startups
"szczupłe zatrudnianie"
proces polegający na optymalizacji procesu zatrudniania, w celu minimalizacji kosztów i maksymalizacji efektywności
Lernen beginnen
lean staffing

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.